Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Besluit tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 6.5, lid 3 Besluit omgevingsrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 6.5, lid 3 Besluit omgevingsrecht
CiteertitelBesluit tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 6.5, lid 3 Besluit omgevingsrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.12
 2. Besluit omgevingsrecht, art. 6.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2016Nieuwe regeling

24-03-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 40475

31-2016, no. 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 6.5, lid 3 Besluit omgevingsrecht

Voorstel no. 31-2016

Agenda no. 11

De raad van Edam-Volendam;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2015;

Gelet op de artikel 2.12 lid 1 a onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht;

B e s l u i t :

 

 

 • A.

  te verklaren dat voor de volgende categorieën van gevallen als bedoeld in art 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist:

  • 1.

   aanvragen die passen in een ter visie liggend ontwerp bestemmingsplan.

  • 2.

   aanvragen waarvoor met een omschreven doel gronden of gebouwen van de gemeente zijn afgenomen, maar die strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan.

  • 3.

   aanvragen voor uitbreiding of nieuw vestiging horeca, met dien verstande dat dit slechts geldt voor de lichtste categorie 1a zoals omschreven in het horecabeleid en hier herhaald (1) (vastgesteld door de voormalige gemeente Edam-Volendam in 2011). Ook geldt dat deze niet vallen onder 2.12 lid 1 a onder 2° Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht.

  • 4.

   aanvragen die qua omvang kleiner zijn dan onder B 8, B 9 en B 10 beschreven.

  • 5.

   aanvragen in het buitengebied die strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan c.q. beheersverordening en die de realisatie of uitbreiding van bouwwerken of gebouwen voorzien met een omvang van minder dan 500 m2.

  • 6.

   overige aanvragen omgevingsvergunning waarop art 2.12 lid 1 a onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is, met uitzondering van het gestelde onder punt B.

    

 • B.

  te verklaren dat voor de volgende categorieën van gevallen als bedoeld in art 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wel een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist.

  • 7.

   aanvragen die de nieuwbouw van meer dan 3 woningen mogelijk maken en die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan.

  • 8.

   aanvragen, niet gelegen in het buitengebied en niet gelegen op een bedrijventerrein, die het realiseren van meer dan 500 m2 bvo ruimte voor maatschappelijke doeleinden, recreatieve voorzieningen, commerciële bedrijven, behelzen en die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan.

  • 9.

   aanvragen, gelegen op een bedrijventerrein, die het realiseren van meer dan 1500 m2 bvo bedrijfsruimte, omvatten en die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan.

  • 10.

   aanvragen voor horeca, met uitzondering van hetgeen is omschreven onder A 3.

  • 11.

   aanvragen in het buitengebied die strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan c.q. beheersverordening en die de realisatie van bouwwerken of gebouwen voorzien met een omvang van meer dan 500 m2.

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 24 maart 2016.

De griffier, De voorzitter,

mr. M. van Essen W.J.F.M. van Beek

(1) Uitbreiden van het bestaande aantal horecagelegenheden is slechts bij uitzondering aanvaardbaar en of wenselijk. Dat is bij een volledige herontwikkeling van een pand of een complete gebiedsontwikkeling en; wanneer in de wijziging van het planologische regime, waarmee de nieuwe vestiging of herontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, kan worden onderbouwt, dat de toevoeging uit stedenbouwkundig oogpunt direct of indirect een toegevoegde waarde heeft voor de openbare ruimte of de ruimtelijke structuur ter plaatse.

Bijkomende voorwaarden zijn dat: uitsluitend sprake kan zijn van zgn. “lichte horeca”, tot ten hoogste categorie 1c; geen sprake is van de situatie dat een bestaande winkelfunctie aan zijn gebruik wordt onttrokken door die om te zetten in een horecagelegenheid.

Categorie 1 “lichte horeca”

Bedrijven die in beginsel alleen overdag en ’s avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden:

1a) “lichte horeca”

 

. Automatiek;

. Broodjeszaak;

. Cafetaria;

. Croisssanterie;

. Koffiebar;

. Lunchroom;

. Ijssalon;

. Snackbar; (zonder nachtopenstelling, d.w.z. met openingstijden tot 23.00 uur)

. Shoarma / grillroom; (zonder nachtopenstelling, d.w.z. met openingstijden tot 23.00 uur)

. Tearoom.

Enz.