Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

BEVOEGDHEDENLIJST SAMENLEVING

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBEVOEGDHEDENLIJST SAMENLEVING
CiteertitelBevoegdhedenlijst Samenleving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBevoegdhedenlijst Samenleving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-202001-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-10129

112423

Tekst van de regeling

Intitulé

BEVOEGDHEDENLIJST SAMENLEVING

 

A: Attributie = een wetgever schept een (nieuwe) bestuursbevoegdheid en kent die toe aan een bestuursorgaan.

 

D: Delegatie = geldt alleen voor besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Delegatie is het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander, die deze onder eigen verantwoordelijkheid als eigen bevoegdheid uitoefent. Een kenmerk is dat het orgaan dat de bevoegdheid heeft gekregen ook de verantwoordelijkheid heeft gekregen en optreedt op eigen naam en gezag. Delegatie mag niet aan ondergeschikten/ambtenaren. Voor delegatie is een wettelijke grondslag nodig. (Zie Afdeling 10.1.2 Awb.)

 

M: Mandaat = geldt alleen voor besluiten in de zin van de Awb. Bij mandaat laat een bestuursorgaan (bv. B&W) zijn bevoegdheid om besluiten te nemen uitoefenen door een ander (bv. een ambtenaar). Een belangrijk kenmerk bij mandaat is dat de verantwoordelijkheid geheel bij het bestuursorgaan blijft. Naar buiten toe moet aangegeven worden namens welk bestuursorgaan het besluit wordt genomen. Mandaat mag aan ondergeschikten en aan niet-ondergeschikten. (Zie Afdeling 10.1.1 Awb.)

 

V: Volmacht = is de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 

MC: Machtiging = geldt voor alle overige handelingen

 

Artikel 7 van de Regeling bevoegdhedenbesluit bepaalt dat machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, toe komt aan elke functionaris in dienst van de gemeente Epe, voor zover die binnen de normale uitvoering van zijn/haar functie passen.

 

 

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

A

D

M

MC

V

Bevoegd functionaris / functienr.

Bijzonderheden

 

ALGEMEEN, zie de bevoegdhedenlijst ALGEMEEN

 

 

Afdeling SAMENLEVING

 

 

 

 

 

Klant Contact Centrum (KCC)

 

 

 

 

K.1

Benoemen van (buitengewoon) ambtenaren van de Burgerlijke Stand op grond van art. 2 Regeling Burgerlijke Stand 2014.

College

M

Teamleider

 

K.2

Besluiten op een aanvraag tot incidentele aanwijzing als trouwlocatie, op grond van art. 2 Regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Epe 2014.

College

M

Teamleider

 

 

Besluit adm. bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

 

 

K.3

Besluiten op een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart  op grond van art. 49.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

K.4

In gebruik geven van gym- en sportzalen.

College

V

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

Basisregistratie Personen (BRP)

 

 

 

 

K.5

Ondertekening (optie) verklaringen over nationaliteit.

College

M

 

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.6

Afgeven bewijs van bekendmaking bij de Basisregistratie Personen (BRP).

College

M

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.7

Legalisatie van handtekeningen.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.8

Ondertekening verzoek om inlichtingen aan Rechtbank, in verband met aanvraag verklaring omtrent het gedrag.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.9

Ondertekening adviezen aan minister van Justitie, over verzoek om naturalisatie.

College

M

Beleidsuitvoerder C

 

Advies politie

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.10

Ambtshalve over- / uitschrijven ingevolge art. 2.22 Wet BRP.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K 10.1

Besluiten op grond van art. 2.60 Wet BRP.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.11

Benoeming leden stembureau.

College

M

Teamleider

 

K.12

Ondertekening gewaarmerkt afschrift BRP.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.13

Opmaken van een verklaring ingevolge art. 2.8, lid 2 Wet BRP.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met:: Medewerker KCC.

K.14

Afgeven van verklaring van in leven zijn.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.15

Besluiten omtrent internationaal attestatie de vita.

College

M

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

 

K.16

Verlenen van verlof tot ontleding van lijken.

College

M

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

 

K.17

Verlenen uitstel van wettelijke termijn lijkbezorging.

College

M

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

 

 

Begraafplaatsen

 

 

 

 

K.18

Nemen van beslissingen op grond van de Beheersverordening begraafplaatsen.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Het stellen van nadere regels blijft voorbehouden aan het college.

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.19

Besluiten op een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van gedenktekens.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.20

Regelen van het onderhoud van gedenktekens.

College

V

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.21

Besluiten tot het verlenen en verlengen van de rechten voor graven en voor nissen in columbaria.

College

V

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.22

Besluiten op een verzoek tot het verstrooien van as.

College

MC

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

 

K. 23

Besluiten op een aanvraag ontheffing incidentele as verstrooiing op verboden plaatsen op grond van art. 5:36, lid 3.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D Beleidsuitvoerder E

 

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.24

Besluiten op een aanvraag ontheffing parkeren reclamevoertuigen op grond van art. 5:7.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D Beleidsuitvoerder E

 

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.25

Besluiten op een aanvraag collectevergunning op grond van art. 5:13.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D Beleidsuitvoerder E

  

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

Gevonden voorwerpen

 

 

 

Zie besluit burgemeester nr. 2011-82010.

K.26

Opnemen van de aangifte van gevonden voorwerpen op grond van art. 5 lid 2 NBW.

College

V

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.27

Het uitoefenen van de bevoegdheden in bewaring gegeven zaken c.q. dieren te verkopen, over te dragen of te vernietigen c.q. af te laten maken en in bewaring gegeven geld uit te keren en de overeenkomsten te ondertekenen op grond van artt. 6, lid 2, 3, 8, 9 en 11 NBW.

College / Burgemeester

V

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

Bijzondere wetten

 

 

 

 

K. 28

Besluiten op verzoek tot het houden van een kansspel als bedoeld in art. 3 van de Wet op Kansspelen.

Burgemeester

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D Beleidsuitvoerder E

 

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 K. 29

Verbieden van het organiseren van een klein kansspel (bingo) op grond van art. 7c van de Wet op de Kansspelen.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D Beleidsuitvoerder E

 

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

Leefbaar en Veilig

 

 

 

 

T.1

Ondertekenen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod (art. 2, lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).

Burgemeester

M/V

Hulpofficier van Justitie

Zie besluitnr. 2013-01860 (Burgemeester beslist, hulpofficier tekent).

 

Bijzondere wetten

 

 

 

 

T.2

Besluiten op een aanvraag om drank- en horecavergunning op grond van art. 3 Drank- en Horecawet.

Burgemeester

M

Teamleider

 

T.3

Besluiten op een aanvraag om wijziging van het aanhangsel op grond van art. 30a Drank- en Horecawet.

Burgemeester

M

Teamleider

 

T.4

Besluiten tot een wijziging van de vergunning op grond van art. 30 Drank- en Horecawet.

Burgemeester

M

Teamleider

 

T.5

Besluiten op een aanvraag ontheffing van het verstrekken van zwak alcoholische dranken ingevolge art. 35 Drank- en Horecawet.

Burgemeester

M

Teamleider

 

T.6a

Besluiten op aanvraag om speelautomatenvergunning op grond van art. 30b van de Wet op de Kansspelen.

Burgemeester

M

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder D

Ondertekend met: medewerker Openbare orde & Veiligheid

T.6 b

Verstrekken van een machtiging op grond van de artt. 2 en 3 van de Algemene wet op het binnentreden.

College

M/V

Burgemeester

Zie besluitnr. 2011-56040.

Dit geldt in de situaties dat grond van art. 5:27, tweede lid, van de Awb het college het bevoegde bestuursorgaan is om de bestuursdwang toe te passen.

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

T.7

Besluiten tot verlenging van de beslistermijn op grond van art. 1:2, niet behandelen aanvraag op grond van art. 1:3 en verzoek tot intrekkingen of wijzigingen van vergunningen en ontheffingen op grond van art. 1:6.

College/ Burgemeester

M

Teamleider

Voor wat betreft de onderwerpen de afdeling betreffen.

T.8

Besluiten op een aanvraag ontheffing voor het aanbieden van geschreven of gedrukte stukken op grond van art. 2:6.

College

M

Teamleider

 

T.9

Besluiten op een aanvraag ontheffing voor gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de bestemming op grond van art. 2:10.  

College

M

Teamleider

Advies OR en evt. politie.

T.10

Besluiten op een aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement (groot) op grond van art. 2:25 lid 1.

Burgemeester

M

Teamleider

Advies politie, brandweer, Openbare Ruimte.

T.11

Het verbieden van een meldingsplichtig evenement op grond van art. 2:25, lid 5.

Burgemeester

M

Teamleider

Advies politie en evt. brandweer, afd. OR.

T.12

Besluiten op een aanvraag exploitatievergunning openbare inrichting op grond van art. 2:28.

Burgemeester

M

Teamleider

 

T.13

Besluiten op aanvraag ontheffing sluitingsuur op grond van art. 2:2.

Burgemeester

M

Teamleider

Advies politie.

T.14

Besluiten op aanvraag ontheffing gebruik geluidsapparaten (ook tijdens evenementen) op grond van art. 4:6.

College

M

Teamleider

Advies Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

T.15

Besluiten  op een aanvraag ontheffing ten behoeve van recreatief nachtverblijf plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen buiten een bestemd kampeerterrein op grond van art. 4:18.

College

M

Teamleider

 

T.16

Besluiten op aanvraag ontheffing tot het parkeren van voertuigen van een autobedrijf  op grond van art. 5:2.

College

M

Teamleider

 

T.17

Besluiten  op een aanvraag ontheffing tot het langer dan 3 dagen parkeren van caravans, aanhangwagen e.d. op grond van art. 5:6.

College

M

Teamleider

 

T.19

Besluiten  op een aanvraag ontheffing parkeren grote voertuigen op grond van art. 5:8.

College

M

Teamleider

 

T.20

Besluiten  op een aanvraag ontheffing van verboden om met voertuig te rijden door van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook op grond van art. 5:11.

College

M

Teamleider

Advies politie.

T.22

Besluiten op een aanvraag vergunning voor het innemen van een standplaats op grond van art. 5:18.

College

M

Teamleider

 

T.23

Besluiten op een aanvraag vergunning snuffelmarkt op grond van art. 5:23.

Burgemeester

M

Teamleider

Advies brandweer.

T.24

Verbieden van plaatsen van voorwerpen in, op of boven openbaar water n.a.v. melding  op grond van art. 5:24.

 

M

Teamleider

Advies Openbare Ruimte.

T.25

Besluiten op een aanvraag ontheffing voor beperkt gemotoriseerd verkeer en ruiterverkeer in natuurgebieden op grond van art. 5:33.

College

M

Teamleider

Advies Openbare Ruimte.

T.26

Besluiten  op een aanvraag ontheffing verbod vuur te stoken op grond van art. 5:34.  

College

M

Teamleider

Advies brandweer.

T.27

Verlenen van medewerking voor het houden van militaire oefeningen.

College

V

Teamleider  

 

T.28

Besluiten tot het af zien van handhaving, c.q. het toezenden van een gedoogbeschikking.

College / Burgemeester

M

Teamleider

Het betreft uitsluitend handhavingszaken met prioriteit 1 en 2 (laagste prioriteit) . Zie de matrix deel uitmakend van het collegebesluit d.d. 15-01-2008).

 

Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

T.29

Uitvaardigen van een vooraanschrijving tot toepassing van bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom op grond van art. 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is belast.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.30

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom al of niet op verzoek, op grond van artikel 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is belast.

College / Burgemeester

M

Teamleider

In overeenstemming met vastgesteld beleid en na overleg met portefeuillehouder.

T.31

Besluiten tot het intrekken van een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom op grond van artikel 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.24 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is belast.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.32

Besluiten tot het op verzoek en ambtshalve verlengen van de begunstigingstermijn.

College / Burgemeester

M

Teamleider

In overeenstemming met vastgesteld beleid.

T.33

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen ingevolge artikel 5:31 Awb.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.34

Vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten van bestuursdwang op grond van art. 5:25 Awb.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.35

Vaststellen dat de opgelegde dwangsom is verbeurd en meedelen dat tot inning daarvan zal worden overgegaan.

College / Burgemeester

M

Teamleider

Invordering dwangsommen volgens oude recht.

T.36

Besluiten tot invordering op grond van art. 5:37 Awb.

College / Burgemeester

M

Teamleider

Voor overtredingen die zijn aangevangen na 1 juli 2009.

T.37

Besluiten op een verzoek om een invorderingsbeschikking te nemen op grond van art. 5:37 lid 2 Awb.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.38

Besluiten tot opheffen van een last onder dwangsom, het opschorten van de looptijd voor een bepaalde termijn of vermindering van de dwangsom op grond van art. 5:34 Awb.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.39

Besluiten tot het opheffen van een last onder dwangsom op verzoek van de overtreder op grond van art. 5:34 lid 2 Awb.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.40

Het beslissen op een verzoek om handhavend op te treden (V&H).

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.41

Besluiten tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang ingeval van overtreding van de navolgende bepalingen ingevolge artt. 125 Gemeentewet jo. 5:31 Awb:

College

M

Teamleider

Binnen drie werkdagen dient de aanzegging bestuursdwang op schrift te zijn gesteld en aan de overtreder bekendgemaakt.

a.

Bouwen:

 • 1.

  Art.  1a Woningwet (zorgplichtartikel bij rondvliegende dakpannen en bijv. muren die gestut moeten worden) jo. art. 5:17 Wabo.

 

 

Dienstdoend regionaal piketmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsuitvoerder D en E

Mondelinge aanzegging;

 zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

b.

 • 1.

  Art. 2.3 onder b WABO (handelen in strijd met voorschriften omgevingsvergunning).

 

 

Dienstdoend regionaal piketmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsuitvoerder D en E

Mondelinge aanzegging;

zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

c.

milieu:

 • 1.

  Art. 13 Wet bodembescherming (zorgplichtartikel).

 

 

Dienstdoend regionaal piketmedewerker Openbare Orde en Veiligheid,

Beleidsuitvoerder D en E

Mondelinge aanzegging;

zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

d.

 • 1.

  Art. 10.2 Wet milieubeheer (zich ontdoen van afvalstoffen, incl. verbranden).

 

 

Dienstdoend regionaal piketmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsuitvoerder D en E

Mondelinge aanzegging;

zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

e.

APV

Art. 2.2. lid1 onder g Wabo, het doen uitvoeren van een noodkap in het geval zich de urgentie tot onmiddellijk vellen van de houtopstand zich voordoet.

 

 

Beleidsuitvoerder D en E

Mondelinge aanzegging;

zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

T.46

APV

Art. 2.10 APV (voorwerpen op, aan of boven de weg die direct gevaar, schade of hinder toebrengen).

College

 

BOA’s

 

T.47

Art.­ 2.25 APV handelen in strijd met voorschriften evenementenvergunning ten aanzien van brandveiligheid zoals aanwezigheid nooduitgangen e.d.).

Burgemeester

 

Beleidsuitvoerder C

BOA’s

 

T.48

Art. 2.2, lid 1 onder g Wabo (kappen zonder vergunning).

College

 

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder C

BOA’s

Ondertekend met: Groenbeheerder

T.49

Art. 2.73a APV (carbid afschieten voordat dit is toegestaan en carbid afschieten op plaatsen waar dit niet is toegestaan).

College

 

Beleidsuitvoerder C

BOA’s

 

T.50

Ontheffing verlenen van het verbod in art. 22 lid 1 Afvalstoffenverordening (storten van afval buiten een afvalstortplaats).

College

 

Beleidsuitvoerder B,

Beleidsuitvoerder C

 

 

 

Wet op Primair Onderwijs en Wet op de Expertise centra

 

 

 

 

T.51

Vaststellen van het rooster en het vaststellen van de daarbij genormeerde vergoeding rondom gymnastiek onderwijs op basis van de Wet op Primair Onderwijs en de Wet op de Expertise Centra.

College

M

Teamleider

 

T. 52

Besluiten op aanvragen voor voorzieningen vanuit het onderwijsprogramma en het huisvestingsoverzicht op basis van de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Epe 2015.

College

M

Teamleider

 

 

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)

 

 

 

 

T.53

Besluiten tot inschrijving van een kinderopvang op een peuterspeelzaal of een besluit tot gegevenswijziging van een kinderopvang of een peuterspeelzaal op basis van artt. 1.46 junctio 1.47, artt. 2.3 juncto 2.4 van de (Wko)

College

M

Teamleider

 

T.54

Besluiten tot het afgeven van een aanwijzing aangaande een kinderopvang of een peuterspeelzaal op basis van artt. 165 juncto 2.23 Wko.

College

M

Teamleider

 

T.55

Benoemen van een gemeentelijk lijkschouwer op grond van art. 4 Wet op de lijkbezorging.

College

M

Algemeen directeur GGD Noord- en oost Gelderland

Besluit 25-06-2013, nr. 2013-21745.

 

Verordening Wet kinderopvang gemeente Epe

 

 

 

 

T.56

Besluiten tot het vaststellen van de noodzaak van kinderopvang o.g.v. sociaal-medische indicatie op grond van art. 3.

College

M

Teamleider

 

 

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Epe 2017

 

 

 

 

T.57

Beslissen op aanvragen.

College

M

Teamleider

 

 

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

 

 

 

 

T.58

Beschikking tot  inbewaringstelling op grond van art. 29.

Burgemeester

M

Wethouder

Als de wethouder fungeert als loco-burgemeester is het mandaat niet van toepassing.

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 

 

 

 

T.59

Nemen van een crisismaatregel op rond van art. 7:1, lid 1. l

Burgemeester

M

Wethouder

Als de wethouder fungeert als loco-burgemeester is het mandaat niet van toepassing.

Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot het doen horen van betrokkene als bedoeld in artikel 7:1, derde lid, onderdeel b, van de Wvggz.

T.60

Hulp inroepen van ambtenaren van politie bij de tenuitvoerlegging of uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk de zorgmachtiging op grond van art.8:1, lid 4 resp. 5

Burgemeester

M

Hulpofficieren van justitie

Ambtshalve of op verzoek van de Officier van Justitie.

T.61

Aannemen van een melding op grond van art. 5:2.

 

 

Advies- en Meldpunt verward gedrag (bij GGNet)

Binnen 14 dagen na ontvangst melding dient het verkennend onderzoek gereed te zijn.

T.62

Uitvoeren verkennend onderzoek op grond van art. 5:2.

College

M

Beleidsuitvoerder B

Binnen 14 dagen na ontvangst melding dient het verkennend onderzoek gereed te zijn.

T.63

Doen van een aanvraag tot verplichte zorg op grond van art. 5:2, lid 3 en lid 5.

College

M

Beleidsuitvoerder B

Binnen 14 dagen na ontvangst melding dient het verkennend onderzoek gereed te zijn.

 

Ondertekend met: Coördinator coördinatiepunt Leefbaar & Veiligheid.

T.64

Bericht aan melder dat geen noodzaak is tot verplichte zorg op grond van art. 5:2, lid 4.

College

 

Beleidsuitvoerder B

Alleen beroepsmogelijkheid voor personen genoemd in art 5:2, lid onder a t/m d.

 

Ondertekend met: Coördinator coördinatiepunt Leefbaar & Veiligheid.

T.65

Uitbrengen van advies op grond van art. 5:13, lid 3, sub c.

College

 

Beleidsuitvoerder B

Ondertekend met: Coördinator coördinatiepunt Leefbaar & Veiligheid.

T.66

Schriftelijk de melder informeren over beslissing van de officier van justitie op grond van art. 5:16, lid 2.

College

 

Beleidsuitvoerder B

Ondertekend met: Coördinator coördinatiepunt Leefbaar & Veiligheid.

 

Participatie

 

 

 

 

Q.1

De gemeente Apeldoorn is bevoegd met ingang van 1 januari 2018, werkzaamheden te verrichten voor de gemeente Epe zoals omschreven is in bijlage I, van de uitvoeringsovereenkomst, ter uitvoering van taken met betrekking tot regelgeving op het terrein van Werk en Inkomen.

College

M / MC

Het betreffende mandaatregister van Apeldoorn is onverkort van toepassing.

Zie de uitvoeringsovereenkomst voor dienstverlening op het terrein van werk en inkomen d.d. 29 maart 2018, nr. 2018-03095.

Q.2

Besluiten op aanvragen in het kader van de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet Sociale Werkvoorziening.

College

M

Teamleider

 

 

Schuldhulpverlening

 

 

 

 

Q.3

Besluiten op een verzoek om schuldhulpverlening op grond van art. 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

College

M

Beleidsuitvoerder B

Ondertekend met: Medewerker budgetadvisering en schuldhulpverlening.

 

Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet

 

 

 

 

Q.4

Besluiten tot het buiten behandeling stellen van een aanvraag op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Epe.

College

M

-Beleidsuitvoerder B

- Beleidsmedewerker C

-orthopedagoog CJG te Epe

-coördinator CJG te Epe

 

Betreft de buiten behandelingstelling o.g.v. art. 4:5 Awb.

 

Ondertekend met: Toetser Wmo en Toetser Jeugdzorg.

Q.5

Besluiten op een aanvraag om een individuele maatwerkvoorziening (natura en PGB) en aansluitend hierop het aangaan en ondertekenen van dienstverleningsopdracht, alsmede het herzien, intrekken, vorderen van de geldswaarde en het terugvorderen van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Epe.

College

M/ V

-Beleidsuitvoerder B -Beleidsuitvoerder C

 

Betreft niet besluiten op grond van de hardheidsclausule op grond van art. 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe. 

Ondertekend met: Toetser Wmo.

Betreft ook de volmacht om de dienstverleningsopdracht te beëindigen.

Q.6

Besluiten tot het intrekken van een beschikking en beëindiging van de dienstverleningsopdracht en daarmee beëindigen van een voorziening op grond van art. 6, lid 2 Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Epe juncto art. 2.3.10, lid 1, onder b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

College

M

Medewerker administratief/ secretarieel B

Ondertekend met: Administratief medewerker Wmo.

Betreft alleen het geval genoemd in art.6, lid 2 v.o. juncto art. 2.3.10, lid 1, onder b Wmo.

Q.7

Machtiging op basis van art. 2.4 Jeugdwet te verlenen om namens de gemeente Epe een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming in te dienen middels CORV

College

MC

-orthopedagoog CJG te Epe

-coördinator CJG te Epe

-Beleidsontwikkelaar E

 

Q.8

Machtiging te verlenen om namens de gemeente Epe notificaties te ontvangen in CORV.

 

College

MC

-orthopedagoog CJG te Epe

 -coördinator CJG te Epe -Beleidsontwikkelaar E

 

Q.9

Besluiten op een aanvraag om een individuele maatwerkvoorziening (natura en PGB) en aansluitend hierop het aangaan en ondertekenen van dienstverleningsopdracht , alsmede het herzien, intrekken en vorderen van de geldswaarde op grond van de Jeugdwet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe.

College

M

-orthopedagoog CJG te Epe

 -coördinator CJG te Epe

Betreft niet besluiten op grond van de hardheidsclausule op grond van art. 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Epe.Ondertekend met: Toetser Jeugdzorg. Betreft ook de volmacht om de dienstverleningsopdracht te beëindigen.

Q.10

Machtiging uithuisplaatsing (BW bk1 265b2)

Het aan de Raad voor de kinderbescherming of het openbaar ministerie overleggen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Jeugdwet

College

 

Teamleider

 

Q.11

Machtiging plaatsing gesloten jeugdzorg

Het nemen van het besluit omtrent het treffen van voorzieningen wanneer het college een besluit als bedoeld onder Q.9 nog niet eerder heeft genomen.

College

 

Portefeuillehouder jeugd

  

 

Verordening Meedoenregeling en Schoolfonds gemeente Epe

 

 

 

 

Q.14

Beslissen op aanvragen.

College

M

Teamleider

 

 

 

PERSONEELSZAKEN

 

 

 

 

Deze bevoegdheden staan vermeld op de bevoegdenhedenlijst ALGEMEEN.

 

 

 

 

BEVOEGDHEDENLIJST SAMENLEVING

 

Vastgesteld door:

Burgemeester en wethouders, bij besluit van 4 oktober 2016, nr. 2016 – 20566;

Burgemeester, bij besluit 7 oktober 2016, nr. 2016 – 20567;

Directie bij besluit van 22 september 2016, nr. 2016 – 19355.

     

Wijziging

Datum en nummer collegebesluit

Gepubliceerd

Datum inwerking treden

 

17 december 2019, 112423

Digitaal gemeenteblad, 31 december 2019, 2019-319168

1 januari 2020