Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Verordening tarieven gegevensverstrekking Wet openbaarheid van bestuur en Algemene verordening gegevensbescherming Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening tarieven gegevensverstrekking Wet openbaarheid van bestuur en Algemene verordening gegevensbescherming Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2018
CiteertitelVerordening tarieven openbaarheid bestuur en bescherming persoonsgegevens 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening tarieven openbaarheid bestuur en bescherming persoonsgegevens 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2018

06-09-2018

bgr-2018-1221

2018/09/06/8b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven gegevensverstrekking Wet openbaarheid van bestuur en Algemene verordening gegevensbescherming Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2018

 

Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

gelet op:

artikel 229 eerste lid 1 onder b van de Gemeentewet en

artikel 5 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst)

overwegende:

dat het gewenst is regels te stellen omtrent de kosten die in rekening kunnen worden gebracht ten aanzien van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene verordening gegevensbescherming

besluit vast te stellen:

De Verordening tarieven gegevensverstrekking Wet openbaarheid van bestuur en Algemene verordening gegevensbescherming Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2018.

Artikel 1 Toepassing

Deze verordening is van toepassing op door de Dienst ontvangen verzoeken op grond van

 • a.

  de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en

 • b.

  de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 2 In rekening brengen van kosten voor verstrekte diensten

 • 1.

  De verstrekking van documenten als bedoeld in artikel 1 onder a en b in digitale vorm is kosteloos.

 • 2.

  De Dienst brengt voor het verstrekken van kopieën van documenten als bedoeld in artikel 1 onder a van deze verordening kosten in rekening. Deze kosten bedragen € 0,35 per kopie.

 • 3.

  De Dienst brengt voor het verstrekken van kopieën van documenten als bedoeld in artikel 1 onder b kosten in rekening in de volgende gevallen:

  • a.

   Indien het verzoek kennelijk ongegrond of excessief is.

  • b.

   Indien het gaat om extra kopieën.

 • 4.

  De kosten van kopieën als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder a bedragen € 0,23 per pagina met een maximum bedrag van € 5,-- per afzonderlijke mededeling. Indien de mededeling uit 100 of meer kopieën bestaat of indien de mededeling bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking bedraagt de vergoeding € 22,50.

 • 5.

  De kosten van kopieën als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder b bedragen € 0,35 per kopie.

Artikel 3 Informatieplicht

Voorafgaande aan het besluit op een verzoek op grond van de Wob, alsmede in een situatie als bedoeld in artikel 2 lid 4 en 5 op grond van de AVG wordt de verzoeker geïnformeerd over de geschatte kosten.

Artikel 4 Betalingsplicht

De kosten komen voor rekening van de aanvrager van het verzoek dan wel voor rekening van degene ten behoeve van wie het verzoek is verleend indien de aanvrager gemachtigd is dit verzoek in te dienen.

Artikel 5 Wijze van het in rekening brengen van de kosten

De kosten worden in rekening gebracht door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Termijn van betaling

De kosten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tarieven openbaarheid bestuur en bescherming persoonsgegevens 2018.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per de dag volgende op de bekendmaking.

Artikel 9 Intrekking oude verordening

De Verordening tarieven gegevensverstrekking Wet openbaarheid van bestuur en Wet bescherming persoonsgegevens, vastgesteld op 29 september 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, wordt per dezelfde datum ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân van 6 september 2018.

 

mevrouw J. Hoekstra- Sikkema,

voorzitter

 

drs. M.J. Jellema,

secretaris/directeur