Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

Beleidsregel toezicht en handhaving horeca

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel toezicht en handhaving horeca
CiteertitelBeleidsregel toezicht en handhaving horeca
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Epe 2008, art. 2:28
 2. Gemeentewet, art. 125, 174
 3. Drank en Horecawet
 4. Woningwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-200930-01-2016nieuwe regeling

22-09-2009

Veluws Nieuws 29-09-2009

bw-dossier 2009-61392

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel toezicht en handhaving horeca

 

 

 

Wettelijk kader

De burgemeester is op grond van de Algemene plaatselijke verordening (art 2.28) bevoegd tot uitvoering van het horeca exploitatievergunningenstelsel. De bevoegdheid van de burgemeester tot handhaving van dit stelsel en het treffen van maatregelen ligt vast in de artikelen 125 en 174 Gemeentewet. De bevoegdheid voor het intrekken van een drank- en horecavergunning en het doen van aanschrijvingen op grond van de woningwet ligt bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Nut en noodzaak beleidsregel

Gemeentebrede afspraken rond toezicht en handhaving bij de horeca bewerkstelligen dat bewoners en bedrijven binnen de gemeente weten welke visie de gemeente heeft op handhaving en op het evenwicht in verantwoordelijkheid tussen overheid en burger.

Het kenbaar maken aan de overtreder welke maatregel hij van de overheid kan verwachten na een overtreding kan preventief werken en leiden tot beter nalevingsgedrag.

 

Uitgangspunten toezicht en handhaving horeca

De horecaondernemers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de orde in hun zaak en in de directe omgeving daarvan. Uiteraard spelen gemeente, politie en het Openbaar Ministerie (OM) ook een belangrijke rol in de handhaving van de openbare orde en het garanderen van de veiligheid.

Indien door de exploitatie van de horeca-inrichting de openbare orde of het woon- en leefklimaat wordt aangetast kan de burgemeester een bestuurlijke maatregel treffen. Deze maatregel kan onder meer bestaan uit:

 • ·

  een sluiting voor een onbepaalde tijd en/of;

 • ·

  het intrekken van de exploitatievergunning;

 • ·

  een sluiting voor een bepaalde tijd;

Inzet van de maatregel is er altijd op gericht de openbare orde te laten herstellen, om de vrees voor herhaling te laten afnemen en de exploitant in de gelegenheid te stellen maatregelen te nemen om herhaling van de incidenten te voorkomen. Ook de inzet van instrumenten als bestuursdwang en het opleggen van een dwangsom dienen het zelfde doel.

Voor een adequate bestuurlijke reactie na overtredingen of incidenten in een horeca-inrichting en voor een eventueel juridisch natraject is een goed dossier essentieel. De politie levert zo spoedig mogelijk na een incident de Afdeling Vergunningen en Handhaving alle relevante informatie aan, op basis waarvan de burgemeester een passende bestuurlijke maatregel kan nemen.

In dit verband gelden de volgende uitgangspunten ten aanzien van toezicht en handhaving:

 • ·

  Na de verlening van een exploitatievergunning vindt een opleveringscontrole plaats

 • ·

  Iedere horeca-inrichting wordt regelmatig gecontroleerd op de naleving van de voorschriften en op de vraag of de exploitatie overeenstemt met de vergunde activiteiten.

 • ·

  Bij een geconstateerde overtreding van de vergunningvoorschriften vindt een herhalingbezoek plaats waarbij de voorschriften nogmaals worden gecontroleerd.

 • ·

  Bij klachten/meldingen vindt toezicht plaats. De bevindingen van de toezichthouder worden geregistreerd.

 • ·

  Risicovolle exploitaties worden één maal per jaar gecontroleerd.

 • ·

  Controles bij risicovolle exploitaties worden bij voorkeur multidisciplinair georganiseerd.

 • ·

  Controle- en/of handhavingsancties en de resultaten dienen te worden geregistreerd.

 

Uitgangspunten bestuurlijke maatregelen

 • ·

  Alvorens de burgemeester overgaat tot het sluiten van een horeca-inrichting en/of de intrekking van een vergunning, wordt de exploitant uitgenodigd zijn/haar zienswijzen mondeling of schriftelijk kenbaar te maken.

 • ·

  Een inrichting kan worden gesloten als door een incident de openbare orde of het woon en leefklimaat in of rond een inrichting is aangetast. Ook andere in de APV of artikel 13b Opiumwet genoemde gevallen kunnen leiden tot het sluiten van een inrichting.

 • ·

  Een sluiting voor onbepaalde tijd volgt, indien er moet worden gevreesd voor herhaling.

 • ·

  Een exploitatievergunning wordt doorgaans ingetrokken indien naar aanleiding van een incident het vertrouwen in de exploitant is weggevallen. Op iedere exploitant rust een zorgplicht voor een goede exploitatie. Deze zorg kan een exploitant alleen worden toevertrouwd als de verwachting bestaat dat exploitatie mogelijk is zonder dat hierdoor de openbare orde en het woon- en leefklimaat worden aangetast.

 • ·

  Wanneer de aanvraag voor een exploitatievergunning is geweigerd of ingetrokken, zal een nieuwe aanvraag van dezelfde exploitant binnen een periode van een jaar, tenzij er duidelijk sprake is van gewijzigde omstandigheden, worden geweigerd. Dit wordt ook opgenomen in het besluit.

 • ·

  Het uitoefenen van bestuursdwang dient te zijn gericht op het in overeenstemming brengen van een onwettige situatie met de bestuursrechtelijke voorschriften.

 • ·

  Bij toepassing van een last onder dwangsom wordt de exploitant aangeschreven om de overtreding (bijvoorbeeld het exploiteren zonder geldige exploitatievergunning of het overtreden van APV-regels ten aanzien van terrassen of sluitingstijden) te beëindigen en/of voortzetting of herhaling daarvan te voorkomen. Dit op straffe van verbeurde van één of meerdere bedragen. Als niet aan een in een dwangsombeschikking neergelegde aanschrijving wordt voldaan, moet de exploitant een bedrag betalen. De verplichting blijft bij betaling in stand. Dit kan ertoe leiden dat in tweede instantie toch een besluit tot het uitoefenen van bestuursdwang noodzakelijk is. Verbeurde dwangsommen worden, zo nodig bij dwangbevel ingevorderd.

 • ·

  De dwangsombevoegdheid en de bestuursdwangbevoegdheid kunnen niet gelijktijdig, maar wel achtereenvolgens worden toegepast. Dit betekent dat er steeds een keuze voor één van beide sanctiemiddelen zal worden gemaakt.

Maatregelen:

De maatregelen tegen overtredingen zijn in de hierna volgende tabel opgenomen.

.

Overtreding

Maatregel Politie en/of gemeentelijk toezicht

Maatregel gemeentebestuur

Maatregel OM en/of VWA

Exploiteren horecabedrijf zonder (geldige) exploitatievergunning

1e keer

Waarschuwing namens bestuur gericht op vrijwillige sluiting door exploitant

Exploitant krijgt gelegenheid om binnen 5 dagen vergunning aan te vragen

 

OM vervolgt cf richtlijn

2e keer

Verbaliseren door toezicht

Dossier naar burgemeester

2e keer

Bevel tot sluiting of last onder dwangsom

 

3e keer

Effectueren bestuursdwang (sluiting) of vorderen verbeurde dwangsom

 

Wijzigen vorm van exploitatie zonder nieuwe exploitatievergunning

Wijzigen inrichting zonder nieuwe exploitatievergunning

1e keer

Waarschuwing namens bestuur gericht op vrijwillige beëindiging.

Exploitant krijgt gelegenheid om binnen 5 dagen vergunning aan te vragen

 

OM vervolgt cf richtlijn

2e keer

Verbaliseren door toezicht

Dossier naar burgemeester

2e keer

Bevel tot beëindiging gewijzigde exploitatie of aanzeggen bestuursdwang of opleggen last onder dwangsom

 

3e keer

Effectueren bestuursdwang (sluiting) of vorderen verbeurde dwangsom

 

Overtreding overige APV-regels:

Sluitingstijden (Art 2.29)

Terras zonder vergunning (art 2.28)

1e keer

Waarschuwing namens bestuur gericht op beëindiging overtreding

Verbaliseren/mutatie door toezicht/politie

Exploitant krijgt gelegenheid om binnen 5 dagen terrasvergunning aan te vragen

 

OM vervolgt cf richtlijn

2e keer

Waarschuwing namens bestuur gericht op beëindiging overtreding

Verbaliseren/mutatie door toezicht/politie

 

3e keer

Verbaliseren door toezicht/politie

Dossier naar burgemeester

3e keer

Bevel tot beëindiging overtreding of aanzeggen bestuursdwang of opleggen last onder dwangsom

 

4e keer

Effectueren bestuursdwang of vorderen verbeurde dwangsom

 

Overtredingen artikelen 20, 24 en 31 Drank- en horecawet

1e keer

Waarschuwing namens bestuur gericht op beëindiging overtreding

Verbaliseren voor toezicht

 

VWA volgt landelijk handhavingsbeleid

2e keer

Waarschuwing namens bestuur gericht op beëindiging overtreding

Dossier naar college van B&W

2e keer

intrekken drank- en horecavergunning

 

Overtreding Wet op de kansspelen

Kansspelautomaat in laagdrempelige inrichting

Meer dan twee kansspelautomaten in hoogdrempelige inrichting

1e keer

Waarschuwing namens bestuur gericht op beëindiging overtreding

Verbaliseren door toezicht

 

OM vervolgt cf richtlijn

2e keer

Verbaliseren door politie

In beslagname automaten

Dossier naar college van B&W

2e keer

Intrekken aanwezigheidsvergunning

 

Geluidsoverlast

1e keer

Registratie meldingen

 

OM vervolgt cf richtlijn

2e keer

Na twee geobjectiveerde meldingen waarschuwing namens bestuur gericht op beëindiging overtreding

 

3e keer

Geluidsmeting en bij overtreding verbaliseren door toezicht/politie

3e keer

Bevel van B&W tot beëindiging overtreding of aanzeggen bestuursdwang of opleggen last onder dwangsom

 

Exploitatie zonder (geldige) gebruiksvergunning

1e keer

Rapportage brandweer

Aanschrijving door Brandweer binnen welke termijn aan de voorschriften moet worden voldaan

Rapportage brandweer naar B&W

1e keer

Bij acuut gevaar aanschrijven o.g.v. Gebruiksbesluit en/of Woningwet dat bouwwerk niet mag worden gebruikt

 

 

2e keer

Schriftelijke aanzegging tot bestuursdwang of last onder dwangsom

 

3e keer

Effectueren bestuursdwang (sluiting) of vorderen verbeurde dwangsom

 

Niet voldoen aan voorschriften gebruiksvergunning c.q. algemene brandveiligheidsbepalingen uit bouwverordening

1e keer

Rapportage brandweer

Aanschrijving door Brandweer binnen welke termijn aan de voorschriften moet worden voldaan

Rapportage brandweer naar B&W

Bij overtreding kernvoorschriften verbaliseren

1e keer

Bij acuut gevaar aanschrijven o.g.v. Gebruiksbesluit en/of Woningwet dat bouwwerk niet mag worden gebruikt

OM vervolgt cf richtlijn

 

2e keer

Schriftelijke aanzegging tot bestuursdwang of last onder dwangsom

 

3e keer

Effectueren bestuursdwang (sluiting) of vorderen verbeurde dwangsom

 

Zeer ernstige incidenten, zoals:

Schietincident

Steekincident

Aantreffen wapens

Geweld

Schijnbeheer

1e en volgende keren

Verbaliseren door politie

Dossier naar burgemeester

Bij acute noodzaak sluiting o.g.v. art 2 Politiewet

1e keer

Intrekken exploitatievergunning en/of bevel tot sluiting (3, 6 of 12 maanden)

Zo nodig onmiddellijke spoedsluiting voor max 2 weken

OM vervolgt cf richtlijn

 

2e keer

Sluiten onbepaalde tijd en/of intrekken exploitatievergunning

Ernstige incidenten, zoals:

Heling

Discriminatie

Overlast vanuit inrichting (terras, geluid, bezoekers)

Tewerkstelling illegale werknemers

1e keer

Verbaliseren/mutatie door politie

Waarschuwing namens bestuur gericht op beëindiging verboden gedraging

 

OM vervolgt cf richtlijn

2e keer

Verbaliseren door politie

Dossier naar burgemeester

Bij acute noodzaak sluiting o.g.v. art 2 Politiewet

2e keer

Intrekken exploitatievergunning en/of bevel tot sluiting (3, 6 of 12 maanden)

 

3e keer

Sluiten onbepaalde tijd en/of intrekken exploitatievergunning

 

Overtreding art 13b Opiumwet

Verkoop, afleveren, verstrekken, aanwezig zijn van middelen genoemd in lijst I en II bij de Opiumwet

Toepassen beleidsregel voor bestuurlijk optreden op grond van artikel 13b Opiumwet.