Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
CiteertitelVerordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 6 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201501-01-2015nieuwe regeling

29-01-2015

Blad gemeenschappelijke regeling Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân, 20 februari 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 

gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

 

besluit vast te stellen de

 

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader wordenomschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

  • b.

   dienst: de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

  • c.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • d.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

  • e.

   doelgroep loonkostensubsidie: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch welmogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, Participatiewet);

  • f.

   loonwaarde: vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de door een persoon, die tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeids- prestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loon-kostensubsidie behoort (artikel 6, eerste lid, onderdeel g,Participatie wet);

  • g.

   dienstbetrekking: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6,g. eerste lid, onderdeel f Participatiewet).

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Artikel 2. Vaststelling doelgroep

 • 1.

  Het dagelijks bestuur stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het dagelijks bestuur de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon teverdienen, en

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan advies inwinnen over het oordeel of de aanvrager tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. De adviseur neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

Artikel 3. Vaststelling loonwaarde

 • 1.

  Het dagelijks bestuur gebruikt de in artikel 4 omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan advies inwinnen over de vaststelling van de loonwaarde van een persoon uit de doelgroep. Men neemt daarbij de in artikel 4 omschreven methode in acht.

Artikel 4. Wijze bepalen loonwaarde

 • 1.

  Het dagelijks bestuur maakt gebruik van de loonwaarde-methode om de loonwaarde van een persoon te bepalen en bepaalt welke methode wordt gehanteerd.

 • 2.

  De loonwaarde-methode is een objectieve meting van competenties gebaseerd op kennis van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De definitieve bepaling van de loonwaarde vindt eerst plaats na bedrijfsbezoek. De bepaling van loonwaarde wordt vastgelegd in een schriftelijk rapport met advies.

 • 3.

  Een loonwaarde wordt individueel bepaald als iemand aan 2 criteria voldoet:

  • a.

   de persoon behoort tot de doelgroep;

  • b.

   er is een werkgever die werk tegen een voor die sector vergelijkbaar cao salaris aanbiedt.

 • 4.

  De loonwaarde wordt bepaald aan de hand van het inkomen dat ter beschikking wordt gesteld op basis van de cao van de werkgever, afgezet tegen de prestatiemogelijkheid van de klant om een arbeidsprestatie te leveren.

Artikel 5. Loonkostensubsidie

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bepaalt bij beschikking de loonkostensubsidie nadat de loonwaarde is vastgesteld.

 • 2.

  De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon voor de werkgever voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimum loon gedurende de arbeidsperiode of zoveel korter als het dagelijks bestuur redelijk acht.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 7. Verhouding met eerder vastgestelde verordening

Met de inwerkingtreding van deze verordening houden de door de 7 gemeenteraden vastgestelde Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Harlingen, gemeente Het Bildt, gemeente Leeuwarderadeel, gemeente Franekeradeel, gemeente Menameradiel, gemeente Terschelling, gemeente Vlieland met ingang van 1 januari 2015 op te bestaan.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

 

Het bestuur voornoemd

 

, de secretaris , de voorzitter,

Toelichting

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet. Overeenkomstig deze bepaling is verplicht bij verordening regels vast te stellen over de doelgroep loonkostensubsidie en de loonwaarde. De regels dienen in ieder geval te bepalen:

 • -

  de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, en

 • -

  de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld.

   

Het dagelijks bestuur kan op verzoek of ambtshalve vaststellen wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort (artikel 10c van de Participatiewet). Personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet die mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet).

 

Heeft het dagelijks bestuur vastgesteld dat een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en is een werkgever voornemens met die persoon een dienstbetrekking aan te gaan, dan stelt het dagelijks bestuur in beginsel de loonwaarde van die persoon vast (artikel 10d, eerste lid, van deParticipatiewet). Hiervoor is geen aanvraag vereist. De vastgestelde loonwaarde legt het dagelijks bestuur vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen. Het is niet toegestaan om een subsidieplafond in te stellen. In artikel 10d, vierde lid van de Participatiewet is bepaald dat als een werkgever een dienstbetrekking aangaat met iemand uit de doelgroep loonkostensubsidie, het dagelijks bestuur deze subsidie moet verstrekken.

 

De loonwaarde is een vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de door een persoon uit de doelgroep loonkostensubsidie verrichte arbeid in een functie. De loonwaarde wordt vastgesteld naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort . (artikel 6, eerste lid, onderdeel g, van de Participatiewet)

 

In deze verordening gaat het om een andere vorm van loonkostensubsidie dan de vorm van loonkostensubsidie zoals werd verstrekt onder de Wet werk en bijstand (WWB) De loonkostensubsidie zoals beschreven in deze verordening kan uitsluitend worden ingezet als de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet: mensen met een arbeidsbeperking. Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet per definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. Met dit instrument worden werkgevers gecompenseerd voor de verminderde productiviteit van de werknemer (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 60).

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) of de Gemeentewet zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op deze verordening. Hiervan zijn in deze verordening daarom geen begripsomschrijvingen opgenomen. Voor de duidelijkheid zijn een aantal belangrijke wettelijke definities weergegeven: nl.: doelgroeploonkostensubsidie, loonwaarde en dienstbetrekking.

 

Artikel 2. Vaststelling doelgroep

In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort: op schriftelijke aanvraag of ambtshalve. Ambtshalve vaststelling is alleen mogelijk bij:

 • -

  personen die algemene bijstand ontvangen;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdeel b, artikel 35, vierde lid onderdeel b en artikel 36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA) tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • -

  personen met een uitkering op grond van de IOAW;

 • -

  personen met een uitkering op grond van de IOAZ.

   

In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan college i.c. het dagelijks bestuur is om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de wet is het aan de gemeente i.c. de dienst om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 62). In artikel 2, tweede lid, is vastgelegd welke criteria daarbij in acht genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is immers wettelijk de doelgroep loonkostensubsidie vastgelegd.

 

Bij de vaststelling of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie kan het dagelijks bestuur zich laten adviseren door de een externe organisatie. Het dagelijks bestuur draagt personen voor die zouden kunnen behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie, de daartoe aangewezen externe organisatie adviseert en neemt daarbij eveneens de in het tweede lid neergelegde criteria in acht. Op basis van het advies beslist het dagelijks bestuur of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies, kan besloten worden het advies niet te volgen.

 

Artikel 3. Vaststellen loonwaarde

In artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet is bepaald dat als een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met die persoon, het dagelijks bestuur de loonwaarde van die persoon vaststelt. Hiervoor is geen aanvraag vereist. De daartoe aangewezen externe organisatie adviseert het dagelijks bestuur met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon (tweede lid, van deze verordening). Het dagelijks bestuur stelt uiteindelijk de loonwaarde van een persoon vast. De vastgestelde loonwaarde legt het dagelijks bestuur vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen.

 

In artikel 4 wordt de methode die het dagelijks bestuur gebruikt om de loonwaarde van die persoon te bepalen omschreven.

Als een dienstbetrekking tot stand komt, verleent het dagelijks bestuur loonkostensubsidie aan de werkgever met inachtneming van artikel 10d van de Participatiewet.

 

Artikel 4. Wijze bepalen loonwaarde

De wijze van bepalen van de loonwaarde wordt in regionaal verband overlegd.

Het systeem van de loonwaardebepaling moet kennis hebben van uitstroom van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het systeem heeft een wetenschappelijke basis waarmee voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een bijdrage wordt verzorgd aan effectieve en efficiënte re-integratie.

 

De dienst zal kiezen voor een betrouwbare methode die de competenties van de werknemer of potentiële werknemer meet. Het systeem dient ervaring en kennis te hebben van functies en arbeidsomstandigheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De definitieve bepaling van de loonwaarde vindt eerst plaats na bedrijfsbezoek. De theoretische meting wordt geverifieerd aan de praktijk en/of beoogde werkplek.

 

Artikel 5. Loonkostensubsidie

Het dagelijks bestuur bepaalt de loonkostensubsidie nadat de loonwaarde is vastgesteld. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon voor de werkgever gedurende de arbeidsperiode of zoveel korter als het dagelijks bestuur redelijk acht.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. De nieuwe verordening gaat onmiddellijk werken voor alle situaties. Vanaf die datum geldt de verordeningsopdracht om regels in de verordening vast te stellen over het bepalen van de loonwaarde.

 

Artikel  7. Verhouding met eerder vastgestelde verordening

Door de 7 aan de Dienst SoZaWe Nw Fryslan deelnemende gemeenten is een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Datum van inwerkingtreding van die gemeenschappelijke regeling is 1 januari 2015.  Hierin is o.a. vastgelegd dat met ingang van 1 januari 2015 de bevoegdheid  om verordeningen ten aanzien van de Participatiewet vast te stellen isovergedragen aan het Algemeen bestuur van de Dienst. 

Omdat deze verordening eerder in 2014 al door de aan de Dienst deelnemende gemeenten is vastgesteld houdt deze verordening  op te bestaan. Artikel  30, 3e lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt hiertoe de mogelijkheid.

Artikel 8. Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.