Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

UITVOERINGSREGELING MET BETREKKING TOT DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUITVOERINGSREGELING MET BETREKKING TOT DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2018
CiteertitelUitvoeringsregeling hondenbelasting 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 2 Aangiftebiljet hondenbelasting, afmelding hond Bijlage 1 Aangiftebiljet hondenbelasting, aanmelding hond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 6
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 7
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 8
 4. Gemeentewet, art. 231
 5. Gemeentewet, art. 237

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

28-11-2017

Gemeenteblad, 21 december 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSREGELING MET BETREKKING TOT DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op het bepaalde in:

-de artikelen 6, 7 en 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verbinding met de artikelen

231, tweede lid, aanhef en onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet;

 

 • -

  artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  alsmede op het betreffende artikel van de in de gemeente geldende “verordening op de heffing en

de invordering van de hondenbelasting”, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting;

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

UITVOERINGSREGELING MET BETREKKING TOT DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2018

(Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2018).

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7 en 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de geldende hondenbelastingverordening van de gemeente Edam-Volendam, op grond waarvan het college nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 2 Uitnodiging tot het doen van aangifte

Het uitnodigen tot het doen van aangifte geschiedt door het uitreiken van een aangiftebiljet waaruit blijkt de wijze van het doen van aangifte, een omschrijving van de gevraagde gegevens of bescheiden en de termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan.

Artikel 3 Verplichting om te verzoeken uitgenodigd te worden tot het doen van aangifte

 • 1.

  Degene die op 1 januari van het belastingjaar belastingplichtig is aan wie niet uiterlijk op28 februari een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen twee weken na 1 maart bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  De verplichting van het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van de belastingplichtige waarvan het aantal honden dat wordt gehouden geen wijziging heeft ondergaan ten opzichte van het aantal honden op grond waarvan over het voorgaande belastingjaar een aanslag werd opgelegd.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar ontstaat, dan wel het aantal honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, is de belastingplichtige gehouden binnen twee weken na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan, of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 4.

  De in dit artikel omschreven verplichtingen gelden mede voor de in de artikelen 43 en 44 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bedoelde personen.

Artikel 4 Het doen van aangifte

 • 1.

  Aangifte wordt gedaan door het op de in het aangiftebiljet aangegeven wijze, inleveren of toezenden van de gevraagde gegevens of bescheiden.

 • 2.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden ingeleverd of toegezonden.

Artikel 5 Vaststelling formulier

Als formulieren van het aangiftebiljet hondenbelasting worden vastgesteld de formulieren die in overeenstemming zijn met de in bijlagen 1 en 2 opgenomen modellen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De volgende uitvoeringsregelingen worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

  • -

   de “Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2016” van de voormalige gemeente

   Edam-Volendam;

  • -

   de “Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2016” van de voormalige gemeente Zeevang.

 • 2.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Deze regeling wordt voor het eerst toegepast met ingang van 1 januari 2018.

   

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2018”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van 28 november 2017

De secretaris, De burgemeester,