Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Evenementenbeleid 2012 gemeente Ermelo​

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid 2012 gemeente Ermelo​
CiteertitelEvenementenbeleid 2012 gemeente Ermelo
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201325-07-2018Onbekend

08-01-2013

Ermelo's Weekblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid 2012 gemeente Ermelo​

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Nr. 12002271

Casenr. 2012-00483

Evenementenbeleid 2012 gemeente Ermelo

Naam : Tineke van den Berg

Afdeling : Publiekszaken

Datum : 08 januari 2013 vastgesteld

16 januari 2013 bekendmaking

24 januari 2013 inwerkingtreding

Inhoudsopgave

 • 1.

  Inleiding

 • 2.

  Evenementen

 • 3.

  Evenementenaanvraag

 • 4.

  Evenementenmelding

 • 5.

  Evenementenvergunning

 • 6.

  Jaarlijks lokaal terugkerende evenementen

 • 7.

  Geluid

 • 8.

  Vuurwerk

 • 9.

  Verkeersregelaars

 • 10.

  Handhaving

 • 11.

  Alcohol- en drugsgebruik

 • 12.

  Kosten en diensten gemeente

 • 13.

  Subsidies

 • 14.

  Skihutten

 • 15.

  Illegale evenementen

 • 16.

  Hardheidsclausule

 • 17.

  Evaluatie

 • 18.

  Inwerkingtreding

 • 19.

  Citeertitel

1. Inleiding

Het evenementenbeleid is opgesteld om het aanvragen van evenementen zo eenvoudig mogelijk en vlot te laten verlopen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) wordt onder een evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Voor het organiseren van een evenement is altijd een vergunning nodig, tenzij er is bepaald dat er geen vergunning nodig is. Er is een verschil tussen een klein en groot evenement. Voor kleine evenementen is een melding bij de gemeente meestal voldoende. Een groter evenement is vaak vergunningplichtig. In de APV staat omschreven voor welke evenementen een vergunning nodig is.

2.Evenementen

Het verschil tussen een groot evenement en een klein evenement is het volgende. Een evenement is een groot evenement als de gemeente op basis van plannen van de organisatie denkt dat het evenement een zekere invloed heeft op de woon- en leefomgeving. Criteria die meespelen in de afweging zijn onder andere: gebruiken van verkeersintensieve wegen of wateren, overschrijding wettelijke geluidsnormen, afwijking van de in de APV en beleid genoemde eindtijden, gevaar voor de volksgezondheid, impact op de woon- en leefomgeving, aantal toeschouwers, locatie, in beslag te nemen ruimte, podium, tent, etcetera. Kleine evenementen zijn gering van omvang en geluidsproductie. Hiervoor kan met een melding worden volstaan.

3.Evenementenaanvraag

Elk evenement is weer anders en een vergunning maken is dus maatwerk. Een vergunningaanvraag dient voor een groot evenement minstens een half jaar voordat het evenement plaatsvindt, te worden ingediend. Voor kleine evenementen dient er vier weken van te voren een melding te worden ingediend.

Als een aanvraag niet op tijd is ingediend, kan het zijn dat deze niet wordt behandeld en kan het evenement niet doorgaan. Als er meer evenementen op een bepaald tijdstip zijn gepland kan het zijn dat, vanwege openbare orde en veiligheid, één of meer evenementen niet door kunnen gaan.

Daarnaast zijn ook enkele anderen wetten en verordeningen van toepassing, zoals bijvoorbeeld de Wegenverkeerswet en de Drank- en Horecawet. Voor sommige evenementen is een evenementensubsidie mogelijk.

4. Evenementenmelding

Voor het houden van een evenement tot 500 personen kan worden volstaan met een melding. De melding wordt beoordeeld of het voldoet aan de voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde. Een evenement waarvoor een melding kan worden gedaan, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • -

  er is sprake van een eendaags evenement;

 • -

  het aantal aanwezigen (in één keer) bedraagt niet meer dan 500 personen;

 • -

  het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 23.00 uur;

 • -

  tot uiterlijk 23.00 uur versterkte muziek ten gehore wordt gebracht;

 • -

  het evenement vindt niet plaats op een doorgaande weg, zoals bijvoorbeeld de

  Hamburgerweg, Putterweg, Leuvenumseweg of Horsterweg;

 • -

  er is een organisator;

 • -

  de organisator maakt binnen 4 weken voorafgaand aan het evenement melding bij de

  burgemeester.

5. Evenementenvergunning

Als er aan één of meer voorwaarden voor het doen van een melding niet wordt voldaan, moet er een vergunning worden aangevraagd. De vergunning wordt beoordeeld of deze voldoet aan de eisen. Aan een vergunning worden voorwaarden verbonden.

Een evenementenvergunningaanvraag kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de zedelijkheid en de bescherming van het milieu. Of als er meerdere evenementen tegelijk worden georganiseerd en de veiligheid van het publiek niet kan worden gegarandeerd.

6. Jaarlijks lokaal terugkerende evenementen

Jaarlijks lokaal terugkerende evenementen krijgen een evenementenvergunning voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat de verleende vergunning geldig blijft tot er zich wijzigingen voordoen, zoals een andere organisator of veranderingen van het evenement. De datum en/of wijzigingen dienen drie maanden van te voren gemeld te worden via het meldingsformulier. De evenementen staan in bijlage 1.

7. Geluid

In de voorwaarden die bij een evenementenvergunning worden gesteld worden duidelijke en realistische geluidsnormen gehanteerd. Dit heeft als voordeel dat de organisator zelf vrij eenvoudig een inschatting kan maken of de geluidsbronnen voldoen aan de geluidsniveaus.

De volgende geluidsniveau’s worden in een vergunning gehanteerd:

Geluidsniveaus voor verschillende soorten evenementen.

Soort evenement

Geluidsbron

Afstand (m)

Geluidsniveau (dB(A))

Markten en braderieën

Achtergrond

Kleinschalige livemuziek

Aggregaten

5

10

5

70

80

80

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

Muziek op auto’s

5

5

85

90

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

Achtergrondmuziek

5

5

85

90

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

Versterkte muziek

Aggregaten en koelmachines

5

5

5

90

95

70

Live-concerten/

feesten in de buitenlucht

of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

Versterkte muziek voor 500-1000 man

Versterkte muziek voor > 1000 man

10

25

25

95

95

100

Meten en berekenen van geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. In afwijking

daarop hoeft geen verhoging van 10 dB toegepast te worden voordat aan de norm wordt getoetst.

Afhankelijk van het tijdstip van de dag, de afstand tot de woningen en het “benodigde” geluidsniveau voor versterkte muziek, kan de gemeente bepalen dat een evenement op deze wijze geen doorgang kan vinden of dat alleen onder maatwerkvoorschriften de activiteiten doorgang kunnen vinden.

Verder geldt dat alle toe te passen geluidsapparatuur moet zijn voorzien van een geluidsbegrenzer die voorkomt dat de maximaal toegestane decibellen wordt overschreden. Het inregelen van de geluidsbegrenzer dient vooraf van het evenement plaats te vinden conform hoofdstuk 6.

Samenloop met ander beleid of overige wetgeving

In het Activiteitenbesluit (op grond van de Wet milieubeheer of op grond van de Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht) is geregeld dat een inrichting maximaal 12 dagen ontheffing kan aanvragen voor de geluidvoorschriften (artikel 2.21 van het activiteitenbesluit). In de Algemene Plaatselijke Verordening is geregeld dat er maximaal 6 keer per kalenderjaar een incidentele ontheffing verleend mag worden. Een incidentele ontheffing is om uiterlijk 01.00 uur beëindigd.

8. Vuurwerk

Voor het afsteken van vuurwerk is toestemming nodig van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Dit geldt zowel voor het afsteken in de open lucht als in een gebouw.

9. Verkeersregelaars

Bij een evenementenaanvraag wordt aangegeven waar verkeersregelaars worden ingezet om het evenement en het verkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen. De verkeersregelaars die worden ingezet moeten zijn gecertificeerd. Dit is voor orde en veiligheid van de deelnemers en weggebruikers. Ze zijn te herkennen aan de fluorescerende hesjes. Zij verrichten eenvoudige verkeersregelende taken ter ontlasting van de politie. Per locatie kan door de politie worden bepaald welke aanwijzingen mogen worden gegeven. Verkeersregelaars die bij meerdere evenementen worden ingezet hebben een persoonlijke aanstellingspas die zij tijdens de uitoefening bij zich hebben. Degene die eenmalig als verkeersregelaar worden ingezet staan op de verzamellijst Algemeen Aanstellingsbesluit Verkeersregelaar. Deze dient de vergunninghouder van het evenement bij zich te hebben tijdens het te houden evenement.

10. Handhaving

Als een organisator zich niet aan de opgelegde regels houdt, kan handhavend opgetreden worden. Dit kan als de openbare orde ernstig wordt verstoord, het evenement voor te veel overlast zorgt, de veiligheid van personen, goederen of de verkeersveiligheid in gevaar komt. Waar dan nodig is nemen politie, brandweer (VNOG) en/of handhavers maatregelen. Het constateren van overtredingen kan verschillende gevolgen hebben. Dit kan zijn een waarschuwing, een proces-verbaal of stillegging van het evenement, als de openbare orde in het gedrang komt of aanzegging bestuursdwang, eventueel een preventieve last als herhaling van een overtreding in de toekomst voor kan komen. Als een organisator opnieuw een evenementenvergunning aanvraagt, kan een gebeurtenis bij een eerder evenement invloed hebben op het verlenen van een volgende evenementenvergunning.

11. Alcohol- en drugsgebruik

Door het toenemende alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, ook bij evenementen, met alle negatieve gevolgen, is reden om voorwaarden op te nemen met betrekking tot het alcohol- en drugsgebruik.

 • 1.

  Bij evenementen waarbij ook personen onder de wettelijke leeftijdsgrens, opgenomen in de drank- en horecawet, toegang hebben tot dit evenement, is de organisator verplicht om aan de bezoekers polsbandjes uit te reiken met als doel om duidelijk herkenbaar de leeftijdsgrens te markeren. De burgemeester zal per evenement beoordelen en kan per evenement besluiten om voor 18.00 uur geen vergunning te verlenen voor het schenken van alcoholhoudende drank.

 • 2.

  Alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 jaar is niet toegestaan. De organisator is

  • -

   verantwoordelijk voor de volgende maatregelen:

  • -

   Aan bezoekers vanaf 16 jaar en ouder wordt een polsbandje verstrekt. Zonder polsbandje niet mogelijk om alcoholhoudende drank te kopen.

  • -

   Er is een legitimatieplicht bij alle verkooppunten van alcoholhoudende drank.

 • 3.

  Gebruik van glas is niet toegestaan.

 • 4.

  Gedurende het evenement mag alleen evenementenbier worden geschonken (bier met een lager alcoholpercentage). In overleg met de burgemeester kan hiervan worden afgeweken.

 • 5.

  Bij aantreffen van verboden drugs (middelen, genoemd in lijst I en II van de Opiumwet) de politie in kennis stellen.

12. Kosten en diensten gemeente

Voor organisatoren van commerciële evenementen zullen, bij gebruikmaking van gemeentelijke faciliteiten, de kosten volledig in rekening worden gebracht. Hieronder vallen ook de eventuele gemaakte schade aan materialen die beschikbaar zijn gesteld aan de organisator of schade van het gemeentelijk terrein waarop het evenement heeft plaatsgevonden.

Voor organisatoren van de overige evenementen zullen, bij gebruikmaking van gemeentelijke faciliteiten, de kosten gedeeltelijk in rekening worden gebracht conform een jaarlijks vast te stellen vergoedingslijst van de afdeling Realisatie en Beheer. Daarnaast zullen de eventuele gemaakte schade aan materialen die beschikbaar zijn gesteld aan de organisator of schade van het gemeentelijk terrein waarop het evenement heeft plaatsgevonden volledig moeten worden vergoed door de organisator van dat evenement. Hieronder vallen ook de evenementen die middels een melding zijn bekendgemaakt.

13. Subsidie

Voor bepaalde evenementen bestaat de mogelijkheid om subsidie te ontvangen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moeten de evenementen voldoen aan de voorwaarden, die zijn vastgelegd in de beleid- en verdeelregels die gelden voor evenementensubsidies. De aanvraag voor deze evenementensubsidie maakt onderdeel uit van het digitale aanvraagformulier en/of meldingsformulier evenement, zoals deze via het internet beschikbaar is gesteld.

14. Skihutten

Bij een horeca-inrichting die over een eigen terras beschikt kan in de kerstperiode een skihut worden geplaatst. Deze mag na 5 december worden geplaatst tot en met eind februari. Binnen dit tijdsbestek moet de skihut worden opgebouwd en afgebroken. Plaatsen en afbreken van de skihut mag niet op zondag. De skihut moet een open karakter hebben en mag derhalve niet worden voorzien van ramen en deuren. Op grond van de Algemene plaatselijke verordening dient voor de bouw van een skihut een vergunning worden aangevraagd. Er hoeft geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

15. Illegale evenementen

Afhankelijk van het moment van constatering van een illegaal evenement zullen vervolgacties bepaald worden. Als er vroegtijdig wordt vernomen dat er een illegaal evenement zal gaan plaatsvinden, krijgt de organisator(en) een waarschuwing om het illegale evenement geen doorgang te laten vinden.

Bij constatering van een illegaal evenement maakt de politie altijd een proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens of er een (strafrechtelijk) sanctie wordt opgelegd.

Een illegaal evenement wordt altijd stilgelegd. Het stilleggen kan risico’s met zich meebrengen die groter zijn dan de voortzetting van het evenement. De gemeentelijke toezichthouder(s) en de politie plegen in dat geval overleg. Als de gemeentelijke toezichthouder(s) van mening is/zijn dat de situatie zo gevaarlijk is dat de veiligheid van aanwezigen op het spel staat, dan krijgt de organisatie opdracht om het evenement onmiddellijk te beëindigen.

Indien de omstandigheden daarom vragen wordt ook de officier van justitie bij dit overleg betrokken. Op basis van het (driehoeks)overleg neemt de burgemeester een besluit, dat vervolgens door de politie in samenwerking met andere partners wordt uitgevoerd. Het bepalen van de noodzaak om maatregelen te nemen, de gegunde tijd om maatregelen te nemen of het bepalen van de noodzaak om het evenement

onmiddellijk te beëindigen behoort tot het mandaat van de toezichthouder(s).

16. Hardheidsclausule

Onvermijdelijk zullen zich jaarlijks onvoorziene situaties voordoen die wellicht nodig maken af te wijken van het bestaande beleid. De burgemeester is bevoegd hierover een besluit te nemen, hier staat bezwaar en beroep tegen open.

17. Evaluatie

Deze beleidsregel wordt uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding daarvan geëvalueerd.

18. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Het ‘Evenementenbeleid 2010 gemeente Ermelo’ wordt ingetrokken op de dag van de inwerkingtreding van het ‘Evenementenbeleid 2012 gemeente Ermelo’.

19. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Evenementenbeleid 2012 gemeente Ermelo’.

Bijlage 1 Jaarlijks lokaal terugkerende evenementen

Evenement

Locatie

Themamarkt (Pasen/Pinksteren/ Herfst)

Stationsstraat (wandelgebied)

De Ultieme Uitdaging (halve marathon)

Drieëerweg / Ermelose heide

Fietstocht / ballonnen oplaten (voor Koninginnedag)

Raadhuisplein en omliggende wegen

Koninginnedag

Stationsstraat / Marktplein /Raadhuisplein/ ’t Weitje

Veldwijkloop

Terrein Meerkanten

Roparun

Ermelose heide

Buurtfeest / Brommerrace Horst en Telgt

Zeeweg

Fête de la Musique /Jouw dag

Stationsstraat / Raadhuisplein

Ringrijderij

Stationsstraat en omliggende wegen

Wielerronde

Stationsstraat en omliggende wegen

Tractorpulling

Garderenseweg

Zomerbraderie (3 dinsdagen in juli en augustus)

Stationsstraat

Bierfeest

Café de Hazeburg/Burg Bieren

Kermis

Marktplein

Gazonmaaierrace

Telgter-Buurtweg

Oogstfeest

Oude Nijkerkerweg

Jaarmarkt VVV

Stationsstraat

Boeldag

Terrein Hogewal

Kerstmarkt

Stationsstraat / De Enk