Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

BEVOEGDHEDENLIJST RUIMTE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBEVOEGDHEDENLIJST RUIMTE
CiteertitelBevoegdhedenlijst Ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBevoegdhedenlijst Ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-202001-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-10983

112423

Tekst van de regeling

Intitulé

BEVOEGDHEDENLIJST RUIMTE

 

A: Attributie = een wetgever schept een (nieuwe) bestuursbevoegdheid en kent die toe aan een bestuursorgaan.

 

D: Delegatie = geldt alleen voor besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Delegatie is het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander, die deze onder eigen verantwoordelijkheid als eigen bevoegdheid uitoefent. Een kenmerk is dat het orgaan dat de bevoegdheid heeft gekregen ook de verantwoordelijkheid heeft gekregen en optreedt op eigen naam en gezag. Delegatie mag niet aan ondergeschikten/ambtenaren. Voor delegatie is een wettelijke grondslag nodig. (Zie Afdeling 10.1.2 Awb.)

 

M: Mandaat = geldt alleen voor besluiten in de zin van de Awb. Bij mandaat laat een bestuursorgaan (bv. B&W) zijn bevoegdheid om besluiten te nemen uitoefenen door een ander (bv. een ambtenaar). Een belangrijk kenmerk bij mandaat is dat de verantwoordelijkheid geheel bij het bestuursorgaan blijft. Naar buiten toe moet aangegeven worden namens welk bestuursorgaan het besluit wordt genomen. Mandaat mag aan ondergeschikten en aan niet-ondergeschikten. (Zie Afdeling 10.1.1 Awb.)

 

V: Volmacht = is de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 

MC: Machtiging = geldt voor alle overige handelingen

 

Artikel 7 van de Regeling bevoegdhedenbesluit bepaalt dat machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, toe komt aan elke functionaris in dienst van de gemeente Epe, voor zover die binnen de normale uitvoering van zijn/haar functie passen.

 

 

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

A

D

M

MC

V

Bevoegd functionaris / functienr.

Bijzonderheden

 

ALGEMEEN, zie de bevoegdhedenlijst ALGEMEEN 2016

 

 

Afdeling RUIMTE

 

 

 

 

 

Team Ontwikkeling

 

 

 

 

 

Ruimtelijke ontwikkeling

 

 

 

 

O.1

Elektronisch waarmerken en beschikbaar stellen van ruimtelijke plannen op grond van art. 1.2.1 eerste lid, Besluit ruimtelijke ordening.  

College

M

De door de teamleider bij het digitale publicatie systeem aangemelde personen.

 

 

Verordening starterslening Gemeente Epe 2015

 

 

 

 

O.2

Besluiten op een verzoek om in aanmerking te komen voor een starterslening op grond van art. 5.

College

M

Beleidsuitvoerder B

Ondertekend met: Beleidsmedewerker Ontwikkeling.

 

Verordening Stimuleringslening woningen gemeente Epe

 

 

 

 

O.3

Besluiten op een verzoek om een stimuleringslening op grond van artt. 5 en 9.

College

M

Intern adviseur C

Betreft alleen de beslissing. Besluit wordt ondertekend door de teamleider.

 

Verordening Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Epe

 

 

 

 

O.4

Besluiten op een verzoek om een stimuleringslening op grond van artt. 5 en 9.

College

M

Intern adviseur C

Betreft alleen de beslissing. Besluit wordt ondertekend door de teamleider.

 

Leegstandswet

 

 

 

 

O.5

Besluiten op een verzoek om een tijdelijke vergunning op grond van art. 15, lid 1.

College

M

Teamleider

 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten

 

 

 

 

O.6

Besluiten om wel of geen gebruik te maken van het voorkeursrecht van de gemeente op grond van art.12.

College

M

Teamleider

 

 

Verpachting

 

 

 

 

O.7

Sluiten en het ondertekenen van een verpachtingsovereenkomst.

College / Burgemeester

M

V

Beleidsontwikkelaar D

Beleidsuitvoerder A

 

Vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen. Het betreft geen erfpacht.

Ondertekend met:  Beleidsontwikkelaar Grondzaken & Vastgoed en Medewerker Vastgoed.

 

Verhuur/gebruik

 

 

 

 

O.8

Sluiten en het ondertekenen van een verhuurovereenkomst inzake gemeentegrond of gemeentelijk vastgoed, waaronder standplaatsen voor woonwagens.

College / Burgemeester

M

V

Beleidsontwikkelaar D

Beleidsuitvoerder A

 

De huurovereenkomst heeft een maximale huur van € 20.000 per jaar. 

De huurprijs is vastgesteld op basis van kostprijsdekkende huur conform nota vastgoedbeleid 2019, taxatie of de grondprijzennota.

Het college beslist zelf tot het aangaan en de burgemeester ondertekent zelf de overeenkomsten die representatief of bestuursgevoelig zijn.

Ondertekend met:  Beleidsontwikkelaar Grondzaken & Vastgoed en Medewerker Vastgoed.

 

Vastgoedbescherming

 

 

 

 

O.9a

Sluiten en het ondertekenen van overeenkomsten ter voorkoming van leegstand.

College / Burgemeester

M

V

Beleidsontwikkelaar D

Beleidsuitvoerder A

  

Regelen van het beheer van panden die leeg komen te staan in afwachting van verkoop.

 

Ondertekend met:  Beleidsontwikkelaar Grondzaken & Vastgoed en Medewerker Vastgoed.

O.9b

Verkoop gemeentegrond.

College/ Burgemeester

M V

Beleidsontwikkelaar D

Beleidsuitvoerder A

  

-De overeenkomst heeft een maximale verkoopprijs van € 20.000 excl. BTW/OB. - De koopprijs is bepaald op basis van onafhankelijke taxatie of de grondprijzennota.

Ondertekend met:  Beleidsontwikkelaar Grondzaken & Vastgoed en Medewerker Vastgoed.

O. 9c

Wijzigen, stilzwijgend verlengen, opzeggen en ontbinden van lopende  privaatrechtelijke overeenkomsten op grond van titel 3.3 BW jo. Artt. 160, lid 1 sub e jo 170 gemeentewet.

College/

Burgemeester

M

V

Beleidsontwikkelaar D

Beleidsuitvoerder A

  

Betreft de overeenkomsten die onder O.7 t/m O.9b zijn aangegaan.

O .9d

De vertegenwoordiging van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen, voor zover het betreft het doen opmaken en ondertekenen van notariële akten en stukken, welke nodig zijn ter uitvoering van besluiten van de raad en het college

 

College/ Burgemeester

V/MC

Afdelingsmanager

De volmacht mag worden doorgegeven aan een medewerker van een notariskantoor die daarvan alleen gebruik mag maken nadat de ontwerpakte/stukken door de gemeente zijn goedgekeurd.

 

Huisvestingsverordening gemeente Epe 2015

 

 

 

 

O.10

Besluiten op een aanvraag op grond van art. 7 Huisvestingswet 2014 en art. 4 Huisvestingsverordening.

College

M

Directeur-

Bestuurder

Woonstichting

Triada

Het mandaat geldt niet voor woningen die worden toegewezen door woningstichting Triada. Zie besluit: 2015-23059. 

Ondermandaat toegestaan.

O.11

Besluiten omtrent het verlenen en intrekken van urgentie op grond van art. 8 en 9 Huisvestingsverordening.

College

M

De regionale

urgentiecommissie

 

 

Subsidies

 

 

 

 

O.44

Besluiten op een subsidieaanvraag op grond van art. 3 van de Subsidieregeling instandhouding erfgoed gemeente Epe 2015.

College

M

Portefeuillehouder

 

0.45

Besluiten op een aanvraag om subsidievaststelling op grond van art. 9 van de Subsidieregeling instandhouding erfgoed Epe 2015.

College

M

Portefeuillehouder

 

O.46

Besluiten op een subsidieaanvraag op grond van art. 3 van de regeling subsidie klimaataanpak eigen woningen.

College

M

Teamleider

 

O.47

Besluiten op een aanvraag om subsidievaststelling op grond van art. 9 van de regeling subsidie klimaataanpak eigen woningen.

College

M

Teamleider

 

O.48

Besluiten op een aanvraag op grond van art. 7 van de Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening gemeente Epe.

College

M

Teamleider

Het mandaat geldt niet voor woningen die worden toegewezen door woningstichting Triada. Zie besluit 2015-23059.

 

Vergunningverlening

 

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

O.20

Besluiten op een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artt. 2.1, en 2.2 Wabo.

College

M

Teamleider

Weigering van omgevingsvergunning niet voor vergunningen die zijn voorbereid met afd. 3.4 Awb.

O.21

Doorzenden van een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artt. 2.1 of 2.2 Wabo naar het bevoegd gezag, anders dan een bestuursorgaan van de gemeente Epe.

College

M

Teamleider

 

O.22

Het op verzoek van het bevoegd gezag uitbrengen van een advies over een aanvraag om omgevingsvergunning.

College

M

Teamleider

 

O.23

Het schriftelijk verzoeken om aanvullende gegevens van een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artt. 4:2 jo.4:5 Awb, voor zover het gaat om activiteiten als bedoeld in de artt. 2.1. en 2.2, lid 1 onder d of g Wabo.

College

M

Teamleider

 

O.24

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artt. 2.1 en 2.2, lid 1 onder d of g Wabo jo. art. 4:5 Awb.

College

M

Teamleider

 

O.25

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om verlening of wijziging een omgevingsvergunning op grond van art. 3.18 Wabo.

College

M

Teamleider

 

O.26

Besluiten tot aanhouding van een aanvraag omgevingsvergunning op grond van art. 2.1, lid 1 onder a of b jo. artt 3.3 en 3.5 Wabo.

College

M

Teamleider

 

O.27

Het in kennis stellen van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning op grond van art. 3.9 Wabo.

College

M

Teamleider

 

 

O.28

Wijzigen van de voorschriften van een omgevingsvergunning op grond van art. 2.31, lid 1 onder b t/m f en lid 2 Wabo.

College

M

Teamleider

 

O.29

Het na indiening van de aanvraag om omgevingsvergunning verzoeken om advies (vastgelegd in procedures) aan externe deskundigen.

College

M

Teamleider

In overleg met betreffende producthouder.

O.30

Geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een bodemonderzoek op grond van de Bouwverordening.

College

M

Teamleider

Advies Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

O.31

Waarmerken van constructiegegevens.

College

MC

Teamleider

 

O.32

Beslissen op een melding op grond van art. 2.25, lid 2 Wabo.

College

M

Teamleider

 

 

Bouwen

 

 

 

 

O.40

Verbieden van een op grond van het Bouwbesluit gemelde sloop.

College

M

Teamleider

 

O.41

Besluiten om een vrijstelling te verlenen op grond van de Bouwverordening.

College

M

Teamleider

 

O.42

Besluiten tot het verlenen van ontheffing van voorschriften uit het Bouwbesluit op grond van art. 6 Woningwet.

College

M

Teamleider

Uitgezonderd bevoegdheden die zijn gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

O.43

Verlenen van een reguliere bouwvergunning op grond van art. 40 juncto 44 Ww, al dan niet gefaseerd (eerste of tweede fase) en al dan niet in combinatie met een vrijstelling op grond van artt. 15, 17 of 19 lid 3 WRO en met ontheffing ex artikel 3:6 lid 1 onder c, 3:22 of 3:23 WRO.

College

M

Teamleider

Mits de vrijstelling past in het beleid.

 

Milieu

 

 

 

 

 

Beslissingen op het gebied van milieu zijn gemandateerd aan de Directeur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

College

M

Directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Zie besluit 2014-21947.

 

 

TEAM BEHEER

 

 

 

 

 

Beleid en Projecten

 

 

 

 

L.1

Geven van toestemming tot plaatsing van plattegrondkasten.

College / Burgemeester

V

Teamleider

 

L.2

Geven van toestemming tot het plaatsen van bewegwijzering.

College / Burgemeester

V

Teamleider

 

L.3

Vaststellen bestek en wijze van aanbesteding.

College

 

Teamleider

Overeenkomstig het inkoop en aanbestedingsbeleid.

 

Marktverordening Gemeente Epe 2011

 

 

 

 

L.4

Besluiten op een aanvraag voor het innemen van een standplaats op de markt op grond van art. 5.

College

M

Teamleider

 

L.5

Besluit tot intrekking van een vaste standplaatsvergunning op grond van art. 7.

 

College

M

Teamleider

 

L.6

Besluit tot intrekking en schorsing van vaste standplaats op grond van art. 8.

 

College

M

Teamleider

 

L.7

Besluit tot uitsluiting dagplaatshouder of standwerker op grond van art. 9.

 

College

M

Teamleider

 

L.8

Besluit tot onmiddellijke verwijdering van vergunninghouder op grond van art.10.

 

College

M

Marktmeester

 

 

Handhaving en Nazorg

 

 

 

 

L.14

Besluiten tot het af te zien van handhaving, c.q. het toezenden van een gedoogbeschikking.

College

M

Teamleider

Het betreft uitsluitend handhavingszaken met prioriteit 1 en 2 (laagste prioriteit). Zie de matrix deel uitmakend van het collegebesluit d.d. 15-01-2008).  

L.15

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom op grond van art. 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is belast.

College

M

Teamleider

In overeenstemming met vastgesteld beleid en na overleg met portefeuillehouder.

L.16

Besluiten tot het intrekken van een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom op grond van art. 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is.

College

M

Teamleider

 

L.17

Besluiten tot het verlengen van de begunstigingstermijn op verzoek en ambtshalve.

College

M

Teamleider

In overeenstemming met vastgesteld beleid.

L.18

Besluiten op een verzoek op grond van art. 5:31 Awb met betrekking tot het feitelijk toepassen van bestuursdwang.

College

M

Teamleider

 

L.19

Vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten van bestuursdwang op grond van art. 5:25 Awb.

College

M

Teamleider

 

L.20

Besluiten tot invordering op grond van art. 5:37 Awb.

College

M

Teamleider

 

L.21

Besluiten tot invordering n.a.v. een verzoek van een belanghebbende op grond van art. 5:37, lid 2.

College

M

Teamleider

 

L.22

Opheffen van een last onder dwangsom, opschorten van de looptijd voor een bepaalde termijn of vermindering van de dwangsom op grond van art. 5:34 Awb.

College

M

Teamleider

 

L.23

Besluiten tot het opheffen van een last onder dwangsom op verzoek van de overtreder op grond van art. 5:34 lid 2 Awb.

College

M

Teamleider

 

L.24

Besluiten op een verzoek om handhavend op te treden op grond van art. 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is belast.

College

M

Teamleider

 

L.25

Stilleggen van bouwen, gebruiken of slopen van een bouwwerk dan wel het opleggen van voorzieningen, met inbegrip van het slopen van een bouwwerk, op grond van art. 5.17 Wabo.

College

M

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met: medewerker Handhaving Bouwen en Wonen.

L.26

Besluiten tot het intrekken van een verleende omgevingsvergunning of ontheffing op grond van art. 5.19 Wabo.

College

M

Teamleider

 

L.27

Besluiten op een verzoek van de vergunninghouder om intrekking van een omgevingsvergunning op grond van art. 2.33, lid 2 onder b Wabo.

College

M

Teamleider

 

L.28

Besluiten tot het intrekken van een omgevingsvergunning eerste of tweede fase op grond van art. 2.5, lid 5 Wabo.

College

M

Teamleider

 

L.29

Besluiten tot het intrekken van een omgevingsvergunning op grond van art. 2.33, lid 2, onder a, c, d , e of g Wabo.

College

M

Teamleider

Met inachtneming van het vastgestelde beleid.

L.30

Spoedeisende bestuursdwang ingeval van overtreding van de navolgende bepalingen op grond van art. 125 Gemeentewet juncto artt. 5:.3.1en 5.3.2 Awb.

College

M

 

Binnen drie werkdagen dient de aanzegging bestuursdwang op schrift te zijn gesteld en aan de overtreder bekendgemaakt.

 

Bouwen:

  • 1.

    Art. 1a Woningwet (zorgplichtartikel bij rondvliegende dakpannen en bijv. muren die gestut moeten worden) jo. art. 5:17 Wabo.

 

 

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met:

de medewerker handhaving Bouwen en Wonen.

 

 

Art. 2.3, onder b Wabo (handelen in strijd met voorschriften omgevingsvergunning).

 

 

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder C

 

Ondertekend met:

De medewerker handhaving Bouwen en Wonen.

 

 

APV:

Art. 2.2. lid 1 onder g Wabo, het doen uitvoeren van een noodkap in het geval zich de urgentie tot onmiddellijk vellen van de houtopstand zich voordoet.

 

 

Beleidsuitvoerder A

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met:

Groenbeheerder

Zie ook gelijke bepaling bij afdeling Samenleving.

L. 31

Verstrekken van een machtiging op grond van de artt. 2 en 3 van de Algemene wet op het binnentreden

College

MC

Burgemeester

Zie besluitnr. 2011-56040.

Dit geldt in de situaties dat grond van art. 5:27, tweede lid, van de Awb het college het bevoegde bestuursorgaan is om de bestuursdwang toe te passen.

 

Beheer basisregistratie

 

 

 

 

 

Verordening Naamgeving en nummering (adressen) 2010

 

 

 

 

L. 31 a

Besluiten op grond van art. 2.

College

M

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

De naamgeving van woonplaatsen en openbare ruimten is niet gemandateerd.

Ondertekend met: BAG Beheerder.

L. 32

Besluiten op grond van art. 3.

College

M

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

Ondertekend met: BAG Beheerder.

L.33a

Besluiten op een verzoek op grond van art. 39 Wet BAG.

College

M

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

Ondertekend met: BAG Beheerder.

L. 33 b

Als ambtenaar/beheerder aangewezen voor de uitvoering van de taken op grond van artt. 10, onder b, en 14 Wet BAG.

College

M/MC

Medewerker middelen A/ ondersteuner regisseur Geoinformatie  

Bij afwezigheid van de medewerker middelen A/ ondersteuner regisseur Geoinformatie kan bij overeenkomst een tijdelijke vervanger worden aangewezen.

L. 33 c

Het houden van een geautomatiseerde basisregistratie op grond van art. 2 Wet BAG

College

MC

Medewerker middelen A/ ondersteuner regisseur Geoinformatie

Intern adviseur B/ Regisseur Geo informatie

 

L.34

Aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van taken op grond van de Wet BAG.

College

M

Teamleider

 

 

Wet BGT

 

 

 

 

M. 1

Als ambtenaren/beheerder aangewezen voor de uitvoering van de taken op grond van artt. 10 t/m 14, 23, 25 t/m 28 en 30 Wet BGT.

College

M/ MC

Medewerker middelen A/ondersteuner regisseur Geo informatie

Medewerker Middelen B

Intern adviseur B/ Regisseur Geo informatie

 

M.2

Het beheren, verwerken en bewerken van de basisregistratie en het uitvoeren van alle verder daaruit voortvloeiende werkzaamheden op grond van de Wet BGT.

 

College

MC

Medewerker middelen A/ Ondersteuner regisseur Geo informatie

Medewerker Middelen B

Intern adviseur B/ Regisseur Geo informatie

 

 

Wet BRO

 

 

 

 

M.3

Uitvoering geven aan art. 9, lid 1 en lid 3 Wet BRO.

College

MC

Medewerker middelen A/Ondersteuner Regisseur Geo informatie

Intern adviseur B/ Regisseur Geo informatie

 

 

Kadaster

 

 

 

 

L.35

Aanschrijvingen particulieren ten behoeve van het verrichten van terreinmetingen.

College

V

Teamleider

 

L.36

Het in ontvangst nemen van de aanwijs door Rijkskadaster uitgezette perceelsgrenzen (het aanwezig zijn ter plekke).

 

College

V

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder D

Ondertekend met: Medewerker grondzaken.

L.37

Het in het terrein aanwijzen aan derden (bijv. koper) en aan het Rijkskadaster van door de gemeente nieuw gevormde perceelsgrenzen (kavels).

College

MC

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder D

Ondertekend met: Medewerker grondzaken.

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

 

 

 

 

L.38

Besluiten op een verzoek van betrokkene om de in het gemeentelijk beperkingenregister en de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen persoonsgegevens af te schermen.

College

M

Teamleider

 

L. 39

Besluiten op een verzoek tot herstel van een fout op grond van art. 11.

College

M

Teamleider

 

L.40 a

Zorgdragen voor het houden van een gemeentelijk beperkingenregister en gemeentelijk beperkingenregistratie op grond van artt. 5, 7 en 8 en 10.

College

MC

Medewerker Middelen B

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

 

L.40 b

Ondertekenen van een gewaarmerkt afschrift/ uittreksel uit de registratie en het register Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op grond van de artt. 5, 6, 7, 8 en 10.

College

MC

Medewerker Middelen B

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

Waaronder waarmerken door plaatsen van een gemeentestempel en paraaf.

 

Beheer Openbare Ruimte

 

 

 

 

 

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

 

 

 

 

L.41

Besluiten op aanvragen of meldingen op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur.

College

M

Teamleider

 

L.42

Vaststellen van formulieren voor vergunning of instemmingsbesluit.

College

M

Afdelingsmanager

 

L.43

Vaststellen van formulieren voor het doen van een melding van start en einde werkzaamheden.

College

M

Afdelingsmanager

 

 

Algemene Plaatselijke verordening

 

 

 

 

L.44

Besluiten op een melding van een uitweg op grond van art. 2:12.

College

M

Teamleider

 

L.45

Ambtshalve plaatsing op de bomenlijst op grond van art. 4:11 lid 1.

College

M

Afdelingsmanager

Beperkingen:

Er is sprake van ondertekeningsmandaat

Geen gebruik van de bevoegdheid mag worden gemaakt indien:

-de wens daartoe door het college kenbaar is gemaakt;

- zich na de beslissing van het college nieuwe feiten voordoen of bekend worden als gevolg waarvan het besluit heroverweging verdient.

 

Wegenverkeerswet 1994 e.a.

 

 

 

 

L.50

Besluiten ingevolge artikel 18 Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994).

 

College

M

Afdelingsmanager

 

L.51

Doen van kennisgevingen van voorgenomen onttrekkingen aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenverkeerswet 1994.

College

M

Teamleider

 

L.52

Tijdelijk plaatsen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen, zoals bedoeld in het BABW.

College

M

Teamleider

 

L.53

Verlenen van ontheffing op grond van art. 149 van de Wegenverkeerswet 1994.

College

M

Teamleider

 

L.54

Verlenen van ontheffingen op grond van art. 87 RVV 1990 (uitvoering en controlewerkzaamheden).

College

M

Teamleider

 

L.55

Verlenen van ontheffingen op grond van art. 7.1 van het voertuigreglement (Bijzondere transporten).

College

M

Directeur dienst Wegverkeer

 

L.56

Besluiten tot aanstelling en intrekking van een aanstelling tot verkeersregelaars op grond van art. 56, lid 1 BABW.

College

M

Politiechef

Met bevoegdheid tot ondermandaat.

 

Afvalstoffenverordening Gemeente Epe 2011

 

 

 

 

L.57

Aanwijzen van een inzamelmiddel of inzamelvoorziening op grond van art. 4, lid 2.

College

M

Teamleider

 

L.58

Het vaststellen van dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden op grond van art. 11, lid 1.

College

M

Teamleider

 

L.59

Aanwijzen van categorieën bedrijfsafvalstoffen op grond van art. 13.

College

M

Teamleider

 

L.60

Besluiten tot het verlenen van ontheffing (afvalstoffen buiten de inrichting brengen, storten e.d.) op grond van art. 16 lid 2.

College

M

Teamleider

 

L.61

Besluiten tot het verlenen van ontheffing verbod afvalstoffen op te slaan in de open lucht) op grond van art. 22 lid 2.

College

M

Teamleider

 

 

Overig

 

 

 

 

L.62

Sluiten en ondertekenen van overeenkomsten voor de verkoop van hout afkomstig uit gemeentelijke bossen.

College / Burgemeester

M

V

Beleidsuitvoerder A

Ondertekend met: Bosbeheerder.

L.63

Indienen van een subsidie-aanvraag bij de provincie in het kader van bos- natuur- en cultuurhistorie.

College

M

Beleidsuitvoerder A

Ondertekend met: Bosbeheerder.

L.64

Aanschaffen inventaris/meubilair gymnastieklokalen ten behoeve van onderwijs en gymnastiekverenigingen.

College

MC

Producthouder

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Ondertekend met: Gebouwenbeheerder.

L.65

Gunnen van groenadoptie en het sluiten en ondertekenen van een groenadoptieovereenkomst.

College / Burgemeester

M

V

 Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met: Groenbeheerder.

L 66

Het in gebruik geven van openbare ruimte aan omwonenden, ten behoeve van het plaatsen van speeltoestellen / picknickbanken.

College

MC

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met: Groenbeheerder.

L 67

Sluiten en ondertekenen van een overeenkomst tot het verlenen van jachtrecht op gemeentelijke eigendommen.

College / Burgemeester

M

V

Teamleider

 

 

PERSONEELSZAKEN

 

 

 

 

 

Deze bevoegdheden staan vermeld op de bevoegdenhedenlijst ALGEMEEN.

 

 

 

 

 

BEVOEGDHEDENLIJST RUIMTE

 

Vastgesteld door:

Burgemeester en wethouders, bij besluit van 4 oktober 2016, nr. 2016 – 20566;

Burgemeester, bij besluit  7 oktober 2016, nr. 2016 – 20567;

Directie bij besluit van 22 september 2016, nr. 2016 – 19355.

 

Wijziging

Datum en nummer collegebesluit

Gepubliceerd

Datum inwerking treden

 

17 december 2019, 112423

Digitaal gemeenteblad, 31 december 2019, 2019-319164

1 januari 2020