Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Tarieventabel begraven gemeente Emmen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel begraven gemeente Emmen 2020
CiteertitelTarieventabel 2020, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-05-2020nieuwe tarieven bestaande regeling

19-12-2019

gmb-2019-320857

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel begraven gemeente Emmen 2020

De raad van Emmen;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van . november 2019, nummer …

 

Gelet op de artikelen216, 219 en 229, lid 1, onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen de volgende tarieventabel:

 

Tarieventabel 2020, behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van Lijkbezorgingsrechten 2020.

Hoofdstuk 1 Particuliere graven volwassenen

 

Het tarief bestaat uit grafrecht en het onderhoud, zoals beschreven in de geldende Beheersverordening begraafplaatsen.

1.1

Tweediep graven

Volwassen graven op de begraafplaatsen in Emmen en het uitbreidingsdeel op de begraafplaats van Klazienaveen. Op deze plekken worden alleen ‘tweediep’ graven uitgegeven. Op de andere begraafplaatsen worden ook tweediep graven uitgegeven wanneer dit zowel mogelijk is als gevraagd wordt.

 

1.1.1

Graf volwassene, termijn 20 jaar

€ 3.867,00

1.1.2

Verlenging termijn met 5 of 10 jaar

Aantal jaren x € 178,00

1.2

Eendiep graven

Volwassen graven op de overige begraafplaatsen en gedeelten. Op deze plekken wordt alleen eendiep begraven

 

1.2.1

Graf volwassene, termijn 20 jaar

€ 2.440,00

 

Verlenging termijn met 5 of 10 jaar

Aantal jaren x € 107,00

1.2.3

Dubbel graf volwassene, termijn 20 jaar

€ 4.174,00

1.2.4

Verlenging termijn met 5 of 10 jaar

Aantal jaren x € 178,00

1.3

Verlenging in het kader van de wettelijke grafrusttermijn

Aantal jaren x verlengingstarief

 

1.4

Overgangsregeling verlenging eendiep en dubbele eendiepgraven uitgegeven voor 01-01-2019

Het gaat hier om verlenging van eendiep graven op plaatsen waar tweediep werd begraven. Verlenging is mogelijk met 5 of 10 jaar.

 

1.4.1

Verlenging uitgifte eendiep

Aantal jaren x € 157,00

1.4.2

Verlenging uitgifte twee maal eendiep

Aantal jaren x € 278,00

 

 

Hoofdstuk 2 Particuliere natuurgraven

 

Het tarief bestaat uit grafrecht en het onderhoud, zoals beschreven in de geldende Beheersverordening begraafplaatsen.

2.1

Natuurgraven

 

2.1.1

Natuurgraf

€ 3.919,00

2.1.2

Boomschijf inclusief inscriptie

€ 150,00

 

Hoofdstuk 3 Particuliere kindergraven

 

Het tarief bestaat uit grafrecht en het onderhoud, zoals beschreven in de geldende Beheersverordening begraafplaatsen.

3.1

Kindergraf 0-1 jaar

 

3.1.1

Kindergraf 0-1 jaar, termijn 20 jaar

€ 773,00

3.1.2

Verlenging termijn met 5 of 10 jaar

aantal jaren x € 36,00

3.2

Kindergraf 1-6 jaar

 

3.2 1

Kindergraf 1-6 jaar, termijn 20 jaar

€ 1.160,00

3.2.2

Verlenging termijn met 5 of 10 jaar

aantal jaren x € 53,00

 

Hoofdstuk 4 Algemene graven

 

4.1

Algemene graven, termijn 10 jaar

 

4.1.1

Algemeen graf

€ 1.356,00

 

Hoofdstuk 5 Begraven

 

Voor het begraven van stoffelijke overschotten worden de volgende rechten geheven:

5.1

Begraven

 

5.1.1

Volwassene

€ 628,00

5.1.2

Kind 0-1 jaar

€ 159,00

5.1.3

Kind 1-6 jaar

€ 408,00

5.1.4

Voor een begraving indien deze meer dan 30 minuten later arriveert op de begraafplaats dan de afgesproken tijd, per half uur een extra recht

€ 32,00

5.2

Begraven op zaterdag

Tarief voor een begraving op een zaterdag, behalve indien deze valt direct voor of na een algemeen erkende christelijke feestdag

 

5.2 1

Volwassene

€ 1.099,00

5.2.2

Kind 0-1 jaar

€ 341,00

5.2.3

Kind 1-6 jaar

€ 714,00

5.3

Opgraven en herbegraven

 

5.3.1

Het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot in hetzelfde graf

€ 793,00

5.3.2

Het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot in een ander graf op dezelfde begraafplaats of een andere gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Emmen

€ 1.296,00

5.3.3

Het opgraven van een stoffelijk overschot om te worden herbegraven op een andere begraafplaats dan in de gemeente Emmen of om te worden gecremeerd

€ 793,00

 

Hoofdstuk 6 Asbestemmingen

 

Het tarief bestaat uit grafrecht en het onderhoud opgenomen zoals beschreven in de geldende Beheersverordening begraafplaatsen.

 

6.1

Particulier urnengraf

 

6.1.1

Particulier urnengraf, termijn 20 jaar

€ 2.106,00

6.1.2

Verlenging particulier urnengraf met 5 of 10 jaar

aantal jaren x € 98,00

6.2

Bijzetten

6.2 1

Bijzetten asbus in een particulier graf

€ 77,00

6.2.2

Bijzetten op zaterdag

€ 136,00

6.3

Verstrooien

 

6.3.1

Het verstrooien op de gemeentelijke begraafplaats

€ 77,00

6.3.2

Tarief voor het verstrooien op zaterdag

€ 136,00

6.3.3

Voor het plaatsen van een gedenkplaatje op een verstrooimonument, voor een periode van 15 jaar, inclusief verstrooien

€ 236,00

6.3.4

Wanneer de termijn van een urnengraf op de gemeentelijke begraafplaats verstreken is,

kan de as verstrooid worden op de gemeentelijke begraafplaats. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

 

6.4

Asbuskelder

 

6.4.1

Levering van een asbuskelder

€ 191,00

 

Hoofdstuk 7 Aktes

 

Voor elke akte van overschrijving van een recht van een particulier graf of een algemeen graf,

wordt een recht geheven.

7.1

Akte van overschrijving

 

7.1.1

Akte van overschrijving

€ 15,00

 

Hoofdstuk 8 Kelders

 

8.1

Vergunning grafkelder

 

8.1.1

Vergunning grafkelder: 2 kubieke meter, buitenwerks gemeten

€ 309,00

8.1.2

Per halve kubieke meter

€ 78,00

8.2

Grafkelder nieuwe gedeelte Klazienaveen

Voor het gebruik van een grafkelder voor een periode van 20 jaar

 

8.2.1

Gebruik grafkelder nieuwe gedeelte begraafplaats van Echtenskanaal NZ Klazienaveen

€ 1.399,00

 

Hoofdstuk 9 Gedenkplaats

 

Voor het aanbrengen van een gedenkteken op een particuliere gedenkplaats wordt voor de periode van 10 jaar een recht geheven

9.1

Gedenkteken gedenkplaats

Voor een termijn van 10 jaar

 

9.1.1

Gedenkteken gedenkplaats

€ 147,00

 

Hoofdstuk 10 Inwerkingtreding en citeerartikel

 

10.1

De ‘Tarieventabel 2019, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019’ van 20 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

10.2

In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze tarieventabel in werking treedt ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van leges in die periode plaatsvindt;

10.3

De datum van ingang van de tarieventabel is 1 januari 2020;

10.4

Deze tarieventabel kan worden aangehaald als ‘Tarieventabel 2020, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020’.

 

 

jaar

 

stuknr.

Raad

 

categorie/agendanr.

 

stuknr.

B. en W.

2019

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2019,

de griffier de voorzitter

H.D. Werkman H.F. van Oosterhout