Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht
CiteertitelNadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR600045/CVDR600045_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-201801-01-201801-01-2020nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2018-38575

Nr. MO/198458

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gelet op de artikelen 3.2, derde lid, 5.1, derde lid, 5.2, derde lid van de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht;

 

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1.1  

Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze nadere regels wordt onder verordening verstaan: de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de verordening.

HOOFDSTUK 2 VERANTWOORDING PGB

Artikel 2.1  

Controle en verantwoording PGB

 • 1.

  Iedere cliënt legt verantwoording af over (de besteding van) het persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De cliënt voert een deugdelijke administratie in verband met de verantwoording.

 • 3.

  De controle van de door de cliënt aan het college afgelegde verantwoording van het persoonsgebonden budget vindt steekproefsgewijs plaats.

 

HOOFDSTUK 3 BESCHERMD WONEN

Artikel 3.1  

Beschermd wonen

Het aanbod beschermd wonen is verdeeld in de volgende arrangementen:

 • a.

  BW uitstroomarrangement;

 • b.

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, licht;

 • c.

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, midden;

 • d.

  ≤ 6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, licht;

 • e.

  ≤ 6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, midden;

 • f.

  ≤ 12 personen extramurale setting, licht;

 • g.

  ≤ 12 personen extramurale setting, midden;

 • h.

  ≤ 12 personen intramurale setting, licht;

 • i.

  ≤ 12 personen intramurale setting, midden;

 • j.

  ≤ 12 personen intramurale setting, zwaar;

 • k.

  > 12 personen intramurale setting, licht;;

 • l.

  > 12 personen intramurale setting, midden

 • m.

  > 12 personen intramurale setting, zwaar.

   

Artikel 3.2

Dagbesteding

Het aanbod dagbesteding bestaat uit drie categorieën:

 • a.

  Arbeidsmatige dagbesteding;

 • b.

  Ontwikkelingsgerichte dagbesteding;

 • c.

  Belevingsgerichte dagbesteding.

 

HOOFDSTUK 4 BIJDRAGE IN DE KOSTEN

Artikel 4.1  

Kostprijs maatwerkvoorzieningen

De kostprijs, ten behoeve van de bepaling van de hoogte van de bijdrage, wordt gesteld op € 0,00 voor:

 • a.

  begeleiding beschermd wonen en opvang voor overbruggingszorg;

 • b.

  individuele begeleiding, die in het kader van beschermd wonen wordt geboden;

 • c.

  dagbesteding, die in het kader van beschermd wonen wordt geboden.

 

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5.1  

Overgangsrecht

De nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2017 worden ingetrokken met de inwerkingtreding van deze nadere regels.

 

Artikel 5.2  

Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na publicatie en werken terug tot en met 1 januari 2018.

 

Artikel 5.3  

Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.W. Kolff