Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

BEVOEGDHEDENLIJST DIRECTIE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBEVOEGDHEDENLIJST DIRECTIE
CiteertitelBevoegdhedenlijst Directie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBevoegdhedenlijst Directie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-202001-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-10607

112423

Tekst van de regeling

Intitulé

BEVOEGDHEDENLIJST DIRECTIE

 

A: Attributie = een wetgever schept een (nieuwe) bestuursbevoegdheid en kent die toe aan een bestuursorgaan.

 

D: Delegatie = geldt alleen voor besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Delegatie is het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander, die deze onder eigen verantwoordelijkheid als eigen bevoegdheid uitoefent. Een kenmerk is dat het orgaan dat de bevoegdheid heeft gekregen ook de verantwoordelijkheid heeft gekregen en optreedt op eigen naam en gezag. Delegatie mag niet aan ondergeschikten/ambtenaren. Voor delegatie is een wettelijke grondslag nodig. (Zie Afdeling 10.1.2 Awb.)

 

M: Mandaat = geldt alleen voor besluiten in de zin van de Awb. Bij mandaat laat een bestuursorgaan (bv. B&W) zijn bevoegdheid om besluiten te nemen uitoefenen door een ander (bv. een ambtenaar). Een belangrijk kenmerk bij mandaat is dat de verantwoordelijkheid geheel bij het bestuursorgaan blijft. Naar buiten toe moet aangegeven worden namens welk bestuursorgaan het besluit wordt genomen. Mandaat mag aan ondergeschikten en aan niet-ondergeschikten. (Zie Afdeling 10.1.1 Awb.)

 

V: Volmacht = is de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 

MC: Machtiging = geldt voor alle overige handelingen

 

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

A

D

M

MC

V

Bevoegd orgaan

Bevoegd functionaris / functienr.

Bijzonderheden

 

ALGEMEEN, zie de bevoegdhedenlijst ALGEMEEN

 

Nr.

DIRECTIE

 

 

 

Organisatiebesluit 2015.

D.1

Doormandateren van door het college  aan de directie in mandaat gegeven bevoegdheden.

M

College

Directie

 

D.2

Besluiten omtrent de bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat.

M

College

Directie

 

D.3

Besluiten uit hoofde van de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het ambtelijk apparaat.

M

College

Directie

 

D.4

Besluiten omtrent de zorg voor de onderlinge samenhang, de integraliteit van ontwikkelingen en de randvoorwaarden binnen het ambtelijk apparaat.

M

College

Directie

 

D.5

Besluiten omtrent hiërarchische, functionele en operationele beslissingen jegens de afdelingsmanagers en de project- en programmaleiders buiten de lijn.

M

College

Directie

 

D.6

Besluiten aangaande de interne structuur van de gemeentelijke organisatie en tot het, naar aanleiding van een door het college vastgesteld project-voorstel, instellen van tijdelijke organisatorische verbanden tussen afdelingen ter voorbereiding en of uitvoering van het beleid dat meerdere afdelingen aangaat.

M

College

Directie

Goedkeuring B&W vereist.

D.7

Besluiten omtrent onderlinge vervanging en de besluiten over de vervanging van de afdelingsmanagers en projectleiders buiten de lijn.

M

College

Directie

 

D.8

Vaststellingen van de naamgeving, aantal en taken van de afdelingen, behoudens voorzover het een majeure reorganisatie betreft, meerdere afdelingen betreffende.

M

College

Directie

 

D.9

Geven van richtlijnen voor de uitvoering van het middelenbeleid.

M

College

Directie

 

D.10

Verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging van het college/burgemeester voor het bijwonen en/of optreden namens het college c.q. de burgemeester tijdens (hoor)zittingen in het kader van bezwaarschriftprocedures.

MC

College

Directie

 

D.11

Aanwijzen van ambtenaren in het kader van rampen en zware ongevallen.

M

College

Directie

 

 

Afdelingsmanager

 

 

 

 

D.20

Doormandateren van door directie in mandaat gegeven bevoegdheden.

M

College

Afdelingsmanager

Hiërarchische bevoegdheden op het gebied van personeelszaken kunnen uitsluitend aan teamleiders worden doorgemandateerd.

D.21

Besluiten omtrent de bedrijfsvoering van de eigen afdeling, binnen de door de directie gestelde kaders

M

College

Afdelingsmanager

 

D.22

Besluiten uit hoofde van de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de eigen afdeling.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.23

Besluiten omtrent de zorg voor de onderlinge samenhang, de integraliteit van ontwikkelingen en de randvoorwaarden binnen de eigen afdeling, binnen de door de directie gestelde kaders.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.24

Besluiten omtrent hiërarchische, functionele en operationele beslissingen jegens projectleider binnen de lijn, teamleider en medewerker binnen de eigen afdeling.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.25

Besluiten aangaande het instellen van tijdelijke organisatorische verbanden binnen de eigen afdeling of tussen eenheden ter uitvoering van door de directie vastgestelde projecten ressorterende onder zijn/haar afdeling.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.26

Besluit over de vervanging van de projectleider binnen de lijn, de teamleider en medewerker.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.27

Geven van richtlijnen voor de uitvoering van het middelenbeleid, binnen de door de directie gestelde kaders.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.28

Besluiten op verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, voorzover het verzoek betrekking heeft op een onderwerp dat tot de competentie van de eigen afdeling behoort.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.29

Verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging van B&W/burgemeester voor het bijwonen en/of optreden namens B&W c.q. de burgemeester tijdens (hoor)zittingen in het kader van bezwaarschriftprocedures.

M

College

Afdelingsmanager

 

 

Projectleider

 

 

 

 

D.30

Het, binnen de kaders van de aangegeven projectopdracht en voorzover de beslissingsbevoegdheid in ondermandaat is gegeven, nemen van alle benodigde beslissingen om het uiteindelijke resultaat te realiseren (integraal project-mandaat).

M

College

Projectleider

 

D.31

De bevoegdheden van projectleiders (financieel, personeel, operationeel e.d.) buiten de lijn worden per project door de directie vastgesteld.

M

College

Projectleider

B&W stellen het projectvoorstel vast.

D.32

De bevoegdheden van projectleiders binnen de lijn worden per project door de desbetreffende afdelingsmanager vastgesteld.

M

College

Projectleider

De directie / afdelingsmanager stelt het projectvoorstel vast.

D.33

Indien de door de directie aan de projectleider toegekende bevoegdheden reeds in ondermandaat zijn gegeven aan de afdelingsmanager, dan worden deze bevoegdheden niet eerder aan de projectleiders toegekend dan na overleg met de desbetreffende afdelingsmanager.

M

College

Projectleider

 

 

Bedrijfsvoering (BV)

 

 

 

 

B.1

Aangaan en ondertekenen van door het college aangegane standaardachtervangovereenkomsten met het Waarborgfonds Sociale woningbouw.

M

V

Burgemeester

Teamleider

 

B.2

Ondertekenen van de mededeling van cessie ten aanzien van de overdracht van onderhandse geldleningen waarvoor de gemeente Epe zich als borg heeft gesteld.

V

Burgemeester

Teamleider

 

 

Wet Fido

 

 

 

 

B.3

Uitvoeren van het treasury beleid.

M

College

Portefeuillehouder financiën

Zie het treasurystatuut d.d. 18 september 2014, nr. 2014-30630.

B.4

(Mede) Uitvoeren van de Wet Fido.

M

College

De medewerker

Financiën (ID), belast met

treasuryactiviteiten

Zie het treasurystatuut d.d. 18 september 2014, nr. 2014-30630.

Medewerker ondertekent met:

Adviseur bedrijfsvoering, team bedrijfsvoering.

 

PERSONEELSZAKEN

 

 

 

 

 

Deze bevoegdheden staan vermeld op de bevoegdenhedenlijst ALGEMEEN

 

 

 

 

  

BEVOEGDHEDENLIJST DIRECTIE

 

Vastgesteld door:

Burgemeester en wethouders, bij besluit van 4 oktober 2016, nr. 2016 – 20566;

Burgemeester, bij besluit van 7 oktober 2016, nr. 2016 – 20567;

Directie, bij besluit van 22 september 2016, nr. 2016 – 19355.

 

Wijziging

Datum en nummer collegebesluit

Gepubliceerd

Datum inwerking treden

 

17 december, 112423

Digitaal Gemeenteblad, 2019-319163

1 januari 2020