Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening studiefonds gemeente Emmen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening studiefonds gemeente Emmen
CiteertitelVerordening studiefonds gemeente Emmen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpHandhaving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200201-01-2002Onbekend

31-01-2002

Emmen.nu

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

2002, nr. A10

De raad van de gemeente Emmen;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2002, nr. 11;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

"Verordening studiefonds gemeente Emmen"

Artikel 1 : Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder :

 • ·

  student: zij/hij die een opleiding volgt, waarop deze verordening van toepassing is;

 • ·

  studietoelage: een geldlening als bijdrage in de studiekosten (ook wel vermeld als toelage);

 • ·

  studiekosten : kosten die voor de studie noodzakelijk zijn, een en ander ter bepaling van burgemeester en wethouders;

 • ·

  inwoner : degene die ingeschreven staat bij de bevolkingsadministratie van de gemeente Emmen;

 • ·

  inkomen : het laatst bekende belastbaar gezinsinkomen van het gezin, waartoe de student tijdens de aanvrage behoort;

 • ·

  borg : degene, die door het tekenen van een door de gemeente opgestelde akte tot borgstelling garant staat voor terugbetaling van de studietoelage.

Artikel 2 : Doel van de verordening

Deze verordening heeft ten doel een regeling te geven voor het verstrekken van een studietoelage aan studenten, die inwoners zijn en die een opleiding volgen die niet of niet voldoende door andere personen of instanties worden gefinancierd.

Artikel 3 : Voorwaarden voor de toekenning

Een studietoelage wordt niet verleend, indien :

 • a.

  de student geen inwoner van de gemeente Emmen is;

 • b.

  de student nog leerplichtig is;

 • c.

  een andere instantie de studiekosten voldoende vergoed, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de opleiding minder dan 19 lesuren theorie per week omvat;

 • e.

  de opleiding in het buitenland wordt gevolgd;

 • f.

  de opleiding valt in het kader van omscholing, bijscholing of hobby\liefhebberij;

 • g.

  de opleiding naast een baan\betrekking wordt gevolgd;

 • h.

  de opleiding betrekking heeft op het speciale school voor (voortgezet) onderwijs.

Artikel 4 : De studietoelage

 • a.

  de studietoelage is een renteloze lening van afgerond maximaal EURO 2.042,00 (NLG 4.500,00) en wordt toegekend voor één schooljaar;

 • b.

  de hoogte van de toelage is afhankelijk van:

  • 1.

   het gezinsinkomen;

  • 2.

   de eventuele te ontvangen kinderbijslag voor de student;

  • 3.

   eventuele andere inkomsten van de student;

  • 4.

   de kosten van de opleiding;

  • 5.

   de tijdsduur van de opleiding, uitgaande van een volledige studie met een opleidingsduur van 10 maanden per schooljaar, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders;

 • c.

  voor het verkrijgen van de toelage dient de studerende een akte van geldlening te ondertekenen en zorg te dragen voor een borg. De eventuele kosten voor registratie komen ten laste van de student.

Artikel 5 : De aanvraag

 • a.

  burgemeester en wethouders stellen voor het uitvoeren van deze verordening een aanvraagformulier vast. Zij nemen de beslissing hierover gelet op de bepalingen zoals vermeld in deze verordening;

 • b.

  de student dient bij de aanvraag een bewijs van het inkomen in te leveren;

 • c.

  de aanvraag kan te allen tijde door of voor de student worden ingediend.

Artikel 6 : De terugbetaling

 • a.

  de student begint met het terugbetalen van de lening het jaar volgend op het jaar van de laatste studiedag;

 • b.

  zolang de student nog studeert of een opleiding gedurende een schooljaar volgt, wordt uitstel van de terugbetaling verleend;

 • c.

  de terugbetaling dient te geschieden in een periode van 5 jaren in 5 evenredige gedeelten van de studietoelage;

 • d.

  burgemeester en wethouders kunnen op (schriftelijk) verzoek uitstel verlenen, echter niet voor een periode langer dan 10 jaren na afloop van de opleiding;

 • e.

  indien de studietoelage het jaar na afloop van de studie volledig en in één keer wordt terugbetaald, wordt een korting gegeven van 10 %;

 • f.

  indien uitstel wordt verleend voor de terugbetaling voor een periode langer dan 5 jaren, zal er vanaf het zesde jaar rente worden toegerekend aan het nog af te lossen saldo van de indertijd toegekende studietoelage.

Artikel 7 : Intrekken en\of terugvorderen

Burgemeester en wethouders kunnen een eenmaal verleende toekenning intrekken en\of het eventueel verstrekte bedrag onmiddellijk terugvorderen, indien:

 • a.

  onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  niet met de opleiding wordt gestart of een andere opleiding wordt gevolgd dan waarvoor aangevraagd is;

 • c.

  de student, al dan niet tijdelijk, verhuist naar het buitenland.

Artikel 8 : Rechtsbescherming

Degene die door een beschikking van burgemeester en wethouders, ingevolge deze verordening, rechtstreeks in haar\zijn belang is getroffen, kan daartegen binnen 6 weken na de verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift bij dit college indienen.

Artikel 9 : Slotbepalingen

 • a.

  in de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders;

 • b.

  burgemeester en wethouders blijven bevoegd om in bepaalde door hen nader te motiveren redenen van deze verordening af te wijken;

 • c.

  de verordening kan worden aangehaald als:

 • d.

  "Verordening studiefonds gemeente Emmen";

 • e.

  de verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

 • f.

  daarmee vervalt met ingang van bovenvermelde datum de verordening tegemoetkoming in de studiekosten gemeente Emmen, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 november 1996, nr. A 13.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van 31 januari 2002,

de secretaris,

de voorzitter,