Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

Beleidsregel gebiedsontzegging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gebiedsontzegging
CiteertitelBeleidsregel gebiedsontzegging
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Epe 2008, art. 2:50, lid a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2008nieuwe regeling

02-12-2008

Veluws Nieuws, 16 december 2008

2008-24315

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gebiedsontzegging

Wettelijk kader

Artikel 2.50a APV luidt als volgt:

 • 1.

  De burgemeester kan degene die, hetzij alleen, hetzij in groepsverband, de openbare orde ernstig verstoort door het plegen van strafbare feiten, of anderszins personen lastig valt of schade toebrengt uit het oogpunt van openbare orde het bevel geven zich te verwijderen en zich verwijderd te houden van of uit een door de burgemeester bij bevel gegeven plaats of gebied gedurende de tijd bij het bevel genoemd.

 • 2.

  Het is verboden zich in het gebied te bevinden in strijd met een krachtens het eerste lid gegeven bevel.

 • 3.

  Het in het eerste lid bedoelde bevel geldt niet voor zover de persoon tot wie het bevel is gericht:

  • a. in het gebied blijkens opgave in het persoonsregister van de gemeente woonachtig is, of

  • b. aannemelijk maakt dat hij op de plaats of in het gebied werkzaam is, of

  • c. anderszins aannemelijk maakt dat hij een zwaarwegend belang heeft zich in dat gebied op te houden.

 • 4.

  De burgemeester bepaalt de plaats of het gebied waarvoor een gebiedsontzegging bij bevel opgelegd kan worden.

 

Gebiedsontzegging

Een gebiedsontzegging moet worden gezien als een ultimum remedium. Andere (juridische) mogelijkheden moeten eerst worden toegepast alvorens een gebiedsontzegging wordt opgelegd. Voorafgaande aan de gebiedsontzegging moeten strafbare feiten zijn gepleegd, die betrekking hebben op de openbare orde. De gebiedsontzegging wordt opgelegd ter voorkoming van overlast in de toekomst en niet als straf. Het betreft overtredingen van de APV, wetboek van Strafrecht (Sr) en de Wet Wapens en Munitie (WWM). De juridische kaders waarbinnen een gebiedsontzegging mogelijk is zijn het beginsel van proportionaliteit (de gebiedsontzegging staat in verhouding tot de ernst of mate van verstoring van de openbare orde) en subsidiariteit (de ontzegging is afgewogen tegen andere mogelijke maatregelen).

 

Strafbare feiten

Bij de volgende strafbare feiten en openbare orde verstorende handelingen binnen de gemeente grenzen kan een gebiedsontzegging worden gegeven.

Overtreding van:

 

 • .

  artikel 2:1 APV: Samenscholing en ongeregeldheden

 • .

  artikelen 2:26 en 2:33 APV: Ordeverstoringen

 • .

  artikel 2:47 APV: Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 • .

  artikel 2:48 APV: Verboden drankgebruik

 • .

  artikel 2:49 APV: Verboden gedrag bij of in gebouwen

 • .

  artikel 2:74 APV: Drugshandel op straat

 • .

  artikel 2:50 APV: Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

 • .

  artikel 3:9 APV: Straatprostitutie

 • .

  artikel 4:8 APV: Natuurlijke behoefte doen

 • .

  artikel 2 Opiumwet: verkopen enz. van harddrugs

 • .

  artikel 3 Opiumwet: verkopen enz. van softdrugs

 • .

  artikel 131 Sr: Opruiing

 • .

  artikel 137c Sr: Beledigen van mensen

 • .

  artikel 138 Sr: Huisvredebreuk

 • .

  artikel 141 Sr: Openlijke geweldpleging

 • .

  artikel 179 Sr: Ambtsdwang

 • .

  artikel 180 Sr: Wederspannigheid tegen ambtenaar

 • .

  artikel 181 Sr: Ambtsdwang en wederspannigheid met letsel

 • .

  artikel 182 Sr: Ambtsdwang en wederspannigheid in vereniging

 • .

  artikel 184 Sr: Negeren bevoegd gegeven ambtelijk bevel

 • .

  artikel 186 Sr: Samenscholen

 • .

  artikel 239 Sr: Schennis van de eerbaarheid

 • .

  artikel 246 Sr: Feitelijke aanranding van de eerbaarheid

 • .

  artikel 252 Sr: Toedienen bedwelmende drank

 • .

  artikel 267 Sr: Belediging ambtenaar in functie

 • .

  artikel 285 Sr: Bedreiging

 • .

  artikel 300 Sr: Eenvoudige mishandeling

 • .

  artikel 302 Sr: Zware mishandeling

 • .

  artikel 306 Sr: Deelneming aan aanval of vechtpartij

 • .

  artikel 318 Sr: Afdreiging

 • .

  artikel 350 Sr: vernieling

 • .

  artikel 424 Sr: Straatschenderij

 • .

  artikel 426 Sr: Verkeersbelemmeringen in staat van dronkenschap

 • .

  artikel 341 Sr: Rumoer, burengerucht

 • .

  artikel 453 Sr: Openbaar dronkenschap

 • .

  artikel 13 en 27 WWM: Dragen verboden wapens

 • .

  artikel 26 WWM: Verbodsbepaling

  Onder overtreding wordt ook poging tot overtreding verstaan indien hierdoor de openbare orde is of kan worden verstoord.

   

  Procedure gebiedsontzegging

  Een besluit tot het opleggen van een gebiedsontzegging wordt genomen indien een persoon voor de tweede keer in een periode van 12 maanden een proces verbaal krijgt uitgereikt vanwege het begaan van één van de in

  het voorgaande overzicht opgenomen strafbare feiten.

   

  • 1.

   Na het eerste geconstateerde strafbare feit wordt de persoon schriftelijk gewaarschuwd door middel van aangetekende brief of uitreiking van de brief door de politie.

  • 2.

   De politie levert de benodigde informatie onder 1. aan bij de burgemeester.

  • 3.

   Bij het tweede geconstateerde strafbare feit levert de politie de benodigde informatie aan bij de burgemeester.

  • 4.

   De betreffende persoon wordt middels aangetekende brief in kennis gesteld van een voornemen tot oplegging van een gebiedsontzegging.

  • 5.

   De betreffende persoon krijgt de gelegenheid om binnen 3 dagen van verzenddatum van de brief een zienswijze in te dienen. Van deze termijn kan in spoedeisen geval worden afgeweken. Het voornemen wordt dan telefonisch uitgesproken. Daarop kan dan een zienswijze worden gegeven.

  • 6.

   De zienswijze wordt meegenomen in het definitief te nemen besluit.

  • 7.

   Indien de persoon woont, werkt of zwaarwegende belangen heeft om zich in het betreffende gebied op te houden, wordt de ontzegging zodanig aangepast dat de persoon een bepaalde aanlooproute opgelegd krijgt.

  • 8.

   Begaat de persoon die een gebiedsontzegging heeft gekregen binnen 12 maanden na de datum van bekendmaking daarvan wederom een in het voorgaande overzicht opgenomen strafbaar feit, dan wordt zonder voorafgaande waarschuwing direct een gebiedsontzegging opgelegd wegens recidive.

  • 9.

   De gebiedsontzegging is een besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. Daartegen is bezwaar en beroep mogelijk.

    

   Beschikking gebiedsontzegging

   In de beschikking van het opleggen van een gebiedsontzegging worden de volgende onderwerpen opgenomen:

   • .

    De bevoegdheid om de gebiedsontzegging op te leggen;

   • .

    Wanneer en waar de strafbare feiten hebben plaatsgevonden;

   • .

    De gedragingen waarop de gebiedsontzegging is gebaseerd;

   • .

    De ernst van de gedragingen;

   • .

    Motivering tot opleggen gebiedsontzegging;

   • .

    Periode van de gebiedsontzegging;

   • .

    Eventuele tijdsduur van de gebiedsontzegging;

   • .

    Gebied van de ontzegging en de kaart van het gebied als bijlage;

   • .

    Bezwaarschriftenclausule;

   • .

    Clausule procedure voorlopige voorziening.

    

   Duur gebiedsontzegging

   De gebiedsontzegging duurt twee weken.

   De gebiedsontzegging duurt drie weken ingeval overtreding van:

    

   • ·

    artikel 137c Sr: Beledigen van mensen

   • ·

    artikel 180 Sr: Wederspannigheid tegen ambtenaar

   • ·

    artikel 252 Sr: Toedienen bedwelmende drank

   • ·

    artikel 267 Sr: Belediging ambtenaar in functie

   De gebiedsontzegging duurt vier weken ingeval overtreding van:

   • ·

    artikel 2 Opiumwet: verkopen enz. van harddrugs

   • ·

    artikel 3 Opiumwet: verkopen enz. van softdrugs

   • ·

    artikel 131 Sr: Opruiing

   • ·

    artikel 141 Sr: Openlijke geweldpleging

   • ·

    artikel 179 Sr: Ambtsdwang

   • ·

    artikel 181 Sr: Ambtsdwang en wederspannigheid met letsel

   • ·

    artikel 285 Sr: Bedreiging

   • ·

    artikel 300 Sr: Eenvoudige mishandeling

   • ·

    artikel 306 Sr: Deelneming aan aanval of vechtpartij

   • ·

    artikel 318 Sr: Afdreiging

   • ·

    artikel 350 Sr: vernieling

   • ·

    artikel 13 en 27 WWM: Dragen verboden wapens

   • ·

    artikel 26 WWM: Verbodsbepaling

    

   De gebiedsontzegging duurt 6 weken ingeval overtreding van:

   • ·

    artikel 182 Sr: Ambtsdwang en wederspannigheid in vereniging

   • ·

    artikel 246 Sr: Feitelijke aanranding van de eerbaarheid

   • ·

    artikel 302 Sr: Zware mishandeling

   Indien een gebiedsontzegging wordt gegeven aan overlastveroorzakers tijdens uitgaansavonden kan de burgemeester bepalen dat de ontzegging voor de duur van de ontzegging geldt van donderdagavond tot maandagochtend van 21.00 uur tot 05.00 uur.

    

   Aanwijzing gebieden.

   • 1.

    Verbindingsweg tussen Vaassen en Epe: Emsterweg, Vaassenseweg, Hoofdweg, Eperweg;

   • 2.

    Verbindingsweg tussen Epe en Heerde (tot gemeentegrens): Hoofdstraat, Heerderweg;

   • 3.

    Dorpskern Epe: het gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbegrip van die wegen: Prinses Julianalaan, St. Antonieweg, Hardenbrink, St. Jorisweg, Hoofdstraat, Emmastraat, Beekstraat, Lohuizerweg, Quickbornlaan;

   • 4.

    Dorpskern Vaassen: het gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbegrip van die wegen: Deventerstraat, Molenstraat, Houtzagersstraat, Kosterstraat, Marijkeweg, Beatrixweg, Julianalaan;

   • 5.

    Dorpskern Emst; Het gebied bestaande uit de Hoofdweg en het gedeelte Hezeweg tussen Hogeweg en de Ds. Van Rhijnstraat.

   • 6.

    Dorpskern Oene: het gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbegrip van die wegen: Keizerstraat, Houtweg, Dorpsstraat en Donselaarsweg;

   zoals ingetekend op de bij dit besluit horende tekeningen nrs. 2008-24315(1), 2008-24315(3), 2008-24315(4), 2008-24315(5), 2008-24315(6); datum tekeningen 5 november 2008.

    

   Vastgesteld door de burgemeester van Epe op

    

   2 december 2008,

    

   M.van Lente.

Bijlagen bij beleidsregel voor bestuurlijk optreden op grond van artikel 2:50a APV.

Kaart aangewezen gebieden gebiedsontzegging nr. 2008-24315(3), d.d. 5 november 2008.

Dorpskern Epe: het gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbegrip van die wegen: Prinses Julianalaan, St. Antonieweg, Hardenbrink, St. Jorisweg, Hoofdstraat, Emmastraat, Beekstraat, Lohuizerweg, Quickbornlaan

Kaart aangewezen gebieden gebiedsontzegging nr. 2008-24315(4), d.d. 5 november 2008.

Dorpskern Vaassen: het gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbegrip van die wegen: Deventerstraat, Molenstraat, Houtzagersstraat, Kosterstraat, Marijkeweg, Beatrixweg, Julianalaan;

Kaart aangewezen gebieden gebiedsontzegging nr. 2008-24315(5), d.d. 5 november 2008.

Dorpskern Emst; Het gebied bestaande uit de Hoofdweg en het gedeelte Hezeweg tussen Hogeweg en de Ds. Van Rhijnstraat.

Kaart aangewezen gebieden gebiedsontzegging nr. 2008-24315(4), d.d. 5 november 2008.

Dorpskern Oene: het gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbegrip van die wegen: Keizerstraat, Houtweg, Dorpsstraat en Donselaarsweg;

Verbindingsweg tussen Vaassen en Epe: Emsterweg, Vaassenseweg, Hoofdweg, Eperweg;

Verbindingsweg tussen Epe en Heerde (tot gemeentegrens): Hoofdstraat, Heerderweg

Inhoudsopgave