Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Aanstelling in algemene dienst (2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanstelling in algemene dienst (2014)
CiteertitelAanstelling in algemene dienst
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-201601-01-2014Onbekend

17-02-2016

Onbekend

HRM

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstelling in algemene dienst (2014)

 

 

Aanstelling in algemene dienst (2014)

Artikel 1

Bij de aanstelling in algemene dienst worden in de aanstelling, dan wel in een bijlage bij de aanstelling, vastgelegd:

  • a

    de functie waarin de medewerker wordt geplaatst;

  • b

    het organisatieonderdeel waar de medewerker wordt geplaatst;

  • c

    bij plaatsing van een medewerker in een generiek beschreven functie: de door de medewerker (binnen de generieke functiebeschrijving) te verrichten taken, in hoofdzaken (het taakblad).

Artikel 2

Bij toepassing van artikel 1, onder c vormen de generieke functiebeschrijving en het taakblad tezamen de voor de medewerker van toepassing zijnde functiebeschrijving.

Artikel 3

Binnen de context van de voor de medewerker geldende functiebeschrijving, (d.w.z. de functie-specifieke beschrijving ingevolge artikel 1 a, dan wel – indien van toepassing – de functiebeschrijving als bedoeld onder artikel 2, kunnen jaarlijks in het kader van de gesprekscyclus prestatieafspraken worden gemaakt.

Artikel 4

Structurele wijziging van functie c.q. te verrichten taken in hoofdzaken geschiedt in overleg en in overeenstemming met de betrokken medewerker, zulks onverminderd de bevoegdheid van het algemeen bestuur (of diens (onder)gemandateerde) om, indien dringende dienstbelangen zulks vereisen, op grond van artikel 2:1B, 1e lid van CAR-UWO, de medewerker te verplichten een andere passende functie te aanvaarden.

Artikel 5

In het kader van een te ontwikkelen beleid ter bevordering van de mobiliteit (doorstroom ten bate van blijvende inzetbaarheid en effectiviteit) plegen leidinggevende en medewerker periodiek (minimaal één keer per 5 jaar) overleg over een mogelijke plaatsing in een andere passende functie. Met het oog daarop faciliteert de leidinggevende de medewerker qua opleiding en ontwikkeling gericht op doorstroming naar een andere functie.In het kader van mobiliteit kan de medewerker weliswaar niet verplicht worden een hem/haar aangeboden passende functie te aanvaarden, doch behoort hij/zij een weigering wel te beargumenteren.

Artikel 6

Deze uitvoeringsregeling kan worden aangehaald als “regeling aanstelling in algemene dienst” en treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2013.