Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Verordening WWB bijdrageregeling Duurzame gebruiksgoederen Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening WWB bijdrageregeling Duurzame gebruiksgoederen Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
CiteertitelVerordening bijdrageregeling Duurzame gebruiksgoederen.
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand (WWB): artikel 35, lid 3;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201301-01-201301-01-2015Nieuwe regeling

09-01-2013

Leeuwarder Courant, dd. 17-01-2013

0

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening WWB bijdrageregeling Duurzame gebruiksgoederen Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

 

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

gelet op

 

Wet werk en bijstand: artikel 35, derde lid;

 

overwegende dat het van belang wordt geacht om aan inwoners en aan personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en woonachtig zijn in de aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân deelnemende gemeenten financieel te ondersteunen in de kosten van aanschaf van duurzame gebruiksgoederen;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening WWB bijdrageregeling Duurzame gebruiksgoederen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: de Wet werk en bijstand (WWB)

  • b.

   Dienst: de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Hoofdstuk 2. Doelstelling en doelgroep.

Artikel 2. Doelstelling en doelgroep:

  • 1.

   De bijdrageregeling Duurzame gebruiksgoederen heeft tot doel om de personen die tot de doelgroep behoren tegemoet te komen in de kosten van aanschaf van duurzame gebruiksgoederen. Op deze wijze wordt voorkomen dat om redenen van financiële aard niet kan worden overgegaan tot aanschaf van duurzame gebruiksgoederen.

  • 2.

   Tot de doelgroep behoort:

   • a.

    de alleenstaande die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;

   • b.

    het gezin waarvan in ieder geval één persoon de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;

  • 3.

   De in het tweede lid genoemde personen hebben domicilie in één van de bij de Dienst aangesloten gemeenten en staan daar als zodanig ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie.

  • 4.

   Niet voor een bijdrage komt in aanmerking de persoon:

   • a.

    aan wie rechtens de vrijheid is ontnomen;

   • b.

    die zich onttrekt aan de ten uitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel;

   • c.

    vreemdelingen anders dan bedoeld in artikel 11, tweede lid van de WWB.

Hoofdstuk 3. Voorwaarden voor het recht op een bijdrage

Artikel 3. Voorwaarden

 • Een bijdrage wordt verleend indien:

  • 1.

   het (gezamenlijk) inkomen van de alleenstaande of het gezin op de datum van de aanvraag en gedurende de drie jaren daaraan voorafgaand lager is dan -, of gelijk is aan het vastgesteld norminkomen.

   Met dit inkomen wordt gelijkgesteld: het gezamenlijk netto inkomen, dat in de drie jaren voorafgaand aan de datum van aanvraag, gedurende een periode van maximaal zes maanden, al dan niet aaneengesloten, hoger is geweest dan het vastgesteld norminkomen;

  • 2.

   over de drie jaren voorafgaande aan de aanvraag is niet eerder een bijdrage verstrekt op grond van deze verordening of de regeling die aan deze verordening is voorafgegaan.

Artikel 4. Inkomen

  • 1.

   De hoogte van het norminkomen, zoals bedoeld in artikel 3 bedraagt 100% van de voor de belanghebbende(n) geldende bijstandsnorm, zoals genoemd in artikel 5 aanhef en onder c. van de WWB.

  • 2.

   Bij de vaststelling van het inkomen wordt in aanmerking genomen het inkomen zoals dit wordt genoemd in artikel 31, 32 en 33 van de WWB.

    

Artikel 5. De kosten

Een bijdrage is mogelijk als bijdrage in de kosten voor:

 • a.

  aankoop van duurzame gebruiksgoederen;

 • b.

  aflossing van een lening die is aangegaan voor de aankoop van een duurzaam gebruiksgoed. De aankoop is aangegaan ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Hoofdstuk 4. De bijdrage en de aanvraag

Artikel 6. De bijdrage

  • 1.

   De bijdrage wordt op individuele aanvraag toegekend.

  • 2.

   De hoogte van de bijdrage is € 355,00 per aanvraag.

  • 3.

   De bijdrage wordt éénmaal per 36 maanden jaar verstrekt.

    

Artikel 7. Aanvraag

Een aanvraag voor het verkrijgen van een bijdrage van de kosten voor duurzame gebruiksgoederen wordt bij de Dienst ingediend door middel van een daarvoor bestemd aanvraagformulier en onder overlegging van de op het aanvraagformulier genoemde bescheiden.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 8. Onvoorziene gevallen

Het dagelijks bestuur kan in die gevallen waarin deze verordening niet voorziet op grond van individuele bijzondere omstandigheden afwijkend beslissen.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bijdrageregeling Duurzame gebruiksgoederen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 11. Intrekken oude regeling

Met de inwerkingtreding van deze Verordening komt de Bijdrageregeling duurzame gebruiksgoederen, zoals vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 4 januari 2006, en nadien op 21 december 2011 gewijzigd, te vervallen.

 

ALDUS vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân in zijn openbare vergadering van 9 januari 2013.

 

De voorzitter,

De secretaris,