Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam
CiteertitelSubsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt op onderdelen de Subsidieregeling sociale samenhang en leefbaarheid Zeevang.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 2. Algemene subsidieverordening Edam-Volendam, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-201619-03-2021nieuwe regeling

26-07-2016

Gemeenteblad, 2016, 104209, 28-07-2016

D-1603004/D-ADV-1600860

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

 

gelet op artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam alsmede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

overwegende dat artikel 4:23, eerste lid van de Awb vereist dat voor het verstrekken van subsidie een wettelijk voorschrift is vastgesteld dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt;

 

overwegende dat dorpsraden de communicatie tussen de gemeente en de kernen bevorderen en versterken;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de SUBSIDIEREGELING DORPSRADEN.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • b.

  gemeente: de gemeente Edam-Volendam;

 • c.

  verordening: de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Een subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor werkzaamheden en activiteiten van dorpsraden in kernen binnen de gemeente met minder dan 4.000 inwoners.

Artikel 3 Doelgroep(en)

Voor subsidie op grond van deze regeling komen in aanmerking de door het college geaccordeerde dorpsraden.

Artikel 4 Aard en aanvraag van de subsidie

 • 1.

  Voor werkzaamheden en activiteiten van dorpsraden kan een subsidie per kalenderjaar worden verstrekt.

 • 2.

  De subsidie wordt eenmalig aangevraagd, door aan te geven dat het subsidie voor een dorpsraad betreft, onder opgave van de samenstelling van de dorpsraad.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie voor dorpsraden bedraagt:

 • a.

  voor dorpsraden in kernen met maximaal 2.500 inwoners: € 1.250,-;

 • b.

  voor dorpsraden in overige kernen: € 2.500,-.

Artikel 6 Verplichtingen voor de ontvanger

 • 1.

  Dorpsraden die op grond van deze regeling subsidie ontvangen doen jaarlijks kort verslag van de bereikte resultaten, met daarbij een opgave van de samenstelling van de dorpsraad.

 • 2.

  Het verslag wordt uiterlijk op 30 april van het volgende jaar gezonden aan het college.

Artikel 7 Vaststelling van de subsidie

Subsidies op grond van deze regeling worden direct vastgesteld.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 juli 2016,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

drs. M.A.J.R. Hermans, secretaris.

W.J.F.M. van Beek, burgemeester.