Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht
CiteertitelUitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR600089/CVDR600089_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2017Nieuwe regeling

05-07-2016

gmb-2017-33992

SO/1656389

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel d.d. 16 juni 2016 inzake vaststellen uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwproject Sluisweg-Achterhakkers;

 

overwegende dat:

 

 • het college de bevoegdheid heeft tot het verlenen van parkeervergunningen en beleidsregels kan vaststellen met betrekking tot deze bevoegdheid;

 • het college op 27 december 2012 de "Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten" heeft vastgesteld en op grond van die beleidsregels geen parkeervergunningen worden verleend bij nieuwbouwprojecten, tenzij het college afwijkende gebiedsgebonden uitvoeringsregels vaststelt;

 • het college met betrekking tot het nieuwbouwproject Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht wenst af te wijken van het algemene uitgangspunt uit de "Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten" en voor dit project gebiedsgebonden uitvoeringsregels wenst vast te stellen;

 • de daartoe opgestelde ontwerpuitvoeringsregels voor inspraak ter inzage hebben gelegen;

 

gelet op artikel 5, leden 1 en 6 van de Parkeerverordening Dordrecht;

 

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht

 

Artikel 1 Uitvoeringsregels Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht

 • 1.

  Deze uitvoeringsregels zijn van toepassing op het gebied omvattend de adressen Sluisweg 1, 3, 7 en 9 en de adressen Achterhakkers 2 en 3: maximaal zes adressen.

 • 2.

  De bewoners van het nieuwbouwproject Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht komen in aanmerking voor maximaal één parkeervergunning per adres, bij elkaar maximaal zes parkeervergunningen.

 • 3.

  Bedrijven op bovenstaande adressen komen niet in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning.

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als "Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht".

 • 2.

  Deze regels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2016.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.A.M. Brok