Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening outplacement gewezen burgemeester en wethouders Edam-Volendam 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening outplacement gewezen burgemeester en wethouders Edam-Volendam 2016
CiteertitelVerordening outplacement gewezen burgemeester en wethouders Edam-Volendam 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201601-01-2016Nieuwe regeling

21-04-2016

Gemeenteblad

44-2016, no. 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening outplacement gewezen burgemeester en wethouders Edam-Volendam 2016.

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2016;  

Besluit:

 

 • 1.

  De verordening outplacement gewezen burgemeester en wethouders Edam-Volendam 2011, laatstelijk vastgesteld op 29 september 2011, per 1 januari 2016 in te trekken;

 • 2.

  De verordening outplacement gewezen wethouders 2007 gemeente Zeevang, laatstelijk vastgesteld op 15 mei 2007, per 1 januari 2016 in te trekken

 • 3.

  De navolgende verordening outplacement gewezen burgemeester en wethouders Edam-Volendam 2016 per 1 januari 2016 vast te stellen, luidende:

 Verordening outplacement gewezen burgemeester en wethouders Edam-Volendam 2016.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Belanghebbende: hij die ophoudt wethouder of burgemeester te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

 • 2.

  outplacementbureau: bureau of organisatie, bij voorkeur aangesloten bij een brancheorgani-satie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 Toekenning outplacementfaciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvraag omtrent de toekenning van outplace-mentfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burge-meester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacement-bureau.

 • 3.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten worden vergoed tot maximaal 20% van de laatst-genoten jaarwedde.

 • 4.

  Eventuele reis- verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3 Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4 Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethou-ders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Verordening outplacement gewezen burgemeester en wethouders Edam-Volendam 2016”.

Artikel 6 Inwerkingtreding

De verordening treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 21 april 2016

De griffier, De voorzitter,

mr. M. van Essen W.J.F.M. van Beek