Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingFinancieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019
CiteertitelFinancieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpFinancieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201901-01-2020

14-02-2019

bgr-2019-240

2019/02/14/7b

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019

 

Het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

 

besluit:

 

gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het bepaalde in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

 

vast te stellen het

 

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019.

 

1. Begripsomschrijvingen
 • 1.

  Alle begrippen die in dit Financieel Besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân.

 • 2.

  In dit Financieel Besluit wordt verstaan onder:

  • -

   Eerste meereizende: indien en voor zover het voertuig daartoe de ruimte biedt, de eerste persoon die meereist en dezelfde reis maakt als de Pashouder. Deze persoon mag geen rolstoel en/of scootmobiel gebruiker zijn en moet in staat zijn zelfstandig in het voertuig te stappen.

2. Collectief vervoer, reizigersbijdragen
 • 1.

  De reizigersbijdrage voor personen van 12 jaar tot en met 64 jaar voor verplaatsingen met het collectief vervoer is vastgesteld op een bedrag van € 0,16 per kilometer. Daarbij geldt een opstaptarief van € 0,94 per enkele reis.

 • 2.

  De gereduceerde reizigersbijdrage voor kinderen van 4 jaar tot en met 11 jaar en voor personen van 65 jaar en ouder jaar voor verplaatsingen met het collectief vervoer is vastgesteld op een bedrag van € 0,10 per kilometer. Daarbij geldt een opstaptarief van € 0,59 per enkele reis.

 • 3.

  Het tarief voor de eerste meereizende is vastgesteld op € 0,86 per kilometer, daarbij geldt geen opstaptarief.

 • 4.

  Het tarief voor de overige meereizenden is vastgesteld op €1,62 per kilometer, daarbij geldt geen opstaptarief.

 • 5.

  Na 25 kilometer is het tarief voor de in lid 1 tot en met lid 4 genoemde personen vastgesteld op €1,62 per kilometer.

 • 6.

  De vervoerder crediteert de reizigersbijdragen van de personen bedoeld in lid 1 t/m 5 aan de Dienst SoZaWe Nw. Fryslân.

 

3. Financiële tegemoetkoming huurderving

Voor maximaal 6 maanden kan een financiële tegemoetkoming worden verstrekt voor huurderving van een woonruimte. De kosten daarvan worden bepaald door de werkelijke huur van die woonruimte (inclusief verbruik van gas, water en licht).

 

4. Financiële tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten
 • 1.

  De financiële tegemoetkoming voor verhuis- en (her)inrichtingskosten bedraagt € 2.441,18.

 • 2.

  Dit bedrag kan indien de persoonlijke omstandigheden dit noodzakelijk maken gemotiveerd verhoogd of verlaagd worden.

   

5. Financiële tegemoetkoming vervoerskosten (rolstoel)taxi
 • 1.

  De financiële tegemoetkoming voor de vervoerskosten voor het individueel gebruik van een taxi bedraagt € 1.075,09 per jaar.

 • 2.

  De financiële tegemoetkoming voor de vervoerskosten voor het individueel gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt € 1.615,05 per jaar.

 • 3.

  De bedragen uit de leden 1 en 2 kunnen indien de persoonlijke omstandigheden dit noodzakelijk maken gemotiveerd verhoogd of verlaagd worden.

 

6.Inkomensnormen Kortingsregeling Huishoudelijke hulp

De inkomensnormen in het kader van de Kortingsregeling Huishoudelijke hulp zijn opgenomen als bijlage bij dit financieel besluit.

 

7. Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van bepalingen in het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

8. Inwerkingtreding, geldigheidsduur en citeertitel
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 april 2019 en geldt voor 2019.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, op 14-02-2019,

 

De voorzitter,

 

Mevr. J. Hoekstra-Sikkema

 

De secretaris,

 

Drs. M. J. Jellema

 

 

 

 

Bijlage 1: Inkomensnormen

 

Norm 1 jan 2019 exclusief vakantietoeslag.

 

100% korting

als het maandinkomen gelijk of lager is dan:

60% korting

als het maandinkomen ligt tussen:

30% korting

als het maandinkomen ligt tussen:

Geen korting

als het maandinkomen hoger is dan:

Leeftijdscategorie: 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande

Alleenstaande ouder

€ 1.169,12

€ 1.169,12 en

€ 1.217,84

€ 1.217,84 en

€ 1.266,55

€ 1.266,55

Gezin, (beiden tussen 21 jaar en pensioenleeftijd)

€ 1.670,18

€ 1.670,18 en

€ 1.739,78

€ 1.739,78 en

€ 1.809,37

€ 1.809,37

Leeftijdscategorie: Pensioengerechtigden

Alleenstaande

Alleenstaande ouder

€ 1.308,49

€ 1.308,49 en

€ 1.363,01

€ 1.363,01 en

€ 1.417,53

€ 1.417,53

Gezin, waarvan een of beide pensioengerechtigd

€ 1.782,35

€ 1.782,35 en

€ 1.856,61

€ 1.856,61 en

€ 1.930,88

€ 1.930,88

Leeftijdscategorie: Jongeren 18 tot 21 jaar

Alleenstaande

Alleenstaande ouder

€ 288,61

€ 288,61 en

€ 300,64

€ 300,64 en

€ 312,66

€ 312,66

Gezin zonder kinderen (beiden 18 tot 21 jaar)

€ 577,22

€ 577,22 en

€ 601,28

€ 601,28 en

€ 625,33

€ 625,33

Gezin zonder kinderen (één 18 tot 21, ander 21 jaar of ouder)

€ 1.123,70

€ 1.123,70 en

€ 1.170,53

€ 1.170,53 en

€ 1.217,35

€ 1.217,35

Gezin met kinderen (beiden 18 tot 21 jaar)

€ 911,26

€ 911,26 en

€ 949,23

€ 949,23 en

€ 987,19

€ 987,19

Gezin met kinderen, (één 18 tot 21, ander 21 jaar of ouder)

€ 1.457,74

€ 1.457,74 en

€ 1.518,48

€ 1.518,48 en

€ 1.579,21

€ 1.579,21

 

 

Bij 100% korting

betaalt cliënt per uur zelf:

Bij 60% korting

betaalt cliënt per uur zelf:

Bij 30% korting

betaalt cliënt per uur zelf:

Bij geen korting

betaalt cliënt per uur zelf:

Gemeenten Terschelling, Vlieland en Waadhoeke

€ 0,00

€ 4,20

€ 7,35

€ 10,50

Gemeente Harlingen

€ 0,00

€ 3,40

€ 5,95

€ 8,50