Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Financieel Besluit Jeugdwet 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingFinancieel Besluit Jeugdwet 2017
CiteertitelFinancieel besluit Jeugdwet 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.9 van de Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-201701-01-201701-01-2018Financieel besluit Jeugdwet 2017

15-12-2016

bgr-2017-447

2016/12/15/11b

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel Besluit Jeugdwet 2017

 

Het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

besluit

gelet op:

 

 • -

  De Jeugdwet;

 • -

  In het bijzonder op artikel 2.9 sub c van de Jeugdwet en artikel 8.1.1. van de Jeugdwet;

 • -

  De Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 • -

  Artikel 6 lid 2 van de Verordening Jeugdhulp 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

 

vast te stellen het

 

Financieel Besluit Jeugdwet 2017.

 

1. Begripsomschrijvingen
 • 1.

  Alle begrippen die in het Financieel Besluit Jeugdwet 2017 worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet en in de Verordening Jeugdhulp 2017 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân.

 • 2.

  In dit Financieel Besluit wordt verstaan onder:

  • -

   Gekwalificeerde ondersteuners: ondersteuning door professionals die werken voor een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven organisatie. Die organisatie voldoet aan onze kwaliteitseisen en is daarnaast gecontracteerd als ZIN-aanbieder of kan door middel van plannen (over relevante wet- en regelgeving, aansprakelijkheid, administratie en continuïteit) of visitatie door onze gebiedsteams en toezichthouder aantonen dat de organisatorische bekwaamheid voldoet aan het niveau van onze inkoopvoorwaarden.

  • -

   Kwetsbaar gekwalificeerde ondersteuners: ondersteuning door professionals die werken voor een organisatie die in elk geval voldoet aan onze kwaliteitseisen en daarnaast bereid is door middel van visitatie aan te tonen dat het op termijn kan gaan voldoen onze professionele en toezichthoudende voorwaarden.

  • -

   Sociaal netwerk: ondersteuning door niet-professionals die voldoen aan de kwaliteitseisen.

  • -

   ZIN-tarief: Zorg in natura tarief.

 

Artikel 2. Hoogte PGB  

 

 • a.

  Het PGB-tarief voor gekwalificeerde ondersteuners bedraagt maximaal 75% van het van toepassing zijnde ZIN-tarief.

 • b.

  Het PGB-tarief voor kwetsbaar gekwalificeerde ondersteuners en sociaal netwerk bedraagt maximaal 50% van het van toepassing zijnde ZIN-tarief.

 •  

3. Hardheidsclausule

Het DB kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in het Financieel Besluit Jeugdwet 2017, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

4. Inwerkingtreding, en citeertitel
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel Besluit Jeugdwet 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, op 15-12-2016.

 

De voorzitter, De secretaris,

 

 

Mevr. J. Hoekstra-Sikkema Dhr. M. Jellema