Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Thuis- en telewerk, regeling (2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingThuis- en telewerk, regeling (2011)
CiteertitelThuis- en telewerk, regeling (2011)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2012Onbekend

04-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Thuis- en telewerk, regeling (2011)

 

 

Thuis- en telewerk, regeling (2011)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  werkgever: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen De Dienst.

 • b

  werknemer /medewerker: Degene die een aanstelling heeft bij De Dienst. Stagiaires, vakantiehulpen, wachtgelders, oproep- en invalkrachten en overige medewerkers niet in loondienst, vallen niet onder het begrip “werknemer” in de zin van deze regeling.

 • c

  telewerken: het incidenteel, voor een afgesproken deel van de werktijd, verrichten van arbeid voor de werkgever met gebruikmaking van ICT op een andere werkplek dan de locatie/arbeidsplaats van de werkgever.

 • d

  thuiswerken: telewerken in huis van de medewerker;

 • e

  beeldschermwerker: de medewerker die meer dan 2 uren per dag gebruik maakt van een beeldscherm;

 • f

  (thuis)werkplek: werkplek die op kosten van medewerker is ingericht volgens de Arbeidsomstandighedenwet .

 • g

  checklijst thuiswerken: een door de medewerker in te vullen vragenlijst om na te gaan of thuiswerken verantwoord is voor/bij betreffende medewerker.

Artikel 2 Werkingssfeer en algemene voorwaarden

Telewerken is een faciliteit die de werkgever kan verlenen, het is geen recht van de werknemer. Evenmin kan de werknemer worden verplicht tot telewerken. Telewerken is in principe mogelijk voor medewerkers met een niet beheersmatige bureaufunctie, tenzij de aard van de functie of de werkzaamheden dit niet toelaten. De medewerker vult vooraf de vragenlijst/checklijst in om na te gaan of thuiswerken verantwoord is voor/bij betreffende medewerker.

Artikel 3 Faciliteiten

De medewerker draagt er zorg voor dat hij beschikt over een werkplek met de noodzakelijke voorzieningen die voldoen aan de eisen van de ARBO-wetgeving (voldoende werkruimte, PC/laptop, tafel, stoel, verlichting, arbeidstijden) en dat hij telefonisch bereikbaar is. De werkgever draagt zorg voor een toegankelijk informatiesysteem.

Artikel 4 Frequentie

Telewerken is incidenteel mogelijk, doch voor maximaal twee dagdelen per maand.

Artikel 5 Afspraken

Leidinggevende en medewerker maken afspraken over:

 • a

  de dagen/uren waarop de medewerker telewerkt;

 • b

  werkafspraken en resultaten;

 • c

  de bereikbaarheid van de medewerker bij telewerken;

 • d

  de aanwezigheid op de afdeling of in het team bij noodzakelijke situaties of omstandigheden (flexibiliteit);

 • e

  eisen ten aanzien van inrichting van de werkplek;

 • f

  geheimhouding en beveiliging van bedrijfs- en cliëntgegevens.

Afspraken worden vastgelegd in een individuele telewerkovereenkomst, volgens het daarvoor vastgestelde model. De door de medewerker ingevulde vragenlijst/checklijst wordt hierin opgenomen.

Artikel 6 Beëindigen telewerken

De werkgever kan telewerken te allen tijde beëindigen indien:

 • -

  blijkt dat de thuiswerkplek niet voldoet aan de eisen van de ARBO-wetgeving;

 • -

  de medewerker zich niet houdt/voldoet aan de werkafspraken/-resultaten;

 • -

  gewijzigde bedrijfsomstandigheden zich voordoen (dienstbelang).

De medewerker kan te allen tijde bij de werkgever aangeven dat hij het telewerken wil beëindigen.

Artikel 7 Samenloop met reiskostenregeling

Vanwege het incidentele karakter van telewerken zal, in het geval de medewerker gebruik maakt van de reis- en verblijfkostenregeling, de vaste maandelijkse vergoeding voor woon-werkverkeer geen wijziging ondergaan. Bij de vaststelling van de maandelijkse vergoeding is namelijk al rekening gehouden met kortstondige afwezigheid.

Artikel 8 Hardheidclausule

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan naar oordeel van werkgever in individuele gevallen of ten aanzien van een aan te wijzen groep van medewerkers afgeweken worden van deze regeling.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling thuis- en telewerk” en treedt in werking met ingang van 1 oktober 2011.