Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechtsteden

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechtsteden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw
CiteertitelVerordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet sociale werkvoorziening, art. 7
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

07-12-2010

Gemeentenieuws, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw

De Drechtraad;

 

gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 25 november 2010

 

overwegende, dat:

 • .

  het doel van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) het bieden van aangepaste arbeid is, die aansluit bij de capaciteiten en de mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde;

 • .

  dit soort arbeid aan zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten die geïndiceerd zijn voor de Wsw dient te worden geboden;

 • .

  het wenselijk is om bij verordening regels te stellen over de wijze waarop de ingezetenen die Wsw-geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokkenen bij de uitvoering van deze wet als bedoeld in artikel 2, eerste lid Wsw;

 • .

  de uitvoering van de Wsw is overgedragen aan het Drechtstedenbestuur;

   

gelet op de artikelen 7, lid 10 van de Wsw en 149 Gemeentewet jo. artikel 33 Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw

Artikel 1 Definities

De verordening verstaat onder:

 • 1.

  Ministerie: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • 2.

  Drechtstedenbestuur: het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam Drechtsteden

 • 3.

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

 • 4.

  Periodieke subsidie: de loonkostensubsidie en overige aan de werkgever te verstrekken vergoedingen voor structurele kosten;

 • 5.

  Wsw-geïndiceerde: een persoon, die blijkens een indicatiebeschikking of een herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw tot de doelgroep behoort;

 • 6.

  PGB: Persoonsgebonden Budget;

 • 7.

  Uitvoeringskosten: de kosten van het beoordelen van aanvragen en alle daarmee samenhangende administratieve handelingen zoals het monitoren van het PGB, het voeren van gesprekken met de begeleidingsorganisatie en de werkgever en het (tussentijds) bepalen van de loonwaarde.

Artikel 2 Uitvoering

Het Drechtstedenbestuur is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 3 Eisen aan werkgevers inzake persoonsgebonden budget

 • 1.

  Het Drechtstedenbestuur verstrekt op aanvraag aan iedere Wsw-geïndiceerde een persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw, indien de werkgever en begeleidingsorganisatie er zorg voor dragen dat de arbeidsplaats voor de Wsw-geïndiceerde adequaat wordt ingevuld.

 • 2.

  De werkgever moet voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   De werkgever staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met uitzondering van overheidsinstellingen of daaraan gelieerde instellingen;

  • b.

   De aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde als passend aan te merken;

  • c.

   De duur van het dienstverband bedraagt tenminste zes aaneengesloten maanden met een mogelijkheid tot verlenging;

  • d.

   De werkgever garandeert dat vanuit het bedrijf voldoende begeleiding wordt geleverd aan de Wsw-geïndiceerde bij de uitoefening van diens taken. Daarnaast is er een vaste contactpersoon binnen het bedrijf aanwezig voor gesprekken met de begeleidingsorganisatie.

 • 3.

  De begeleidingsorganisatie moet voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   De begeleidingsorganisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   De begeleidingsorganisatie voldoet aan een landelijk erkend keurmerk voor begeleidingsorganisaties en/of re-integratiebedrijven of kan op andere wijze aantonen over voldoende ervaring en expertise te beschikken.

Artikel 4 De wijze van verlening en vaststelling van de loonkostensubsidie aan de werkgever

 • 1.

  Het Drechtstedenbestuur verleent op aanvraag van de Wsw-geïndiceerde een loonkostensubsidie en stelt de hoogte van de loonkostensubsidie aan de werkgever vast.

 • 2.

  Ingeval een voorgestelde loonkostensubsidie niet hoger is dan 60% van het beschikbare subsidiebedrag als bedoeld in artikel 7,lid 2 van de Wsw, wordt de loonkostensubsidie door het Drechtstedenbestuur op dat bedrag vastgesteld.

 • 3.

  Indien bij toepassing van het vorige lid het Drechtstedenbestuur gerede twijfel heeft aan de juiste hoogte van de loonkostensubsidie vindt, in afwijking van het vorige lid, een loonwaardeonderzoek plaats, op basis waarvan de hoogte van de loonkostensubsidie wordt vastgesteld. Daarbij kan een externe deskundige worden ingeschakeld.

Artikel 5 Herziening van de loonkostensubsidie

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 4 kan een loonkostensubsidie op verzoek van de werkgever worden herzien als hier, gelet op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de werknemer, aanleiding voor is. Een verzoek als hiervoor bedoeld wordt alleen in behandeling genomen met instemming van de werknemer.

 • 2.

  Onverminderd het gestelde in artikel 4 kan een loonkostensubsidie ambtshalve worden herzien als hier gerede aanleiding toe bestaat.

Artikel 6 De hoogte van de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

 • 1.

  De hoogte van de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie en de omvang van het aantal uren begeleiding wordt door partijen, te weten de begeleidingsorganisatie en de werkgever, in onderling overleg vastgesteld, met een maximum van 15% van de hoogte van het PGB. Tussentijdse aanpassingen in de hoogte van de vergoeding en in de omvang van het aantal uren begeleiding zijn mogelijk indien partijen dit overeenkomen.

 • 2.

  De kosten van een begeleidingsorganisatie in verband met het zoeken van een begeleid werkenplaats komen alleen voor vergoeding in aanmerking als dit leidt tot het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 7 Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht

 • 1.

  Het Drechtstedenbestuur kan een vergoeding verstrekken voor de eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht als uit een deskundigenrapport blijkt dat:

  • a.

   er sprake is van een dienstverband van minimaal zes aaneengesloten maanden en

  • b.

   de aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn, en

  • c.

   deze persoonsgerelateerd zijn en

  • d.

   het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen. Hieronder worden niet begrepen de kosten van vervoer van en naar de werkplek.

 • 2.

  Kosten voor de aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit Arbowetgeving die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken, komen niet in aanmerking voor vergoeding door het Drechtstedenbestuur.

 • 3.

  Afhankelijk van de aard van de voorzieningen die moeten worden getroffen en de mate van handicap wordt in overleg tussen werkgever en de begeleidingsorganisatie de maximale vergoeding voor het aanpassen van een werkplek vastgesteld.

  Aanpassingen waarvan de kosten hoger zijn dan € 2.500,-- voor een dienstverband van maximaal zes maanden, komen niet voor een vergoeding in aanmerking. In dat geval wordt de arbeidsplaats niet als passend beschouwd.

 • 5.

  Het Drechtstedenbestuur regelt de wijze van uitbetaling van de vergoeding.

Artikel 8 Indienen van de aanvraag voor een PGB

 • 1.

  De aanvraag voor een PGB wordt ingediend door middel van een volledig ingevuld en gemotiveerd aanvraagformulier, dat door de Wsw-geïndiceerde of zijn of haar vertegenwoordiger, de werkgever en de begeleidingsorganisatie is ondertekend.

 • 2.

  Het Drechtstedenbestuur stelt een aanvraagformulier hiervoor beschikbaar.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1.

  Het Drechtstedenbestuur besluit over de aanvraag voor een PGB binnen zes weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het Drechtstedenbestuur kan dit besluit met ten hoogste drie weken verdagen en stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 10 Verlening van een loonkostensubsidie

Het besluit tot verlening van een loonkostensubsidie bevat in ieder geval:

 • a.

  de hoogte van de loonkostensubsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

 • b.

  de wijze van bevoorschotting van de loonkostensubsidie;

 • c.

  de verplichtingen van de werkgever;

 • d.

  de gegevens van de begeleidingsorganisatie.

Artikel 11 Vaststelling van een loonkostensubsidie

 • 1.

  De werkgever verstrekt binnen zes weken na afloop van het kalenderjaar een schriftelijke opgave van het door hem in het voorgaande jaar betaalde bruto loon van de Wsw-geïndiceerde, vermeerderd met alle werkgeverlasten,

 • 2.

  Het Drechtstedenbestuur stelt de subsidie binnen zes weken na ontvangst van deze opgave vast.

Artikel 12 Betaalbaarstelling

De loonkostensubsidie wordt overeenkomstig de vaststelling binnen zes weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 13 Informatieplicht werkgever

 • 1.

  De werkgever doet onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het Drechtstedenbestuur van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

 • 2.

  De werkgever bewaart alle bewijsstukken die aan de subsidieverstrekking ten grondslag liggen tenminste drie jaren na vaststelling van de subsidie en stelt deze op verzoek ter beschikking aan het Drechtstedenbestuur voor controledoeleinden.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Van de bepalingen in deze verordening kan door het Drechtstedenbestuur worden afgeweken indien rechtstreekse toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Persoonsgebonden Budget BegeleidWerken Wsw.

Aldus besloten in de vergadering van de Drechtraad van 7 december 2010.

De coördinerend griffier, De voorzitter,

A.Overbeek A.A.M. Brok