Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam over de bevoegdheid van het college om aan doelgroepouders in aanvulling op de kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming te verstrekken (Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Edam-Volendam)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam over de bevoegdheid van het college om aan doelgroepouders in aanvulling op de kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming te verstrekken (Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Edam-Volendam)
CiteertitelBeleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Edam-Volendam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Edam-Volendam van 8 januari 2013 en de Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Zeevang van 19 maart 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2018nieuwe regeling

24-07-2018

gmb-2018-163428

D-1820801/D-ADV-1803581

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam over de bevoegdheid van het college om aan doelgroepouders in aanvulling op de kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming te verstrekken (Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Edam-Volendam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Edam-Volendam.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet kinderopvang, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

  • b.

   ouder: een ouder als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdelen c en e, van de Wet kinderopvang;

  • c.

   aanvrager: de ouder of diens vertegenwoordiger die de tegemoetkoming op de voorgeschreven wijze aanvraagt.

Artikel 2. Voorwaarden tegemoetkoming

 • 1.

  Het college verstrekt aan een ouder een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang als bedoeld in artikel 1.13 van de Wet kinderopvang indien:

  • a.

   de tegemoetkoming is aangevraagd door de ouder of diens vertegenwoordiger op een daartoe door het college vastgesteld formulier;

  • b.

   het aanvraagformulier volledig en naar waarheid is ingevuld;

  • c.

   bij de aanvraag een offerte, factuur of een contract van de kinderopvanginstelling is gevoegd waaruit de duur en de kosten van kinderopvang kan worden opgemaakt; en

  • d.

   de noodzaak voor kinderopvang kan worden vastgesteld.

 • 2.

  Het college kan de aanvrager verzoeken aanvullende gegevens in te dienen indien deze noodzakelijk zijn voor de vaststelling van het recht op de tegemoetkoming.

Artikel 3. Overmaken naar kinderopvanginstelling

Het college kan de tegemoetkoming op verzoek van de ouder rechtstreeks overmaken aan de kinderopvanginstelling.

Artikel 4. Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.13 van de Wet kinderopvang stelt het college de hoogte van de tegemoetkoming vast op het bedrag van de eigen bijdrage dat voor de ouder overblijft na aftrek van de (te) ontvangen kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot verstrekt. Na ontvangst van de definitieve berekening kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt de tegemoetkoming definitief berekend.

 • 3.

  Onverminderd de vorige leden verstrekt het college slechts een tegemoetkoming voor kosten die zich nog moeten voordoen dan wel zich hebben voorgedaan vanaf de eerste dag van de kalendermaand voorafgaand aan de datum aanvraag.

Artikel 5. Nadere voorwaarden en voorschriften

 • 1.

  Het college kan nadere voorschriften verbinden aan de tegemoetkoming om bijvoorbeeld misbruik hiervan te voorkomen.

 • 2.

  Het college neemt in de toekenningsbeschikking in ieder geval het volgende op:

  • a.

   U dient op ons verzoek of uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden waarvan u redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag waarop de wijziging zich heeft voorgedaan, aan ons te melden; en

  • b.

   Wij behouden ons het recht voor het besluit tot toekenning te herzien of in te trekken en de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terug te vorderen indien u de aan de tegemoetkoming verbonden voorschriften niet of onvoldoende nakomt of anderszins ten onrechte een of een te hoge tegemoetkoming is verstrekt.

 • 3.

  Het college neemt in de toekenningsbeschikking voorts in ieder geval op:

  • a.

   De periode waarover de ouder recht heeft op de tegemoetkoming;

  • b.

   De (voorlopige) hoogte van de tegemoetkoming; en

  • c.

   De betalingsfrequentie, waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat de tegemoetkoming per maand wordt uitbetaald.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Edam-Volendam.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 juli 2018,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

M.Bekkenkamp Msc,

loco-secretaris.

L.J. Sievers,

burgemeester.