Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent de COVID steunregeling voor lokale vrijwilligersorganisaties (COVID steunregeling lokale vrijwilligersorganisaties jeugd Ede)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent de COVID steunregeling voor lokale vrijwilligersorganisaties (COVID steunregeling lokale vrijwilligersorganisaties jeugd Ede)
CiteertitelCOVID steunregeling lokale vrijwilligersorganisaties jeugd Ede
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ede/CVDR602459/CVDR602459_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2020nieuwe regeling

10-11-2020

gmb-2020-303371

178107

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent de COVID steunregeling voor lokale vrijwilligersorganisaties (COVID steunregeling lokale vrijwilligersorganisaties jeugd Ede)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van 10 november 2020, zaaknummer 178107;

gelet op de artikelen 3, 7 en 8 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017;

besluit vast te stellen de: COVID steunregeling lokale vrijwilligersorganisaties jeugd Ede.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Algemene reserve: vrij besteedbare reserves, waarvoor geen verplichtingen gelden op grond van wet, statuten of subsidievoorwaarden om deze aan te houden (ook wel overige reserves genoemd);

 • b)

  ASV 2017: Algemene subsidieverordening Ede 2017;

 • c)

  Continuïteitsreserve: Een reserve die dient ter dekking van financiële risico’s en/of onvoorziene omstandigheden met als doel het waarborgen dat de onderneming of een instelling haar activiteiten in de toekomst zal (kunnen) blijven voortzetten.

 • d)

  Coronamaatregelen: maatregelen van het kabinet gericht op het maximaal onder controle houden van het coronavirus (COVID-19);

 • e)

  Lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd: organisaties voor jeugd gevestigd in de gemeente Ede en voornamelijk werken met vrijwilligers zoals; speeltuinen, speelotheek, scoutingverenigingen, kinderboerderijen en kindervakantieorganisaties.

 • f)

  Verlies: het saldo van:

  • de gemiste inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen;

  • de extra inkomsten als gevolg van eventuele generieke en specifieke compensatieregelingen van het Rijk, als mede van door andere overheden getroffen (coulance)regelingen;

  • de lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen;

  • de extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen;

  • eventuele overige extra bijdragen.

Artikel 2 Doel subsidieregeling

 • 1.

  Het doel van de subsidieregeling is om door middel van het verstrekken van een eenmalige subsidie de financiële positie van de lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd te verbeteren indien deze als gevolg van de coronamaatregelen in hun voortbestaan worden bedreigd.

 • 2.

  Door middel van deze subsidieregeling worden de door de gemeente Ede extra ontvangen middelen van de Rijksoverheid voor lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd verdeeld.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen een eenmalige subsidie verlenen als gedeeltelijke compensatie van de verliezen die worden geleden als gevolg van de coronamaatregelen in de periode van 13 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Artikel 4. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9, derde lid, van de ASV 2017 kunnen burgemeester en wethouders geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen indien zij van oordeel zijn dat:

 • a.

  In de aanvraag geen of onvoldoende reële onderbouwing is gegeven van het verlies.

 • b.

  De hoogte van de algemene reserve en/of continuïteitsreserve per 31 december 2019, bij een verlies vanaf € 5.000,-, minimaal tweemaal de hoogte van het verlies bedraagt.

 • c.

  Het verlies is ontstaan door het aangaan van omvangrijke nieuwe verplichtingen ten aanzien van activiteiten na 13 maart 2020 die, gelet op de onzekere economische situatie, niet passend waren.

Artikel 5. Subsidieontvanger

Voor subsidie komen in aanmerking lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de hoogte van het verlies van de periode 13 maart 2020 tot 1 juni 2020 ten opzichte van het resultaat uit 2019.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan de begroting 2020 worden betrokken bij de bepaling van de hoogte van het verlies indien, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, sprake is van bijzondere omstandigheden.

Artikel 7. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen een subsidieplafond vast voor deze regeling van € 55.000,-.

 • 2.

  Voor zover het subsidieplafond niet toereikend is om alle aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie toe te kennen, verdelen burgemeester en wethouders de subsidie naar evenredigheid.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen het subsidieplafonds eenmalig verhogen.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van op artikel 6, tweede lid, van de ASV 2017 wordt bij de subsidieaanvraag de volgende gegevens aangeleverd:

  • a.

   het gespecificeerde opgave, inclusief toelichting, van het geschatte verlies voor de periode 13 maart 2020 tot 1 juni 2020;

  • b.

   de begroting 2020;

  • c.

   de jaarrekening en de balans 2019 met daarin opgenomen de omvang van de algemene reserve en/of continuïteitsreserve en eventuele mutaties van deze reserves vanaf 31 december 2019.

 • 2.

  In afwijking van artikel 7 van de ASV 2017 wordt een subsidieaanvraag uiterlijk 4 december ingediend.

Artikel 9. Vaststellen subsidie

Burgemeester en wethouders stellen een subsidie op grond van deze regeling direct vast.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en vervalt op 1 juli 2021.

 • 2.

  Deze regeling blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidies die voor de vervaldatum op basis van deze regeling zijn verleend en op bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies. Deze regeling blijft eveneens van toepassing op aanvragen om subsidies waarop voor de vervaldatum nog niet is beslist.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: COVID steunregeling lokale vrijwilligersorganisaties jeugd Ede.

   

Vastgesteld in de vergadering van 10 november 2020, zaaknummer 178107.

Het college voornoemd,

de secretaris,

drs. R.F. Groen MPA

de burgemeester,

mr. L.J. Verhulst

Toelichting

Algemeen

 

Doel van de regeling

Het doel van deze subsidieregeling is om door middel van het verstrekken van een eenmalige subsidie de financiële positie van de lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd te verbeteren indien deze als gevolg van de coronamaatregelen in hun voortbestaan worden bedreigd. Het gaat hierbij om organisaties voor jeugd gevestigd in de gemeente Ede en voornamelijk werken met vrijwilligers zoals; speeltuinen, speelotheek, scoutingverenigingen, kinderboerderijen en kindervakantieorganisaties.

Door middel van deze subsidieregeling worden de door de gemeente Ede extra ontvangen middelen van de Rijksoverheid voor lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd verdeeld.

 

Hoogte van het verlies

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het verlies. Instellingen kunnen inkomsten uit bijvoorbeeld kaartverkoop zijn misgelopen of extra kosten hebben gemaakt om activiteiten toch mogelijk te maken binnen de richtlijnen. Als een activiteit niet kan doorgaan kan dit ook kosten besparen. Of misschien heeft een sponsor een extra donatie gegeven als steun in de rug. Dit soort elementen wegen allemaal mee in het bepalen van de hoogte van het verlies:

 

Draagt bij aan het verlies:

Wordt in mindering gebracht op het verlies:

Gemiste inkomsten

Extra inkomsten als gevolg van eventuele generieke en specifieke compensatieregelingen

Extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen

Lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen

 

Eventuele overige extra bijdragen

 

In beginsel wordt het verlies bepaald door de baten en lasten uit 2020 te vergelijken met 2019. In bijzondere gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Dit bijvoorbeeld als door een uitbreiding van de instelling en/of de uitgevoerde activiteiten lopende 2019 of 2020 een vergelijking met 2019 niet redelijk is. Burgemeester en wethouders beoordelen of sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden.

 

Subsidieplafond

Voor deze subsidieregeling is een subsidieplafond vastgesteld. Als het subsidieplafond wordt overschreden dan wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid verdeeld. Dat wil zeggen dat de voor subsidie in aanmerking komende bedragen worden verminderd met het percentage waarmee de aanvragen het subsidieplafond overschrijden.

 

Weigeringsgronden

 

Hoogte algemene reserve

In de beoordeling of steun wordt verleend wegen wij de algemene reserve en/of continuïteitsreserve mee. Dit doen we vanaf een verlies van € 5.000,-. Wanneer de hoogte van de algemene reserve en/of continuïteitsreserve, bij een verlies vanaf € 5.000,-, minimaal tweemaal de hoogte van het verlies bedraagt, dan wordt geen steun verleend. Rekenvoorbeeld: bij een verlies van € 7.000,- wordt een subsidie geweigerd als de algemene reserve € 14.000,- of meer bedraagt.

 

Het is belangrijk dat organisaties een gezonde financiële positie behouden. Als instellingen de opgebouwde reserves, voor zover die er al zijn, grotendeels of volledig moeten inzetten ter compensatie van het verlies kunnen toekomstige tegenvallers niet meer worden opgevangen. Dat is onwenselijk.

Als een instelling echter een aanzienlijke reserve heeft opgebouwd hoeft naar het oordeel van burgemeester en wethouders geen steun te worden verleend.

 

Geen omvangrijke nieuwe verplichtingen

Wij verwachten van organisaties dat zij verstandig beleid voeren in deze onzekere tijden. Het aangaan van omvangrijke nieuwe verplichtingen past daar niet bij en daarom kan een subsidie worden geweigerd indien dit aan de orde is.