Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drenthe

Subsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrenthe
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe
CiteertitelSubsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR600848/CVDR600848_1.html
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-202031-12-2021nieuwe regeling

23-06-2020

prb-2020-4020

2020001325

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 23 juni 2020, kenmerk 4.2/2020001325, team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat met de Subsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe uitvoering wordt gegeven aan de motie functieverbreding van Drentse dorpshuizen (M 2018-24, 14 november 2018);

 

 

BESLUITEN:

 

de Subsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe vast te stellen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 8 juli 2020 en vervalt van rechtswege op 31 december 2021.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven: 25 juni 2020

 

 

 

Subsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  dorpshuis: een openbaar gebouw in een dorp dat zich richt op het bijdragen aan de integrale leefkwaliteit van het dorp;

 • b.

  formele zorg: ondersteuning en zorg die wordt verleend door professionals die daarvoor opgeleid zijn en betaald worden;

 • c.

  informele zorg: ondersteuning en zorg die wordt verleend door mantelzorgers (familieleden, buren, vrienden) en vrijwilligers;

 • d.

  projectperiode: periode van maximaal twee jaar gerekend vanaf de datum waarop de subsidie is verleend.

 

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel praktijkexperimenten voor maatschappelijke en/of commerciële functieverbreding van dorpshuizen te stimuleren.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verleend voor activiteiten waarbij de functieverbreding van dorpshuizen wordt gerealiseerd. Deze activiteiten richten zich ten minste op een van de volgende thema’s:

 • formele zorg

 • informele zorg

 • sport en bewegen

 • kunst en cultuur

 • commerciële dienstverlening

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen die tot taak hebben een dorpshuis te beheren en om invulling te geven aan de activiteiten binnen een dorpshuis.

 

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend van 8 juli 2020 tot en met 15 september 2020.

 

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van een projectplan.

 

Artikel 7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteit richt zich op ten minste een van de gestelde thema’s genoemd onder artikel 3;

 • b.

  uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager, al dan niet via inschakeling van derden, ten aanzien van proces en inhoud van de activiteit(en) beschikt over voldoende deskundigheid;

 • c.

  de aanvrager is sinds 2019 betrokken geweest bij het traject Functieverbreding Dorpshuizen en heeft in het kader daarvan een enquête ingevuld en is geselecteerd voor een pilot binnen de in artikel 3 genoemde thema’s.

 

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten zijn de voor het project noodzakelijke kosten die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het uit te voeren project en binnen de periode van de pilot zijn gemaakt.

 

Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten

De reguliere exploitatie- en onderhoudskosten van de aanvrager komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000,-- per aanvraag.

 

Artikel 11 Subsidieplafond

De hoogte van het subsidieplafond voor de duur van de subsidieregeling bedraagt € 150.000,--.

 

Artikel 12 Verdeelsystematiek

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 13 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verstrekt indien, volgens de Europeesrechtelijke regels omtrent staatssteun, de steun geoorloofd kan worden verleend.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 8 juli 2020 en vervalt van rechtswege op 31 december 2021.

 

 

Toelichting Subsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe

 

Met deze subsidieregeling wordt uitvoering gegeven aan de motie functieverbreding van Drentse dorpshuizen (M 2018-24, 14 november 2018). Het doel van deze motie is te onderzoeken of en hoe de functie van Drentse dorpshuizen verbreed kan worden door dorpshuizen binnen een aantal thema’s experimenten te laten ontwikkelen om daarmee de leefbaarheid in de Drentse dorpen te vergroten. De pilot loopt vooralsnog tot eind 2021.