Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht
CiteertitelUitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpParkeervergunningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR600089/CVDR600089_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2017Nieuwe regeling

17-11-2015

gmb-2017-50961

SO/1519316

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente

DORDRECHT;

 

gezien het voorstel d.d. 2 november 2015 inzake het vaststellen van de Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht;

 

overwegende,

 

dat het college de bevoegdheid heeft tot het verlenen van parkeervergunningen en beleidsregels kan vaststellen met betrekking tot deze bevoegdheid;

 

dat het college op 27 december 2012 de "Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten" heeft vastgesteld en op grond van die beleidsregels geen parkeervergunningen worden verleend bij nieuwbouwprojecten, tenzij het college afwijkende gebiedsgebonden uitvoeringsregels vaststelt;

 

dat het college met betrekking tot het adres Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht wenst af te wijken van het in de "Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten" algemene uitgangspunt en voor dit adres gebiedsgebonden uitvoeringsregels wenst vast te stellen;

 

dat de daartoe opgestelde ontwerpuitvoeringsregels voor inspraak ter inzage hebben gelegen;

 

gelet op artikel 5, leden 1 en 6 van de Parkeerverordening Dordrecht;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende

 

Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht

Artikel 1 Uitvoeringsregels Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht

 • 1.

  Deze uitvoeringsregels zijn van toepassing op het gebied rond het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht.

 • 2.

  Bewoners van het nieuwbouwproject Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht komen in aanmerking voor maximaal één parkeervergunning.

 • 3.

  Bedrijven op het adres Grotekerksbuurt 31a komen niet in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning.

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als "Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht".

 • 2.

  Deze regels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 november 2015.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.A.M. Brok