Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Verordening basisregistratie personen Doesburg 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen Doesburg 2014
CiteertitelVerordening basisregistratie personen Doesburg 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerordening basisregistratie personen (BRP)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. de Wet basisregistratie personen
 2. 1.0:v:BWBR0033715
 3. de Wet bescherming persoonsgegevens
 4. de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014Nieuwe regeling

30-01-2014

Gemeenteblad, nummer 7463

300114/04

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen Doesburg 2014

Nummer 4

 

De raad van de gemeente Doesburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2014;

 

gelet op:

 • -

  de Wet basisregistratie personen

 • -

  de Wet bescherming persoonsgegevens

 • -

  de Gemeentewet;

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening basisregistratie personen Doesburg 2014

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Doesburg;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Doesburg en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Doesburg was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Doesburg gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Doesburg 2014 .

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 30 januari 2014.

De griffier,

J.B. Voorhof

De voorzitter,

drs. C.J.G. Luesink

Toelichting Verordening basisregistratie personen (BRP)

Verordening basisregistratie personen (BRP)

Bijlage 1 behorend bij artikel 3 Verordening BRP Doesburg 2014.

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen hiervan culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken.

Terugvinden van nabestaanden en rechthebbenden i.v.m. begraven en cremeren en grafrechten.

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen.

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning door het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Niet commerciële instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein hiervan;

Kinderopvang

Niet commerciële instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein hiervan;

Jeugdwelzijnswerk

Niet commerciële instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein hiervan; de Linie, 0313.

Ouderenzorg

Niet commerciële instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein hiervan;

Gehandicaptenzorg

Niet commerciële instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein hiervan;

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein hiervan; Presikhaaf, Wedeo, Hameland

Sociaal - Juridische zorgverlening

Niet commerciële instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein hiervan

Geestelijke gezondheidszorg

Niet commerciële instellingen die op dit gebied werkzaam zijn (GGNet, De Gelderse Roos, MEE, ZOZIJN)

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties en kredietbanken.

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus en Stichting Vluchtelingenwerk.

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties.

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen.

Bevorderen van gezondheid en beweging

Sportverenigingen en clubs

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties.

Filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn/emancipatie

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen, verpleeghuizen.

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan hiervan, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan hiervan, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie.

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid. Pensioenfondsen, Staatsrenten.

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)