Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eemnes

Marktreglement 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEemnes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktreglement 2010
CiteertitelMarktreglement gemeente Eemnes 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet, art. 160 lid 1
 3. Marktverordening, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2010nieuwe regeling

27-09-2010

Laarder Courant De BEL 14-10-2010

Collegebesluit 27-09-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Eemnes

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes;

gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening gemeente Eemnes 2010, de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Eemnes

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Eemnes 2010 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige van toepassing op deze nadere regels.

Hoofdstuk 2 Bepalingen over vergunningen

Artikel 2 Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1

  Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

  c. de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  e. de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend;

  f. dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  g. de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  h. dat geluidsapparatuur op de standplaats niet is toegestaan;

  i. welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

 • 2

  Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 2a Afmeting standplaats

Een standplaats heeft de volgende afmetingen: 6 meter bij 4 meter of 6 meter bij 8 meter of 6 meter bij 12 meter of 6 meter bij 16 meter.

Artikel 3 Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 4 Inschrijving op de wachtlijst

 • 1

  Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de in artikel 6 van de Marktverordening 2010 Eemnes gestelde vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen. De wachtlijst is eveneens een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop de aanvraag is ingediend, met een maximum van 50 natuurlijke personen.

 • 2

  Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

  a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de aanvrager;

  b. de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

  c. de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen of de branche waartoe hij behoort;

  d. de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

 • 3

  Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.

 • 4

  De inschrijving op de wachtlijst blijft gehandhaafd, indien deze door de ingeschrevene jaarlijks voor 1 januari schriftelijk wordt verlengd.

Artikel 5 Doorhalen van inschrijving op wachtlijst

De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:

• a. indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet jaarlijks voor 1 januari heeft verlengd;

• b. op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

• c. bij overlijden van de ingeschrevene;

• d. wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend, tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;

• e. indien niet meer aan de vereisten van artikel 6 Marktverordening 2010 wordt voldaan.

Artikel 6 Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

• a. de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst, rekeninghoudend met de branche-indeling ;

• b. degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op deze lijst, rekeninghoudend met de branche-indeling.

Artikel 7 Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1

  In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven

  op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de

  vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst.

 • 3

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Artikel 8 Toewijzing dagplaats

 • 1

  Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

 • 2

  De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de gegadigden rekeninghoudend met de branche-indeling, die zich daarvoor op de dag zelf vóór 10.00 uur aanmelden bij de marktmeester.

Hoofdstuk 3 Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 9 Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 10 Tijdelijk andere plaats of dag

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de feestdagen als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b van de Winkeltijdenwet van 21 maart 1996 of indien andere dringende redenen hiertoe noodzaken de markt geen doorgang te laten vinden, op deze dagen worden geen marktgelden geïnd.

 • 2

  Zij brengen hun besluit dienaangaande tijdig ter kennis van vergunninghouder of standplaatshouder; bovendien wordt van dit besluit openbaar kennis gegeven conform artikel 3:42 lid 2 Awb.

Artikel 11 Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1

  De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2

  De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld.

Artikel 12 Ontheffing en vervanging

 • 1

  In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit artikel 11.

 • 2

  Het college kan op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

Artikel 13 Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1

  Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2

  De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 14 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein vóór 7.00 uur en meer dan 1,5 uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot sluitingstijd (16.00 uur) van de markt te blijven innemen en mag zijn waar niet voor dit tijdstip opruimen, aanvang tijdstip verkoop goederen en waren is 10.00 uur. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 3

  Indien de vergunninghouder van de vaste standplaats niet uiterlijk om 9.30 uur aanwezig is, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek (voor 10.00 uur) van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

 • 4

  De vergunninghouder dient uiterlijk om 9.30 uur zijn kraam opgebouwd te hebben en zijn auto of bus van het marktterrein te hebben verwijderd. Afbreken en/of verplaatsen van de opstal is gedurende de markt niet toegestaan.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking de dag nadat de marktverordening 2010 in werking is getreden.

Artikel 16 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Eemnes 2010.

Eemnes, 26 oktober 2010

Het college van Eemnes

 

 

A.J.M. de Bruijn                                         R. van Benthem RA

de secretaris                                            de burgemeester