Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

Beleidsregel coffeeshops

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel coffeeshops
CiteertitelBeleidsregel coffeeshops
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

publicatie is onbekend. datum inwerkingtreding is bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 174
  2. Algemene plaatselijke verordening gemeente Epe 1995, art. 2.3.1.2
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  4. Inspraakverordening 1996

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-1998nieuwe regeling

20-04-1998

onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel coffeeshops

 

 

De burgemeester van Epe;

overwegende dat het gewenst is ten aanzien van coffeeshops beleidsregels vast te stellen;

dat hij belast is met het toezicht op openbare inrichtingen en met de uitvoering van verordeningen die betrekking hebben op dat toezicht;

dat het aanbeveling verdient om ter uitwerking van het bepaalde in Afdeling 3, paragraaf 1 van “de Algemene plaatselijke verordening gemeente Epe 1995” ten aanzien van de exploitatie van een horecabedrijf, als die mede is gericht op de verkoop van en de handel in soft-drugs, een nader standpunt in te nemen;

dat hij van mening is dat jongeren zo weinig mogelijk de gelegenheid moet worden geboden in aanraking te komen met drugs in het algemeen;

dat de vestiging van een dergelijk horecabedrijf een sterk aanzuigende werking zal hebben voor personen die soft-drugs willen verkrijgen;

dart die inrichting ook veel mensen van buiten de gemeente zal trekken;

dat dit juist in de gemeente Epe nog wordt versterkt daar Epe een erg toeristische gemeente is waar al een groot aantal horecazaken is gevestigd;

dat waar veel, met name jongere, klanten bij elkaar komen snel overlast zal ontstaan voor de omgeving;

dat het beleid van de gemeente er juist op is gericht om te bewerkstelligen dat de jongeren die op diverse plaatsen in de gemeente Epe samenkomen zich bewust zijn van hun gedragingen en geen overlast veroorzaken;

dat hij verwacht dat de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde door vestiging van een dergelijk horecabedrijf op ontoelaatbare wijze zal worden beïnvloed;

dat dit kan worden voorkomen door het voeren van een zogenaamd nul-optiebeleid zodat coffeeshops worden geweerd;

dat dit beleidsvoornemen op de in de gemeente Epe gebruikelijke wijze ter openbare kennis is gebracht hetgeen niet geleid heeft tot het inbrengen van zienswijzen;

 

gehoord de partijen die zijn vertegenwoordigd in het driehoeksoverleg;

 

gelet op het bepaalde in artikel 174 van de Gemeentewet, artikel 2.3.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Epe 1995, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Inspraak-verordening 1996;

 

B E S L U I T :

 

als beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht vast te stellen dat in de gemeente Epe een nuloptiebeleid wordt gevoerd tengevolge waarvan geen horeca-exploitatievergunningen worden verstrekt als de exploitatie van de inrichting mede is gericht op de verkoop of handel in soft-drugs.

 

Epe, 20 april 1998.

 

De burgemeester van Epe,

 

L. Eland.