Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Mobiele telefonie (GSM), regeling (2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMobiele telefonie (GSM), regeling (2011)
CiteertitelMobiele telefonie (GSM), regeling (2011)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2012Onbekend

04-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mobiele telefonie (GSM), regeling (2011)

 

 

Mobiele telefonie (GSM), regeling (2011)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Werkgever: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen De Dienst.

 • b

  Werknemer: Degene die een aanstelling heeft bij De Dienst. Stagiaires, vakantiehulpen, wachtgelders, oproep- en invalkrachten en overige medewerkers niet in loondienst (tenzij anders vermeld), vallen niet onder het begrip “werknemer” in de zin van deze regeling.

Artikel 2 Algemeen

In deze regeling zijn de algemene voorwaarden van werkgever vastgelegd inzake ter beschikkingstelling en het gebruik van een toestel vallend onder de mobiele telefonie (GSM). Deze regeling en voorwaarden gelden met ingang van 1 oktober 2011. Deze regeling is van toepassing op werknemers van de Dienst en eventueel “extern personeel” waarmee schriftelijk is overeengekomen in de “Gebruikersovereenkomst mobiele telefonie” dat zij een toestel vallend onder de mobiele telefonie (GSM) ter beschikking gesteld krijgen. In deze regeling zijn de spelregels met betrekking tot het gebruik van de mobiele telefonie vastgelegd.

Artikel 3 Doel regeling

Het doel van deze regeling is het beschrijven van de condities waartegen een toestel vallend onder de mobiele telefonie aan medewerkers en eventueel “extern personeel” kunnen worden toegewezen en het vaststellen van de verantwoordelijkheden van de medewerkers /“extern personeel” die een toestel vallend onder de mobiele telefonie (GSM) ontvangen, alsmede de verantwoordelijkheden van werkgever.

Artikel 4 Gebruik voor zakelijke doeleinden

Het uitgangspunt van de regeling is het gebruik van het toestel vallend onder de mobiele telefonie voor nagenoeg zakelijke doeleinden. De fiscale consequenties van het eventueel bovenmatig privégebruik van het toestel zijn voor rekening van de werknemer, zie ook artikel 6. De “Gebruikersovereenkomst mobiele telefonie” treedt in werking op de datum zoals genoemd in de gebruikersovereenkomst en geldt voor de duur van de periode waarin aan onderstaand criterium wordt voldaan. Het merk en type van de telefoon worden bepaald door de werkgever.

Artikel 5 Criterium voor toewijzing

Hieronder wordt het criterium weergegeven aan de hand waarvan werkgever bepaalt of een medewerker / “extern personeelslid” recht heeft op toewijzing van een toestel vallend onder de mobiele telefonie;

 • -

  Wanneer mobiliteit en bereikbaarheid een belangrijke plaats in een functie innemen.

Artikel 6 Naheffing bij minder dan 10% zakelijk gebruik

Indien de medewerker /“extern personeelslid” de telefoon voor meer dan 10 % voor zakelijke doeleinden gebruikt, kan de verstrekking van de mobiele telefonie belastingvrij plaatsvinden. Alle kosten die direct verband houden met de telefoon kunnen belastingvrij vergoed worden. Wordt de grens van 10% niet overschreden voor zakelijke doeleinden dan worden de eventuele naheffingen ten laste gelegd van de medewerker/“extern personeelslid”.

Artikel 7 Intrekken toewijzing telefoon

Een medewerker/“extern personeelslid” die een toestel vallend onder de mobiele telefonie toegewezen heeft gekregen, mag dit voorrecht niet meer gebruiken onder de volgende omstandigheden. Dit is ter beoordeling van werkgever.

 • -

  Na verandering van de functie, waardoor bovenstaand criterium niet meer van toepassing is.

 • -

  Waar duidelijk sprake is van misbruik van de telefoon door de medewerker/“extern personeelslid”.

 • -

  Indien structureel hoge telefoonkosten voor privégebruik worden gemaakt.

 • -

  Als het dienstverband met de medewerker/overeenkomst met extern personeelslid beëindigd wordt.

 • -

  In geval van schorsing, dan wel enige andere vorm van non-activiteit.

 • -

  Als de medewerker langer dan 3 maanden arbeidsongeschikt is.

 • -

  Bij 100% levensloop of ouderschapsverlof.

In bovengenoemde omstandigheden dient de medewerker/“extern personeelslid” op het eerste verzoek van werkgever onmiddellijk het toestel in te leveren, zonder dat de medewerker/“extern personeelslid” aanspraak heeft op enige schadeloosstelling.

Artikel 8 Controle door werkgever

Werkgever kan de mate van privégebruik controleren aan de hand van specificaties van de provider. Daarnaast vindt periodiek door werkgever beoordeling van de hoogte van de gesprekskosten plaats. Gesprekskosten vanuit en naar buitenland komen voor rekening van werknemer en worden op het salaris ingehouden, uitzonderingen daargelaten.

Artikel 9 Verlies, diefstal en einde dienstverband

De medewerker/“extern personeelslid” levert de mobiele telefoon in bij zijn leidinggevende voordat hij/zij uit dienst is cq de overeenkomst is beëindigd. Bij diefstal is de medewerker/“extern personeelslid” verplicht dit direct te melden bij de afdeling P & O i.v.m. het blokkeren van de telefoon. Tevens dient de medewerker/“extern personeelslid” aangifte te doen bij de politie. De kosten voorkomend door diefstal opgelopen door onvoorzichtigheid of nalatigheid van de medewerker/“extern personeelslid” worden geheel aan de medewerker/“extern personeelslid” doorberekend.

Artikel 10 Aanpassen regeling

Werkgever is bevoegd deze regeling eenzijdig aan te passen indien zwaarwegend bedrijfsbelang hierom vraagt. Tevens kan deze regeling worden aangepast op wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving, welke jaarlijks worden getoetst door werkgever.

Artikel 11 Niet voorzien

In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist werkgever over de te ondernemen actie.

Artikel 12 Informatie

Voor meer informatie of vragen over de regeling mobiele telefoon kan contact op worden genomen met de afdeling P & O.

Gebruikersovereenkomst mobiele telefonie

 

Gebruikersovereenkomst mobiele telefonie