Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

de verordening op de raadscommissies gemeente Doesburg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingde verordening op de raadscommissies gemeente Doesburg 2015
CiteertitelVerordening op de raadscommissies gemeente Doesburg 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2015Nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad, Nr.129926

171215/9

Tekst van de regeling

Intitulé

de verordening op de raadscommissies gemeente Doesburg 2015

9

 

De raad van de gemeente Doesburg;

gelezen het voorstel van het presidium van 9 september 2015;

gehoord de commissie Bestuurs- en Organisatiezaken van 3 december 2015;

 

gelet op artikel 82 Gemeentewet;

b e s l u i t :

 

de verordening op de raadscommissies gemeente Doesburg 2015 vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • b.

  raadsgriffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

 • c.

  commissielid: lid van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • d.

  voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van de vergadering;

 • e.

  fractie: groep van één of meerdere raadsleden, behorende tot dezelfde politieke groepering als bedoeld in artikel 8 van het Regelement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Doesburg 2015;

 • f.

  fractie-assistent: een door de fractie aangewezen en als zodanig door de raad toegelaten persoon, die de fractie ondersteunt en die ter vervanging van een lid van de fractie, namens die fractie deel kan nemen aan vergaderingen van commissies.

Artikel 2 Instelling raadscommissies

Er is een:

 • a.

  raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen: onderwijs, maatschappelijk welzijn, gezondheidszorg, cultuur, sport, inkomensondersteuning en re-integratie.

 • b.

  raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen: ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, milieu, infrastructuur, openbare werken, verkeer en vervoer, ISV-projecten, wijkcontacten, bedrijfsvestiging, grondwerving en uitgifte, recreatie en toerisme

 • c.

  raadscommissie Bestuurs- en Organisatiezaken, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen: bestuurlijke aangelegenheden, veiligheid en openbare orde, monumentenzorg, archeologie, evenementenbeleid, horecabeleid.

 • d.

  raadscommissie Financiën, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen: beheer van gemeentefinanciën, planning en control, begroting, jaarrekening en najaarsnota.

Artikel 3 Taken

Een raadscommissie:

 • a.

  brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;

 • b.

  kan advies uitbrengen aan de raad over ander onderwerpen dan bedoeld onder a;

 • c.

  voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen bedoeld onder a.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  Een raadscommissie bestaat uit één commissielid per fractie.

 • 2.

  De commissieleden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 3.

  Zowel raadsleden als fractieassistenten kunnen lid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op fractieassistenten.

 • 4.

  De raad benoemt op voordracht van de fracties voor iedere raadscommissie ten minste één plaatsvervangend lid per fractie, die bij afwezigheid van een commissielid zitting heeft in de desbetreffende raadscommissie.

Artikel 5 De commissievoorzitter

 • 1.

  De commissievoorzitter en diens plaatsvervanger worden door de raad uit zijn midden benoemd.

 • 2.

  De commissievoorzitter is geen lid van de raadscommissie.

 • 3.

  De commissievoorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening.

Artikel 6 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een commissielid, commissievoorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een commissielid houdt op lid te zijn als niet meer voldaan wordt aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen.

 • 3.

  De raad kan een commissielid ontslaan op voorstel van de fractie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen.

 • 4.

  De raad kan de commissievoorzitter of zijn plaatsvervanger ontslaan.

 • 5.

  Een commissielid, de commissievoorzitter en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6.

  Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

 • 7.

  Als een fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van commissieleden die op voordracht van die fractie zijn benoemd van rechtswege,

Artikel 7 De raadsgriffier

 • 1.

  De raadsgriffier is in iedere vergadering aanwezig.

 • 2.

  De raadsgriffier kan vervangen worden door een daartoe door de raadsgriffier aangewezen op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de gemeentesecretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar.

 • 3.

  De raadsgriffier of diens vervanger kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Artikel 8 Anderen

De commissie kan anderen uitnodigen om als adviseur bij een vergadering van de raadscommissie aanwezig te zijn.

Hoofdstuk 2 Vergaderingen

Paragraaf 1 Voorbereidingen

Artikel 9 Oproep en voorlopige agenda

 • 1.

  De commissievoorzitter roept ten minste vijf dagen (zondagen niet meegerekend) voor een vergadering de commissieleden op voor de vergadering onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering. De oproep bevat de voorlopige agenda zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Doesburg 2015.

 • 2.

  Een digitaal gestuurde oproep is gelijk aan een schriftelijke oproep.

 • 3.

  De agenda en de bijbehorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de oproep digitaal beschikbaar gesteld.

 • 4.

  Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 10, eerste lid, wordt opgesteld, wordt deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de commissieleden gezonden.

Artikel 10 Aanvullende agenda; vaststellen agenda

 • 1.

  In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden digitaal beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Als omtrent de inhoud van de stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.

 • 3.

  Een agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 11 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep in het gemeentehuis ter inzage gelegd en, indien digitaal beschikbaar, op de website van de gemeente geplaatst. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2.

  Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentehuis gebracht.

 • 3.

  Als omtrent stukken op grond van artikel 86, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.

Artikel 12 Openbare kennisgeving

Commissievergaderingen worden ten openbare kennisgeving gebracht door aankondiging in een huis-aan-huis blad die het volledige grondgebied van de gemeente bestrijkt en door plaatsing op de website van de gemeente.

Paragraaf 2 Ter vergadering

Artikel 13 Presentielijst

De raadsgriffier of diens vervanger draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

Artikel 14 Opening vergadering en quorum

 • 1.

  Een vergadering wordt niet geopend voordat meer dan de helft van het aantal fracties is vertegenwoordigd.

 • 2.

  Als ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste 24 uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3.

  Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen als meer dan de helft van het aantal fracties is vertegenwoordigd.

Artikel 15 Videoverslag en afsprakenlijst

 • 1.

  De raadsgriffier of diens plaatsvervanger draagt zorg voor het videoverslag en de afsprakenlijst van de vergadering.

 • 2.

  Het videoverslag:

  • a.

   omvat de volledige vergadering;

  • b.

   wordt geïndexeerd naar de onderwerpen die besproken zijn en de sprekers die het woord hebben gevoerd;

  • c.

   is zo spoedig mogelijk via de website van de gemeente toegankelijk.

 • 3.

  De afsprakenlijst bevat:

  • a.

   de namen van de commissievoorzitter, de raadsgriffier, de commissieleden, de overige deelnemers aan de vergadering, alsmede van de commissieleden die afwezig waren;

  • b.

   een vermelding van de agendapunten die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   per agendapunt de toezeggingen en gemaakte afspraken;

 • 4.

  De afsprakenlijst wordt toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende commissievergadering.

Artikel 16 Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.

 • 3.

  Commissieleden mogen in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel malen een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 17 Deelname aan beraadslagingen door anderen

Een raadscommissie kan op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 18 Spreekrecht burgers

 • 1.

  Burgers kunnen in een commissievergadering gezamenlijk gedurende maximaal 30 minuten het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn.

 • 2.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen een redelijke termijn voor aanvang van de vergadering aan de raadsgriffie(r) onder vermelding van zijn naam en contactgegevens en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden.

 • 3.

  De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De commissievoorzitter kan van de volgorde afwijken als dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 4.

  Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De commissievoorzitter verdeelt de totale spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De commissievoorzitter kan in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de totale spreektijd.

 • 5.

  De spreker voert het woord nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 6.

  De commissievoorzitter of een commissielid kan een voorstel doen voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 19 Handhaving orde en schorsing

 • 1.

  De commissievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2.

  De commissievoorzitter kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

 • 3.

  De commissievoorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4.

  De commissievoorzitter roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door de commissievoorzitter het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 20 Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

Paragraaf 3 Besloten vergaderingen

Artikel 21 Toepassing verordening op besloten vergaderingen

 • 1.

  Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

 • 2.

  Artikel 15 en artikel 18 zijn niet van toepassing op een besloten vergadering.

Artikel 22 Beknopt verslag besloten vergadering

 • 1.

  De raadsgriffier draagt zorg voor het opstellen van een beknopt verslag van een besloten vergadering. Het beknopte verslag van een besloten vergadering wordt niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden ter inzage gelegd bij de raadsgriffier.

 • 2.

  Het beknopte verslag wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van het beknopte verslag.

Artikel 23 Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Paragraaf 4 Toehoorders en pers

Artikel 24 Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3.

  De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4.

  De commissievoorzitter is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 25 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 26 Uitleg verordening

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de raadscommissie op voorstel van de commissievoorzitter.

Artikel 27 Intrekken oude verordening

De Verordening op de raadscommissies 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 28 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de raadscommissies gemeente Doesburg 2015.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 17 december 2015.

De griffier,

J.B. Voorhof

De voorzitter,

G.H.W. Noordewier