Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Verordening wachtlijst beheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden-Margraten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijst beheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden-Margraten 2011
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening gemeente Eijsden-Margraten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2011nieuwe regeling

24-05-2011

De Etalage, 01-06-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijst beheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden-Margraten 2011.

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

 

gelezen het voorstel van de buirgemeester en wethouders;

gelet op het advies van de raadcommissie Algemene Zaken en Middelen, Inwonerszaken en Grondgebiedzaken;

 

BESLUIT VAST TE STELLEN:

Verordening wachtlijst beheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden-Margraten 2011.

Artikel 1. Doelstelling

De verordening heeft tot doel vorm te geven aan het wachtlijstbeheer als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Wsw.

Artikel 2. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wsw.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

  • b.

   Ingezetene: persoon die in de gemeente Eijsden - Margraten zijn woonplaats heeft als bedoeld in artikel 10, eerste lid en artikel 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  • c.

   Begeleid werken: werken door een Wsw-geïndiceerde in een dienstbetrekking bij een reguliere werkgever voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden met inbegrip van begeleiding op de werkplek, waarvoor subsidie aan de werkgever en aan de begeleidingsorganisatie wordt verstrekt;

  • d.

   Detachering: werken door een Wsw-geïndiceerde bij een andere organisatie dan het

   Wsw-bedrijf in een Wsw-dienstbetrekking, zonder dat hiervoor subsidie aan de inlener wordt verstrekt;

  • e.

   Wsw-dienstbetrekking: dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wsw;

  • f.

   Wachtlijst: overzicht, als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wsw, van Wsw-geïndiceerde ingezetenen die geen Wsw-dienstbetrekking hebben en beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden.

Artikel 3. Invulling wachtlijstbeheer

 • 1.

  Voor het in aanmerking komen voor een Wsw-dienstbetrekking geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiestelling bepalend is.

 • 2.

  Bij ruimte in de taakstelling kunnen bij voorrang in begeleidingstraject naar een werkplek worden genomen, de personen op de wachtlijst van de gemeente die:

  • a.

   begeleid willen werken;

  • b.

   in aanmerking willen komen voor detachering.

  Vervolgens kan plaatsing van betrokkenen op een werkplek gerealiseerd worden op het moment dat een dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden beschikbaar is.

 • 3.

  Wanneer meerdere personen aan de voorrangsbepalingen als genoemd in het vorige lid onder a. en b. voldoen, is binnen deze groep van personen de volgorde van plaatsing op de wachtlijst bepalend.

Artikel 4. Regeling wachtlijstbeheer

Nadere regelgeving aangaande het wachtlijstbeheer Wsw, kan in een daartoe door het college van burgemeester en wethouders opgestelde regeling worden vastgelegd.

Artikel 5. Inwerkingtreden

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2011.

Artikel 6. Intrekking oude verordeningen

De Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening gemeente Eijsden 2008, vastgesteld op 24 juni 2008 en de Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening gemeente Margraten 2008, vastgesteld op 1 juli 2008, worden ingetrokken per 1 juni 2011.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening gemeente Eijsden - Margraten 2011’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 mei 2011

H.J. Waterborg, J.H.M. Bronckers

Griffier, Voorzitter