Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Vergoedingenverordening inzamelen oud papier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoedingenverordening inzamelen oud papier
CiteertitelVergoedingenverordening inzamelen oud papier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2017Nieuwe regeling

19-10-2017

Gemeenteblad, 16 november 2017

73-2017, no. 10

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingenverordening inzamelen oud papier

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van 25 juli 2017;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het in het belang van de beperking van de afvalstroom en het belang van het hergebruik van oud papier wenselijk is een vergoeding uit te keren, voor ingezameld oud papier uit particuliere huishoudens, aan plaatselijke non-profitinstellingen die blijkens haar statuten, of anderszins, de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Vergoedingenverordening inzamelen oud papier

Artikel 1. Toepassingsbereik

Voor een vergoeding vanwege de inzameling van oud papier komen in aanmerking verenigingen of instellingen gevestigd in de gemeente Edam-Volendam die werkzaam zijn met een sociale, culturele of sportieve doelstelling.

Artikel 2. Aanwijzing in Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Verenigingen of instellingen als bedoeld in artikel 1 kunnen uitsluitend aanspraak maken op een vergoeding ingevolge deze verordening indien zij door het college zijn aangewezen in het geldende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam.

Artikel 3. Vergoedingen

 • 1.

  Het college stelt de vergoedingen vast.

 • 2.

  Vergoedingen op grond van deze verordening worden uitsluitend uitgekeerd op basis van de op de weegbonnen, afkomstig van de door de gemeente aangewezen papierhandelaar, vermelde hoeveelheden en uitsluitend voor zover het ingezameld oud papier betreft afkomstig van huishoudens binnen de gemeente Edam-Volendam.

Artikel 4. Financiële administratie

De vergoeding wordt zichtbaar verantwoord in de financiële administratie van de vereniging of instelling. Het college kan inzicht in deze administratie verlangen.

Artikel 5. Uitsluiting

Het college kan een vereniging of instelling van verdere deelname aan of aanspraken op grond van deze verordening uitsluiten, indien niet of onvoldoende aan de bepalingen van deze verordening wordt voldaan.

Artikel 6. Intrekking verordeningen

 • 1.

  De Subsidieregeling inzamelen huishoudelijk oud papier gemeente Edam-Volendam wordt ingetrokken.

 • 2.

  De Subsidieverordening oud papier gemeente Zeevang wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Vergoedingenverordening inzamelen oud papier.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam

in zijn openbare vergadering d.d. 19 oktober 2017

De griffier,

mr. M. van Essen

De voorzitter,

L.J. Sievers