Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

Beleidsregel bermmonumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel bermmonumenten
CiteertitelBeleidsregel bermmonumenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening 2005, art. 2.1.5.1
 2. Algemene Plaatselijke Verordening 2005, art. 2.1.5.2
 3. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2007nieuwe regeling

15-05-2007

Veluws Nieuws, 22 mei 2007

2007-07079

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel bermmonumenten

 

 

Het plaatsen van bermmonumenten (gedenktekens) in verband met verkeersslachtoffers in de gemeente is, na toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders en onder voorwaarden, toegestaan.

 

Daarbij worden de volgende regels aangehouden:

 • 1.

  Bermmonumenten worden voor risico van de aanvrager geplaatst en worden door de aanvrager onderhouden. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, of veroorzaakt door het monument;

 • 2.

  Het monument mag een maximale afmeting van 30 x 30 x 30 cm (gedenksteen), of 30 x 30 x 10 cm binnen de bebouwde kom/ 50 x 50 x 10 cm buiten de bebouwde kom (gedenktegel);

 • 3.

  Het monument moet minimaal 1 meter uit de rijbaan geplaatst worden;

 • 4.

  Bermmonumenten worden voor een tijdelijke periode toegestaan. De periode waarvoor toestemming wordt verleend is 5 jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van een periode van maximaal 5 jaar;

 • 5.

  Na afloop van deze periode dient de aanvrager het bermmonument zelf te verwijderen of wordt deze voor rekening van de aanvrager door de gemeente verwijderd.

 

Er wordt geen toestemming verleend, of de toestemming wordt niet verlengd, indien:

 • 6.

  Het monument de oorzaak wordt van verkeersonveilige situaties;

 • 7.

  Het bezoeken en onderhouden van het monument in strijd is met de plaatselijk geldende verordeningen, zoals de APV, of verbodsbepalingen overeenkomstig de artikelen en bijlagen uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 

Overgangsbepaling:

Voor bestaande monumenten die voldoen aan bovengenoemde bepalingen zal een overgangsrecht gelden:

 • 8.

  Vanaf datum van inwerkingtreden van deze beleidsregels zal er voor deze monumenten een periode van 5 jaar gaan gelden met eveneens de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van een periode van maximaal 5 jaar.

 

Verwijdering:

Voor monumenten waarvoor een vergunning is afgegeven worden voor verwijdering de volgende regels gehanteerd:

 • 9.
  • Bij gegronde klachten of indien er klaarblijkelijk geen onderhoud of bezoek meer is;

 • 10.

  Bij werkzaamheden of reconstructie van de openbare ruimte (optie verplaatsen bekijken);

 • 11.

  Verkoop van de openbare ruimte.

 

Hardheidsclausule:

 • 12.

  In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het College van Burgemeester en Wethouders over het verzoek tot plaatsing van een monument.

 

Kosten:

 • 13.
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen van een bermmonument worden leges in rekening gebracht;

 • 14.

  De legeskosten voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen van een bermmonument bedragen € 84,30 (legeskosten Rubriek 10.11 Diversen);

 • 15.

  De kosten voor het maken en plaatsen van het bermmonument zijn voor rekening van de aanvrager van het monument.

Toelichting  

Ad 1. Risico, onderhoud en aansprakelijkheid aan, of door monument

Het is in principe voor iedereen mogelijk de gemeentelijke weg te betreden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat het gedenkteken beschadigt, of vernield wordt. De gemeente aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

Ad 2. Afmetingen

Een gedenkteken moet in omvang, constructie en vormgeving een ingetogen karakter dragen.

Reden hiervoor zijn de veiligheid (het gedenkteken mag niet afleiden van de rijtaak) en de welstand (behoud van kwaliteit van het straatbeeld en het feit dat de openbare ruimte functies vervult die niet mogen worden ontmoedigd door de dominante aanwezigheid van een rouwmonument).

Dit betekent dat het gedenkteken in vorm, kleur en grootte of op andere wijze niet dominant in de omgeving aanwezig mag zijn. Dit verschilt per geval en per locatie. Om van ingetogen te kunnen spreken is het gedenkteken als uitgangspunt niet groter dan 30 x 30 x 30 cm (gedenksteen), of 30 x 30 x 10 cm binnen de bebouwde kom/ 50 x 50 x 10 cm buiten de bebouwde kom (gedenktegel).

Het gedenkteken mag niet het karakter hebben van een graf(monument). Dit hoort immers uitsluitend thuis op een begraafplaats en is niet passend binnen de openbare ruimte die hiervoor niet is ingericht.

Het gedenkteken mag geen gevaar opleveren, bijvoorbeeld door het hebben van scherpe punten waaraan mens of dier zich kan verwonden of door het hebben van (losse) onderdelen die de verkeersveiligheid kunnen schaden (bijvoorbeeld onderdelen die weg kunnen waaien).

 

Ad 3. Plaatsing

Ten aanzien van de plaatsing van een bermmonument worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Er dient een minimumafstand tot de rijbaan (elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden) in acht genomen te worden van één meter. Indien mogelijk verdient het de voorkeur het gedenkteken nog verder van de wegrand te plaatsen. Weggebruikers die per ongeluk in de berm belanden, moeten niet gelijk in aanraking met een monument kunnen komen, mede gelet op artikel 2.1.6.3 van de APV 2005. Met name in bochten in een weg moet rekening met de locatie van een bermmonument worden gehouden. Plaatsing aan de binnenkant van de bocht verdient dan de voorkeur. Plaatsing op een viaduct, in een middenberm of op een vluchtheuvel wordt niet toegestaan, net als plaatsing aan bomen, verkeerstekens en lichtmasten. De definitieve plaatsing van het bermmonument geschiedt te allen tijde in overleg met wegbeheerder.

 

Ad 4 en 5. Duur

Als een bermmonument op een veilige, goed te bereiken plaats wordt opgericht en ook anderszins aan onze voorwaarden voldoet, hebben wij er geen problemen mee als het monument gedurende langere tijd blijft staan. De duur willen wij zoveel mogelijk laten afhangen van de wensen van de nabestaanden. Anderzijds moet ook worden voorkomen dat een gedenkteken verloedert. Niet alleen verliest het dan zijn functie, het bevordert tevens dat het het mikpunt wordt/ kan worden van vandalisme.

Daarom hebben wij gekozen voor een plaatsingstermijn van 5 jaar, die daarna eenmalig te verlengen is met een periode van maximaal 5 jaar. Indien nabestaanden tussentijds aangeven dat het monument lang genoeg heeft gestaan, kunnen zij het monument – na afstemming met de gemeente – (laten) verwijderen.

Indien na een bepaalde tijd blijkt dat een monument klaarblijkelijk niet wordt onderhouden, wordt door de gemeente contact opgenomen met de vergunninghouder om eventuele verwijdering te bespreken.

 

Ad 6 en 7. Locatie

In algemene zin zijn bezoekers zelf verantwoordelijk voor het feit dat ze zichzelf en anderen niet in gevaar brengen.

Het monument moet veilig te benaderen zijn door nabestaanden en belangstellenden. Voorwaarde voor het plaatsen van een bermmonument is dan ook dat bij de gemeente geen enkele twijfel bestaat over het in gevaar brengen van de veiligheid. Het gaat hierbij niet alleen om de veiligheid van de verkeersdeelnemers, die zouden kunnen worden afgeleid, maar met name ook nabestaanden die het gedenkteken plaatsen, bezoeken en/ of onderhouden. Wanneer blijkt dat een beoogde locatie niet verkeersveilig is, dan zal in goed overleg met de nabestaanden in de directe omgeving een alternatieve locatie worden gezocht.

Er moet rekening mee worden gehouden dat op specifieke herdenkingsdagen (overlijdens- of geboortedatum van het slachtoffer er meerdere personen tegelijk bij het monument samenkomen. Deze personen moeten niet hun vervoermiddel op de weg hoeven te parkeren. Bezoekers van het gedenkteken moeten de auto zoveel mogelijk parkeren op bestaande parkeergelegenheden in de nabijheid. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de verkeerssituatie ter plaatse. Parkeren in de berm dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het bezoeken van het monument in het donker moet ook worden voorkomen.

Het plaatsen en de aanwezigheid van een monument heeft niet alleen effect op de nabestaanden. Ook mensen die dichtbij het monument wonen krijgen hiermee te maken. Er moet worden bedacht dat, ondanks het medeleven dat uitgaat van deze bewoners, er ook nadelen verbonden zijn aan het feit om dagelijks, bij het verlaten van de woning of zelfs bij het naar buiten kijken, voor langere tijd te worden geconfronteerd met het daar geschiede leed. Daarom wil de gemeente zeer terughoudend omgaan met het plaatsen van gedenktekens in straten met een woonkarakter. Dit geldt ook voor locaties die in de directe nabijheid of direct in het zicht van woonhuizen zijn gelegen.

Op grond van artikel 2.1.5.1 en 2.1.5.2 van de APV 2005 is een vergunning nodig voor het plaatsen van een bermmonument. Bovendien moet de eigenaar van de grond of de beheerder (privaatrechtelijk) toestemming geven voor de plaatsing.

Om een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken goed te kunnen beoordelen (met name waar het de beoogde locatie en omvang betreft) is het van belang dat bij een aanvraag een tekening of foto van het te plaatsen monument wordt overhandigd, vergezeld van een kaart(je) waarop de exacte locatie staat aangegeven.

 

Ad 8. Overgangsbepaling

Voor bestaande monumenten die voldoen aan bovengenoemde bepalingen zal een overgangsrecht gelden. Hiertoe wordt, indien mogelijk, contact gelegd met nabestaanden met vraag of ze vergunning willen hebben voor het monument. Reden hiervoor is dat bij de gemeente bekend is en wordt vastgelegd wie het aanspreekpunt is voor het bermmonument. Indien het monument wordt verwaarloosd, of wanneer het monument (tijdelijk) verwijderd moet worden in verband met onderhouds- of reconstructiewerkzaamheden kunnen de nabestaanden hierover op de hoogte worden. Uitgangspunt hierbij is dat er geen leges in rekening worden gebracht, voor bermmonumenten met een overgangsbepaling.

 

Ad 13, 14 en 15. Kosten

Het plaatsen van een gedenkteken gebeurt op verzoek van een nabestaande. Het is geen gemeentelijke taak om daarin te voorzien. De kosten voor het aanvragen van een vergunning en maken, het plaatsen en het onderhoud van het gedenkteken komen voor rekening van de aanvrager.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen van een bermmonument worden leges in rekening gebracht.

De legeskosten voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen van een berm-monument bedragen € 84,30.