Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Verordening burgerinitiatief 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief 2005
CiteertitelVerordening burgerinitiatief 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, 147, 149 en 170

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-200501-01-2005Nieuwe regeling

03-01-2005

Doetinchems Vizier

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief 2005

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelezen het voorstel van 22 december 2004;

gelet op de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur op 7 maart 2002;

gelet op de artikelen 147, 149 en 170 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening burgerinitiatief 2005

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2
 • 1.

  De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien een initiatiefgerechtigde daartoe een geldig verzoek heeft ingediend.

 • 2.

  Geldig is het verzoek dat:

  • a.

   door ten minste 5 (voor voorstellen in de directe woonomgeving), 15 (voorvoorstellen op wijkniveau) en 50 (voor voorstellen op stedelijk/gemeentelijk niveau) initiatiefgerechtigden wordt ondersteund en

  • b.

   geen onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, en

  • c.

   voldoet aan de voorwaarden als gesteld in artikel 5.

Artikel 3

Initiatiefgerechtigd is degene die inwoner is van de gemeente Doetinchem.

Artikel 4

Een burgerinitiatiefvoorstel kan niet worden ingediend over:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (over een gedraging van een gemeentelijk bestuursorgaan);

 • d.

  een besluit van een gemeentelijke bestuursorgaan waartegen een bezwaarschrift ingediend kan worden of had kunnen worden, of

 • e.

  een onderwerp waarover binnen de huidige raadsperiode door de raad een besluit is genomen.

 • f.

  een verzoek om subsidie.

Artikel 5
 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het (contact)adres en de handtekening van de verzoeker, en

  • d.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3.

  Voor de indiening van het verzoek kan gebruik worden gemaakt van een model.

Artikel 6
 • 1.

  De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de raadsagenda wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist.

 • 2.

  Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder a, stuurt hij het voorstel door aan het terzake bevoegd bestuursorgaan.

 • 3.

  Indien de raad het verzoek toewijst, agendeert hij het burgerinitiatiefvoorstel binnen vier maanden na de ontvangst ervan.

 • 4.

  De voorzitter van de raad nodigt de verzoeker uit voor de commissievergadering waarin het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten.

 • 5.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen, wordt deze beslissing bekendgemaakt door vermelding van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad en op de website van de gemeente Doetinchem.

 • 6.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van de beslissing mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 7

De burgemeester geeft elk jaar in het burgerjaarverslag inzicht in de wijze waarop met de ingediende initiatiefvoorstellen is omgegaan.

Artikel 8
 • 1.

  Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2005

 • 2.

  Terzelfder tijd wordt ingetrokken de Verordening burgerinitiatief 2002 van de gemeente Doetinchem van 19 september 2002.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening burgerinitiatief 2005.