Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechtsteden

Beleidsregel tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechtsteden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden
CiteertitelBeleidsregel tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Werk en Inkomen Drechtsteden 2015, art. 2.11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201501-01-201501-01-2020Nieuwe regeling

05-03-2015

Gemeentenieuws, 03-04-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze Regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   het Drechtstedenbestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Drechtsteden;

  • b.

   gemeenschappelijke regeling: de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;

  • c.

   ouder(s): degene(n) die juridisch of feitelijk verantwoordelijk is (zijn) voor de dagelijkse zorg van het kind, waaronder worden begrepen ouders, pleegouders, grootouders en voogden;

  • d.

   eigen bijdrage eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang conform de geldende kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst.

  • e.

   tegemoetkoming: tegemoetkoming in aanvulling op de kinderopvangtoeslag bedoeld als (gedeeltelijke) compensatie van de wettelijk bepaalde eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang en uitgedrukt in een aan de ouder of kinderopvanginstelling maandelijks beschikbaar te stellen financiële vergoeding.

  • f.

   vermogen: vermogen zoals omschreven in artikel 34 van de Participatiewet.

Artikel 2 Criteria voor de tegemoetkoming

 • 1.

  De meerderjarige ouder(s) jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die reguliere arbeid verricht(en), waarbij het inkomen niet hoger is dan 110% van de het van toepassing zijnde wettelijk sociaal minimum, zoals beschreven in de Beleidsregel berekenen draagkracht bijzondere bijstand, en de meerderjarige ouder(s) jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die een individuele studietoelage op basis van artikel 2.11 van Verordening Werk en Inkomen Drechtsteden 2015 ontvangt, die in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, geen in aanmerking te nemen vermogen heeft en niet behoort tot de doelgroep van de Regeling Compensatie Eigen Bijdrage Drechtsteden of de doelgroep van de regeling kinderopvangkosten sociaal-medische indicatie Drechtsteden kom(t)(en) in aanmerking voor een tegemoetkoming.

 • 2.

  Tegemoetkoming wordt alleen verleend aan de ouder(s) die hun woonplaats hebben in een gemeente die deel uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 3 Aanvraag, ingangsdatum en looptijd

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend op aanvraag en kan conform de regels bijzondere bijstand met terugwerkende kracht tot 1 maand worden aangevraagd.

 • 2.

  Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de aanvangsdatum van de kinderopvang.

 • 3.

  Tegemoetkoming wordt alleen verleend over de periode dat tevens kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst wordt verleend.

 • 4.

  De periode van toekenning kan nooit langer dan een jaar zijn. Jaarlijks dient er opnieuw te worden aangevraagd.

Artikel 4 De hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming wordt overeenkomstig artikel 3.4 van de regeling compensatieeigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden bepaald, waarbij geldt dat voorzover in dat artikelgesproken wordt over voorziening gericht op arbeidsinschakeling, of scholing ofeen opleiding in dit verband ‘het verrichten van arbeid’ moet worden gelezen.

Artikel 5 Betaling van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt maandelijks uitbetaald aan de ouder.

Artikel 6 Inlichtingenplicht

De ouder meldt direct alle inlichtingen en verstrekt direct alle gegevens uit eigen beweging die vanbelang zijn voor de aanvraag en de eventuele toekenning.

Artikel 7

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het Drechtstedenbestuur.

Artikel 8
 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2015.

Aldus besloten in de vergadering van het Drechtstedenbestuur van 5 maart 2015.

de secretaris, de voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA drs. A.A.M. Brok