Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Studiefaciliteiten, regeling (2008)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingStudiefaciliteiten, regeling (2008)
CiteertitelStudiefaciliteiten, regeling (2008)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2012Onbekend

04-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Studiefaciliteiten, regeling (2008)

 

 

Studiefaciliteiten, regeling (2008)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  bevoegd gezag:de directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 • b

  medewerker:de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, dan wel de medewerker als bedoeld in artikel 2:5:1 van voornoemde Arbeidsvoorwaardenregeling;

 • c

  opleidingsnoodzaak:een opleiding in opdracht van het bevoegd gezag, conform artikel 15:1:26 en 17:1:1 van de CAR UWO. Opleidingsnoodzaak ontstaat als de aanwezige kennis, vaardigheden en attitude van de medewerker niet overeenkomt met de gewenste kennis, vaardigheden en attitude, zoals vermeld in de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Een opleiding kan een middel zijn om het gat tussen aanwezige en gewenste kennis, vaardigheden, attitude te dichten. De mismatch kan ontstaan door externe ontwikkelingen of door in de medewerker gelegen factoren, zoals te weinig actuele kennis of te weinig ontwikkelde attitude en vaardigheden.

 • d

  opleidingsbehoefte:wens van een medewerker op het gebied van opleiding en ontwikkeling in het kader van de verdere loopbaan. Te denken valt aan verticale (een hogere functie) of horizontale loopbaanontwikkeling (een andere functie op hetzelfde niveau). Het kan hierbij gaan om een functie die niet binnen de Dienst bestaat of waarvan niet te verwachten is dat deze op korte termijn vrijkomt. Indien de medewerker dan toch de opleiding wil gaan volgen, zonder dat daar een noodzaak achter zit, dan is er sprake van een opleidingsbehoefte. De opleidingsbehoefte kan ook ontstaan in het kader van zelfontplooiing.

Artikel 2 Werkingssfeer van de regeling

Scholingsfaciliteiten hebben betrekking op opleidingen in het kader van opleidingsnoodzaak of opleidingsbehoefte.

De opleidingsnoodzaak is onder te verdelen in:

 • -

  noodzakelijk collectieve opleiding: dit zijn opleidingen/cursussen die gevolgd moeten worden doordat externe omstandigheden daartoe noodzaken. Deze opleidingen zijn erop gericht medewerkers dusdanig te scholen, dat zij volledig geïnformeerd worden over bijv. wijzigingen in regelgeving, werkprocessen, werkwijzen etc.

 • -

  noodzakelijke kortdurende cursus/seminar: dit betreft opleidingen om actuele en noodzakelijke kennis e.d. te verkrijgen van ontwikkelingen die in de toekomst een rol gaan spelen. Hierbij kan gedacht worden aan seminars, actualiteitencolleges ed.

 • -

  noodzakelijke individuele cursus/opleiding: medewerkers moeten in voldoende mate voldoen aan de kennis, vaardigheden en attitude die benodigd is voor de functie. Men moet de afgesproken activiteiten die zijn vastgesteld met voldoende slag- en daadkracht uitvoeren. Is dit niet het geval dan bestaat de mogelijkheid de medewerker te scholen op specifieke kennis, vaardigheden of attitude om zodoende te kunnen voldoen aan de eisen die aan de medewerker worden gesteld.

 • -

  opleidingsnoodzaak ivm noodzakelijke doorstroom: in het kader van in-, door- en uitstroom kan het mogelijk zijn dat een medewerker een opleiding gaat volgen die hem/haar voorbereid op een toekomstige nieuwe functie.

De opleidingsbehoefte is onder te verdelen in:

 • -

  gewenste individuele opleiding: een medewerker kan de wens, ambitie of behoefte hebben om zich te (her)oriënteren op een andere functie. Hij/zij kan hiervoor een dag- of avondopleiding volgen.

 • -

  gewenste kortdurende individuele cursus: een medewerker kan de wens hebben een cursus te volgen die niet noodzakelijk is voor het functioneren (geen afstand tussen aanwezige en gewenste kennis, vaardigheden, attitude), maar die hij/zij wel graag zou willen volgen ten behoeve van de huidige of een toekomstige functie.

 • -

  gewenste seminar: een medewerker heeft de mogelijkheid zich te oriënteren op een andere functie. Hiertoe kan deze een eendaagse cursus/bijeenkomst volgen, alvorens een besluit te nemen over het al dan niet volgen van een opleiding.

Artikel 3 Vergoeding van de kosten

 • -

  Noodzakelijk collectieve opleiding: studiekosten* 100% vergoed door de Dienst. De terugbetalingsregeling is niet van toepassing.

 • -

  Noodzakelijke kortdurende cursus/seminar: studiekosten 100% vergoed door de Dienst. De terugbetalingsregeling is niet van toepassing.

 • -

  Noodzakelijke individuele cursus/opleiding: studiekosten 100% vergoed door de Dienst. De terugbetalingsregeling is van toepassing.

 • -

  Opleidingsnoodzaak ivm noodzakelijke doorstroom: studiekosten 100% vergoed door de Dienst. De terugbetalingsregeling is van toepassing.

 • -

  Gewenste individuele opleiding: studiekosten 50% vergoed door de Dienst. De terugbetalingsregeling is van toepassing.

 • -

  Gewenste kortdurende individuele cursus: studiekosten 75% vergoed door de Dienst. De terugbetalingsregeling is van toepassing.

 • -

  Gewenste seminar: studiekosten 100% vergoed door de Dienst. De terugbetalingsregeling is niet van toepassing.

Artikel 4 Vergoeding van tijd

 • -

  Noodzakelijk collectieve opleiding: Volledige vergoeding in tijd. De dienst vergoed de dagopleiding incl. reistijd voor maximaal 9 uren. Voor medewerkers die in schaal 10 of hoger zitten geldt dat zij nooit meer dan 8 uur per dag mogen schrijven (incl. reistijd). De reistijd is onderdeel van de studietijd, de tijd die regulier aan woon-werkverkeer wordt besteed, is uiteraard geen studietijd.

 • -

  Noodzakelijke kortdurende cursus/seminar: Volledige vergoeding in tijd. De reistijd wordt beschouwd als onderdeel van de studiedag. De dienst vergoed de dagopleiding incl. reistijd voor maximaal 9 uren. Voor medewerkers die in schaal 10 of hoger zitten geldt dat zij nooit meer dan 8 uur per dag mogen schrijven (incl. reistijd).

 • -

  Noodzakelijke individuele cursus/opleiding: volledige vergoeding in tijd (zowel dag- als avond opleiding). De dienst vergoed de dagopleiding incl. reistijd voor maximaal 9 uren. Voor medewerkers die in schaal 10 of hoger zitten geldt dat zij nooit meer dan 8 uur per dag mogen schrijven (incl. reistijd). Indien de medewerker examen moet doen vergoed de Dienst max. 3 dagen.

 • -

  Opleidingsnoodzaak ivm noodzakelijke doorstroom: volledige vergoeding in tijd (zowel dag- als avond opleiding). De dienst vergoed de dagopleiding incl. reistijd voor maximaal 9 uren. Voor medewerkers die in schaal 10 of hoger zitten geldt dat zij nooit meer dan 8 uur per dag mogen schrijven (incl. reistijd). Indien de medewerker examen moet doen vergoed de Dienst max. 3 dagen.

 • -

  Gewenste individuele opleiding: de (reis)tijd is voor rekening van de medewerker. Indien er een examen moet worden afgelegd, vergoed de Dienst de examendag en daarnaast nog max. 3 (studie)dagen.

 • -

  Gewenste kortdurende individuele cursus: de (reis)tijd is volledig voor rekening van de medewerker.

 • -

  Gewenste seminar: de tijd wordt voor maximaal 4 uren per dag vergoed, dit is incl. reistijd.

Artikel 5 Samenvatting

Nr.

Soort opleiding

Vergoeding opleidingskosten

Vergoeding reiskosten

Terugbetaling van toepassing?

Vergoeding in tijd

5.1

Noodzakelijke collectieve opl.

100%

0,32 ct per km

Nee

100%, incl reistijd*

5.2

Noodzakelijke kortdurende cursus/seminar

100%

0,32 ct per km

Nee

100% incl reistijd*

5.3

Noodzakelijke individuele cursus/opleiding

100%

0,32 ct per km

Ja

100% incl reistijd*

5.4

Noodzaak ivm doorstroom

100%

0,32 ct per km

Ja

100% incl reistijd*

5.5

Gewenste individuele opl.

50%

0,19 ct per km

Ja

Bij examen: max 3 dagen en 1 examendag

5.6

Gewenste kortdurende individuele cursus

75%

0,19 ct per km

Ja

Geen

5.7

Gewenste seminar

100%

0,19 ct per km

Ja

Max. 4 uur incl. reistijd

* de medewerker mag maximaal 9 uur per dag schrijven en schaal 10 of hoger mag max. 8 uur schrijven.

Artikel 6 Terugbetaling

De medewerker dient de gehele genoten geldelijke vergoeding terug te betalen in de volgende situaties:

 • -

  De medewerker heeft zich niet gehouden aan de in deze regeling opgenomen verplichtingen van de medewerker (zie artikel 8).

 • -

  De opleiding is niet binnen de termijn die daar normaliter voor staat succesvol afgerond (zie artikel 9).

 • -

  Indien de medewerker voor het einde van de opleiding ontslag verzoekt of ontslagen wordt door de Dienst op grond van dringende door de medewerker veroorzaakte en hem te verwijten redenen.

Terugbetaling van een deel van de genoten geldelijke vergoeding is aan de orde bij uitdiensttreding binnen 2 jaar na afronding van de opleiding:

 • -

  In het geval van ontslag bij de Dienst op eigen verzoek van de medewerker.

 • -

  Bij ontslag als gevolg van aan de medewerker zelf te wijten feiten of omstandigheden.

Het deel dat terugbetaald moet worden, wordt als volgt bepaald:

Voor iedere maand dat het dienstverband na het voltooien van de opleiding korter duurt dan 24 maanden, dient 1/24e deel van het totaalbedrag terugbetaald te worden. In geval van terugbetaling is de Dienst gerechtigd het terug te betalen bedrag in te houden op het netto salaris.

Artikel 7 Procedure

In de procedure wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in het vastleggen van de afspraken betreffende de opleidingsnoodzaak en de opleidingsbehoefte. Afspraken vallend onder de opleidingsnoodzaak worden vastgelegd in het POP en afspraken m.b.t. de behoefte in het verslag van het functioneringsgesprek. Indien de opleiding is goedgekeurd ontvangt de medewerker een brief ter bevestiging met hierin de gemaakte afspraken. Deze afspraken zijn bindend.

Artikel 8 Verplichtingen van de medewerker

 • -

  De opleiding naar beste vermogen verrichten en succesvol af te ronden met een diploma/certificaat of vergelijkbare schriftelijke verklaring.

 • -

  De leidinggevende regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de opleiding.

 • -

  Het onderbreken, opschorten of afbreken van de opleiding onmiddellijk doorgeven aan de leidinggevende. De Dienst is bevoegd (na de medewerker hiervan op de hoogte te hebben gesteld) inlichtingen bij het opleidingsinstituut in te winnen.

Artikel 9 Studietermijn

De scholingsfaciliteiten worden verleend voor het tijdvak wat bij de betreffende opleiding wordt aangegeven door het opleidingsinstituut. Hiertoe worden afspraken gemaakt over welke resultaten worden behaald binnen welke termijn. Voor kortdurende cursussen is dit vaak helder. Voor modulair opgebouwde studies is dit lastiger vast te stellen. In alle gevallen kan bij de opleider advies worden ingewonnen over een redelijke studietermijn/aantal opleidingsdagen. Dit advies is bindend voor de te maken afspraken.

Indien de afgesproken studietermijn niet wordt gehaald, dan heeft de medewerker één herkansing. De vergoeding van de kosten en tijd is dan 75% van de vergoeding die oorspronkelijk is afgesproken.

Artikel 10 Hardheidclausule

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan naar oordeel van het bevoegde gezag in individuele gevallen of ten aanzien van een aan te wijzen groep van medewerkers afgeweken worden van deze regeling.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling studiefaciliteiten” en treedt in werking met ingang van 1 september 2008 onder intrekking van de uitvoeringsregeling artikel 17:1:1 Persoonlijk Ontwikkelingsplan (uitvoeringsregeling opleidingsplan 2004).


*

Onder studiekosten wordt verstaan:de kosten verbonden aan de inschrijving het cursus-/collegegeld het examen-/tentamengeld kosten van benodigde boeken in redelijkheid te maken reiskosten op basis van een kilometervergoeding a 0,19 ct per kilometer of de kosten van het openbaar vervoer (NS-retour 2e klasse en/of strippenkaart).