Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels omtrent het gebruik van het Gemeenteblad Edam-Volendam (Verordening elektronische kennisgeving Edam-Volendam)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels omtrent het gebruik van het Gemeenteblad Edam-Volendam (Verordening elektronische kennisgeving Edam-Volendam)
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Edam-Volendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageRaadsvoorstel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018nieuwe regeling

19-04-2018

gmb-2018-88680

D-1817543/D-RVS-1800419

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels omtrent het gebruik van het Gemeenteblad Edam-Volendam (Verordening elektronische kennisgeving Edam-Volendam)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 maart 2018;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving Edam-Volendam.

 

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Edam-Volendam.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam in zijn openbare vergadering d.d.

19 april 2018,

de griffier,

mr. M.van Essen.

de burgemeester,

L.J. Sievers.