Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Mandateringsbesluit 2014-1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandateringsbesluit 2014-1
CiteertitelMandateringsbesluit 2014-1
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Mandateringsbesluit 2013-1 is per 11 april 2014 ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3 lid 1, art. 10:9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201401-07-2015Nieuwe regeling

02-04-2014

Leeuwarder Courant, 10-04-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandateringsbesluit 2014-1

Het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 

Overwegende dat het wenselijk wordt geacht om een aantal zaken te mandateren aan een portefeuillehouder van het bestuur dan wel aan de directie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 

Gelet op de gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de regelgeving gemeentelijke sociale zekerheid en de gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

BESLUIT:

I. De bevoegdheid tot afdoening van zaken, vermeld op de bij dit besluit

behorende bijlage, inhoudende het beslissen omtrent die zaken en het ondertekenen van op die zaken betrekking hebbende uitgaande stukken bij mandaat op te dragen aan de op die bijlage bij de betreffende bevoegdheden vermelde leden van het dagelijks bestuur en onder verantwoordelijkheid van dan wel in opdracht van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân werkzame personen.

 

11. Te bepalen dat op de onder I bedoelde opdracht de volgende regels van toepassing zullen zijn:

 • a.

  De beslissing wordt voorbehouden aan het bestuur, respectievelijk de voorzitter indien de bevoegdheid zou moeten worden uitgeoefend ten aanzien van zichzelf of ten aanzien van boven hem geplaatste functionarissen:

   

 • b.

  Een in mandaatverhouding te nemen besluit dient vooraf aan het bestuur of de voorzitter te worden voorgelegd in de volgende gevallen:

  • 1.

   Het besluit strijdig zou zijn met een bestaande beleidslijn;

  • 2.

   Indien uit het besluit belangrijke financiële, juridische, organisatorische, politieke of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • 3.

   Indien het bestuur, de voorzitter of de verantwoordelijke portefeuillehouder dit kenbaar heeft gemaakt;

  • 4.

   Bij voorbaat vast staat dat de visie van de mandans en de mandataris uiteenlopen.

    

 • c.

  De directeur of diens plaatsvervanger, die als mandataris is aangewezen, is bevoegd om -voor zover dit in het mandateringsbesluit niet is geregeld- een ondermandaat te verlenen aan een hem/haar ondergeschikte.

  De mandans en – indien dit ondermandaat tevens het aangaan van financiële verplichtingen omvat- het hoofd Bedrijfsvoering worden hiervan vooraf in kennis gesteld.

   

 • d.

  Bij afwezigheid van de mandataris treedt zijn/haar vervanger als zodanig op. Vervanging van de ondermandataris is slechts mogelijk door de leidinggevende van de mandataris.

   

 • e.

  Uit het krachtens mandaat genomen besluit en correspondentie, dient te blijken dat deze voortvloeit uit een gemandateerde bevoegdheid. Ondertekening krachtens mandaat geschiedt namens het bestuur of de voorzitter van de dienst met aanduiding van naam en functie van de mandataris.

   

 • f.

  Voor zover niet anders aangeduid wordt met de teamleider bedoeld de teamleider (dan wel diens vervanger) van het organisatieonderdeel dat (mede) verantwoordelijk is voor de besluitvorming met betrekking tot genoemde taken.

   

 • g.

  Voor zover niet anders aangeduid wordt met de casemanager dan wel de claimbeoordelaar of de werkcoach bedoeld de casemanager/ claimbeoordelaar/werkcoach die valt onder het organisatieonderdeel dat (mede) verantwoordelijk is voor de besluitvorming met betrekking tot genoemde taken.

   

III. Te bepalen dat op de onder I bedoelde opdracht – indien dat mandaat tevens de bevoegdheid omvat tot het mogen aangaan van financiële verplichtingen – bovendien de volgende regels van toepassing zullen zijn:

 

 • a.

  Financiële verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de mandataris heeft geconstateerd dat het budget toereikend is en dat het aangaan van de verplichtingen direct verband houdt met de realisering van de budget-taakstelling,

   

 • b.

  De mandataris laat de verplichtingen zodanig door het hoofd Bedrijfsvoering van de dienst vastleggen, dat de actuele stand van het totale toegekende budget steeds in de administratie zichtbaar is.

   

 • c.

  Het hoofd Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor een adequate registratie van de budgetten en draagt er zorg voor, dat de mandataris op elk gewenst moment inzicht kan hebben in de uitgaven, inkomsten en verplichtingen aangaande het aan hem/ haar toegewezen budget.

   

 • d.

  Bestedingen ten laste van een budget kunnen alleen plaatsvinden met toestemming van de aangewezen mandataris. Het hoofd Bedrijfsvoering van de dienst laat geen betaaldocumenten vervaardigen, indien de daaraan ten grondslag liggende documenten niet van een akkoordverklaring van de mandataris zijn voorzien.

   

 • e.

  De mandataris verstrekt het hoofd Bedrijfsvoering alle gegevens en stukken, die ten behoeve van een juiste verzorging van de financiële administratie van de dienst nodig zijn.

   

IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van de bekendmaking.

 

V. Het mandateringsbesluit d.d. 4 februari 2013 wordt per gelijke datum ingetrokken.

 

VI.Aan dit besluit zal openbare bekendheid worden gegeven door middel van aankondiging in de provinciale pers en op de website van de Dienst dat dit besluit ter inzage ligt bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân te Franeker.

 

Franeker, 2 april 2014

Het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en WerkgelegenheidNoardwest Fryslân,

 

mevrouw B.Tol,

voorzitter

 

G.Olijerhoek,

secretaris/directeur a.i.

 

MANDATERINGSBESLUIT 20 1 4 - 1

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid van

Gemanda-teerd aan

Ondermandaat verleend aan

Bijzonderheden

1.Uitvoering van taken van de dienst

 

 

 

 

1- A. Het nemen van besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag, het verstrekken, afwijzen, opschorten, wijzigen dan wel afstemmen en beëindigen van uitkeringen dan wel inkomensvoorzieningen,

voorzieningen en hulpmiddelen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) - daarbij inbegrepen borgstellingen,

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), alsmede het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van deze taken (bijv. overeenkomst leenbijstand of opdracht verstrekking rolstoel)

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider,

Senior medewerker

Juridisch beleids-medewerker,

Casemanager/ claimbeoordelaar enJunior case-manager

Het (onder) mandaat geldt ook voor het verstrekken van een aanvul- dan wel een hersteltermijn voor het verstrekken van gegevens in het kader van de Awb (art. 4:5 lid 1 sub c) en de WWB (art.54 lid 2).

 

Wanneer het een toekenning betreft van een woon-voorziening op grond van de Wmo, waarvan de kosten meer bedragen dan

€ 50.000,-- dan wordt voorafgaande aan het nemen van een besluit de betreffende gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen een besluit te nemen.

 

Ondermandaat casemanager/

claimbeoordelaar geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn.

 

Ondermandaat junior casemanager geldt alleen voor aanvragen voor een langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en aanvragen op grond van de Bijdrageregeling duurzame gebruiksgoederen en voor zover medewerkers daartoe geautoriseerd zijn.

1-B . Het nemen van besluiten tot het verstrekken, afwijzen of wijzigen van een voorziening op grond van de Wmo, voor zover er voor de besluitvorming geen nader onderzoek is vereist.

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider,

Administrateur Wmo en

Medewerker voorzieningenadm.

Het betreft hier alleen besluiten naar aanleiding van een mutatie waarbij er geen onderzoek hoeft te worden ingesteld.

1- C. Het nemen van besluiten tot het tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag en het verstrekken, afwijzen of wijzigen van een bijdrage op grond van de ‘Bijdrageregeling Meedoen met de samenleving’ , alsmede met betrekking tot deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider,

Administrateur

uitkeringsadmin.en

Medewerker uitkeringsadm.

 

1- D . Het nemen van besluiten met betrekking tot persoonlijke trajectplannen dan wel plan van aanpak t.b.v. uitstroom uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en niet-uitkeringsgerechtigden, incl.het nemen van besluiten ten aanzien van het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden als bedoeld in art.9 lid sub c WWB

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider Seniormedewerker

Casemanager/

claimbeoordelaar

enWerkcoach

Voor zover passend binnen de kaders van het inkoop-contract

Ondermandaat casemager/ claimbeoordelaar/ werkcoach geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-E. Het ondertekenen van besluiten ingevolge de WWB

m.b.t. aanmelding reïntegratiebedrijvenen opleidingsinstellingen,alsmede het nemen van besluiten met betrekking tot het verstrekken, wijzigen en beëindigen vanpremies dan wel andere vergoedingen, zoals geregeld in de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2013

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider,

Seniormedewerker

Casemanager/ claimbeoordelaar

enWerkcoach

Ondermandaat casemanager/

claimbeoordelaar/ werkcoach geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-F. Het nemen van besluiten tot het verstrekken, wijzigen en beëindigen van voorzieningen in het kader van de Wet inburgering (WI)

Dagelijks bestuur

Directeur

Seniormedewerker

encasemanager/

claimbeoordelaar

Ondermandaat casemanager/

claimbeoordelaar/ geldt alleen voormedewerkers die

geautoriseerd zijn voor het nemen van besluiten

1- G .Het nemen van besluiten tot het doen van een aanbod of het weigeren van integrale schuldhulpverlening , dan wel het buiten behandeling stellen van een aanvraag om schuldhulpverlening, alsmede het uitvoeren en beëindigen van de schuldhulpverlening, op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, voor zover het betreft besluiten in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb.

Dagelijks bestuur

Directeur

Seniormedewerker

encasemanager/

claimbeoordelaar

Ondermandaat casemanager/

claimbeoordelaar geldt alleen voor medewerkers die

geautoriseerd zijn voor het nemen van besluiten

1- H. Het nemen van besluiten m.b.t. herziening, intrekking, terugvordering en verhaal op grond van de WWB, de IOAW en de Wmo

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider,

Senior medewerker Juridisch

beleidsmedewerker

Medewerker

Terugvordering en verhaal

Ondermandaat medewerker terugvordering en verhaal geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn en alleen voor vordering tot € 10.000,-

1-I. Het nemen van besluiten met betrekking tot het vaststellen en wijzigen van de hoogte van betalingsverplichtingen bij terugvorderingen in het kader van de Abw, WWB en IOAW, alsmede

het ondertekenen van een dwangbevel bij het niet nakomen van een betalingsverplichting, voortvloeiend uit een terugvorderingsbesluit

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider,

Medewerker Debiteurenadmin.

Ondermandaat Medewerker Debiteurenadministratie geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn en voor wat betreft vaststellen / wijziging hoogte betalings-verplichtingen alleen voor vordering tot € 10.000,--

1-J. Het nemen van besluiten tot het buiten invordering stellen van vorderingen uit de Abw, WWB, WIJ, IOAW, Wmo en uit onverschuldigde betaling

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider,

Seniormedewerker enJuridisch

beleidsmedewerker

 

1.K. Opleggen dan wel wijzigen of intrekken van een boete in het kader van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider,

Medewerker Terugvordering en verhaal

 

1-L. Het nemen van een besluit inzake paragraaf 4.1.3.2 Awb (Dwangsom bij niet tijdig beslissen)

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider,

Senior medewerker

Rechtmatigheid/ Wmo

Betreft besluiten omtrent verschuldigd zijn van een dwangsom en de hoogte daarvan, voor zover niet van rechtswege geregeld.

1-M. Het nemen van besluiten tot het indienen van verzoekschriften m.b.t. verhaal in rechte en tot wijziging van een rechterlijke verhaalsuitspraak op grond van de WWB

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider

 

1-N. Opstarten van procedures voortvloeiende uitonverschuldigde betalingvoor zover dit niet valt onder 1-H.

Voorzitter

Directeur

Juridisch beleids-medewerker,

Senior medewerker en

Medewerker Terugvordering en

Verhaal

 

1-O. Vertegenwoordiging van de dienst in en buiten rechte m.b.t. terugvordering en verhaal in het kader van de WWB, Bbz 2004, IOAW, IOAZ en Wmo, alsmede m.b.t. zaken die voortvloeien uit onverschuldigde betaling

Voorzitter

Directeur

Teamleider,

Juridisch beleids-medewerker,

Medewerker Terugvordering en

verhaal en Medewerker bezwaar en beroep

De bevoegdheid omvat tevens de bevoegdheid tot het voeren van verweer en Het wijzigen of intrekken van het bestreden besluit en het intrekken van het hoger beroep.

1- P . Indienen van een beroeps- of verweerschrift en vertegenwoordiging van het bestuur bij bestuursrechtelijke procedures in het kader van de uitvoering van de taken van de dienst zoals genoemd onder hoofdstuk I van dit besluit, hierbij inbegrepen de uitvoering van de Bbz 2004 en de Ioaz

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider,

Juridisch beleidsmedewerker en Medewerker bezwaar en beroep

De bevoegdheid omvat tevens de bevoegdheid tot het wijzigen of intrekken van het bestreden besluit en het intrekken van het hoger beroep.

1- Q. Het vertegenwoordigen van de dienst bij het passeren van notariële akten tot vestiging en royering van hypotheken in verband met zekerheidstelling ingevolge de Abw en WWB, alsmede het geven van goedkeuring aan het vestigen van een hypotheek door derden.

Voorzitter

Directeur

Teamleider,

Senior medewerker

Rechtmatigheid

en Juridisch beleidsmedewerker

en medewerker Terugvordering en Verhaal

De (onder) mandataris is bevoegd om de notaris te machtigen om de notariële akte te passeren.

1- R . Het nemen van besluiten (toekennen, wijzigen ofbeëindigen) op grond van de Wet kinderopvang (Wk)

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider

Participatie/

Seniormedewerker

en

casemanager Dienstverlening

Ondermandaat casemanager geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn

1-S. Afsluiten van contracten met natuurlijke en rechtspersonen, in het kader van de reïntegratie en opleiding, hetindiceren van voorzieningen, het leveren van hulpmiddelen, het leveren van huishoudelijke hulp en het uitvoeren van een collectief vervoerssysteem,incl. het nemen van een besluit tot gunning aan partijen en het opleggen van een boete conform het contract bij het niet nakomen van hetgeen is overeengekomen

Voorzitter

Directeur

Hoofd

Bedrijfsvoering

Met inachtneming Budgethoudersregeling en

Reglement Inkoop en Aanbesteding

1-T. Het nemen van besluiten omtrent algemene voorzieningen op grond van de Wmo

Dagelijks bestuur

Directeur

 

Het betreft hier aanvragen die niet-persoonsgebonden zijn

1-U. Opstellen / wijzigen uitvoeringsrichtlijnen

en. het vaststellen van formulieren ten behoeve van aanvragen en onderzoeken

Dagelijks bestuur

Directeur

Afdelingshoofden,

Teamleiders en Seniormedewerker

Mandaat ten aanzien van uitvoeringsrechtlijnen geldt alleen na voorafgaande behandeling in het MT;

na vaststelling richtlijnen t.k.n. naar het bestuur

1-V. Het nemen van besluiten ten aanzien van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid bestuur en

het nemen van besluiten ten aanzien van verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, incl. het aantekenen van verzet, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Dagelijks bestuur

Directeur

Teamleider

Seniormedewerker,

Juridisch beleidsmedewerker

en

Casemanager/ claimbeoordelaar

en

Werkcoach

Ondermandaat casemager/ claimbeoordelaar/ werkcoach geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn. Het ondermandaat geldt niet wanneer het om bestuurlijke of personeels-aangelegenheden gaat

1-W. Het afhandelen van klachten ingevolge hoofdstuk 9 Awb

Dagelijks bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en

Teamleiders

Met inachtneming interne-klachtenprocedure

1- X . Het nemen van besluiten op bezwaarschriften en verzoeken om een proceskostenvergoeding, alsmede op verzoeken om schadevergoeding met betrekking tot al dan niet vermeend onrechtmatig handelen in het kader van de uitvoering van de taken van de dienst zoals genoemd onder hoofdstuk I van dit besluit

Dagelijks bestuur

Directeur

 

Voor wat betreft bezwaarschriften geldt het mandaat alleen bij dreigende termijnoverschrijding en onder voorwaarde dat de leden van het dagelijks bestuur vooraf op de hoogte zijn gesteld engebleken is dat deze geen bezwaar hebben tegen het te nemen besluit

1-IJ Het afgeven van verklaringen ex artikel 285 lid 1 onder f Faillissementswet

Dagelijks bestuur

directeur

KBNL

 

Betreft verklaring inzake Verzoekschrift toepassen schuldsaneringsregeling

2.Personeelsaangelegenheden

 

 

 

 

2-A. Aanstelling, plaatsing, schorsing en ontslag van (al dan niet tijdelijke) personeelsleden beneden schaal 12 (incl.verzoeken werk-tijduitbreiding en werktijdvermindering, alsmede het verlenen van toegang tot de gebouwen van de Dienst).

Afhandelen van verzoeken om FPU

Dagelijks bestuur

Directeur

 

 

2-B. Opdracht tot het waarnemen van een andere functie + eventuele toekenning van een vervangingstoelage

Dagelijks bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

2-C. Het aangaan van overeenkomsten tot het aantrekken van uitzendkrachten

Voorzitter

Directeur

Hoofd Bedrijfs-voering.

Teamleider P & O

Met inachtneming van Budgethoudersregeling en

Reglement Inkoop en Aanbesteding

2-D. Toekenning verlof aan personeels-leden op grond van de Wet Arbeid en zorg of anders

Dagelijks bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

Met inachtneming rechtspositieregeling

2-E. Vaststellen werkroosters,

werkplanning en verlenen van toestemming tot het verrichten van overwerk

Dagelijks bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

en alle teamleiders

 

2.F. Vaststellen Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) + toekenning studiefaciliteiten

Dagelijks bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

en alle teamleiders

Op grond van rechtspositieregeling en opleidingsplan van de dienst

2-G. Vaststellen van beoordelingen van personeelsleden

Dagelijks bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

 

2-H. Toekennen vergoedingen o.g.v. de regeling reis- en verblijfskosten en toekennen bijzondere kosten of emolumenten, zoals telefoon (kosten)

Dagelijks bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

Op grond van rechtspositieregeling

2-I. Afhandeling van verzoeken van schade aan kleding, uitrusting van personeel ontstaan in en door de dienst

Dagelijks bestuur

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

 

2-J. Toekennen van gratificaties bij ambtsjubilea of op basis van buitengewone prestaties

Dagelijks bestuur

Directeur

 

Op grond van rechtspositieregeling

2-K. Het afsluiten van contracten in het kader van de salarisadministratie, het arbodienstverleningsplan,

re-integratieactiviteiten en van werk-naar werk trajecten.

Voorzitter

Directeur

Hoofd Bedrijfs-voering en

functionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regeling

Met inachtneming Budgethoudersregeling enReglement Inkoop en Aanbesteding

2- L. Het vaststellen van

re-integratieplannen in het kader van ontslagprocedures en van

van werk- naar werk contracten in het kader van reorganisatie en boventalligheid.

Dagelijks bestuur

Directeur

 

 

2- M . Het indienen van verweerschriften en vertegenwoordiging bij bezwaar- en beroepsprocedures inzake personele aangelegenheden.

Dagelijks bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

2. N. Het afnemen van een eed/belofte bij aanstelling

Voorzitter

Directeur

Afdelingshoofden en alle teamleiders

 

 

 

 

 

 

3.Beheer van de dienst

 

 

 

 

3-A. Afsluiten van overeenkomsten

t.b.v.

-Algemene centrale inkoop

-levering/onderhoud/ verkoop kantoormateriaal- en meubilair

Voorzitter/

Dagelijks bestuur

Directeur

Hoofd Bedrijfs-voering en

functionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regeling

Met inachtneming Budgethoudersregeling enReglement Inkoop en Aanbesteding

3-B. WA.Schadegevallen van derden vallende binnen het eigen risico

Dagelijks bestuur

Directeur

 

 

3-C. Gunning van werken binnen de begroting

Dagelijks bestuur

Directeur

Hoofd Bedrijfs-voering en

functionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regeling

Met inachtneming van de Budgethoudersregeling enReglement Inkoop en Aanbesteding

3-D. Ondertekening van correspondentie voor zover daarmee uitvoering wordt gegeven aan door het bestuur genomen beslissingen

Voorzitter

Directeur

 

 

3-E. Ontzeggen toegang tot de locaties van de dienst bij wangedrag

Voorzitter

Directeur

Hoofd Bedrijfs-voering en

Hoofd Dienstverlening

Het betreft hier gedrag zoals bedoeld in het agressie-protocol

Ondermandaat geldt wanneer daarvoor een spoedeisend belang is