Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Rioolaansluitingsverordening gemeente Ermelo 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRioolaansluitingsverordening gemeente Ermelo 2014
CiteertitelRioolaansluitingsverordening gemeente Ermelo 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpRiool

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-2014Onbekend

17-07-2014

Ermelo's weekblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Rioolaansluitingsverordening gemeente Ermelo 2014

Nr. 13052308

Casenr. 2013-11707

Rioolaansluitingverordening gemeente Ermelo 2014

Naam : mevrouw ing. S.M.L. van Beek

Afdeling : Realisatie en Beheer

Datum : 19 mei 2014

 

 

Afdeling I Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • A.

  Aansluitleiding: de particuliere afvoerleiding, het aansluitpunt en de perceelaansluiting tezamen.

 • B.

  Aansluitpunt: 1. De ontstoppingsvoorziening, gelegen op of binnen één meter van de kadastrale eigendomsgrens, al dan niet op het terrein van de particulier;

  2.bij afwezigheid van de ontstoppingsvoorziening bij een vrij vervalstelsel het punt waar de aansluitleiding de kadastrale eigendomsgrens snijdt;

  3.bij afwezigheid van de ontstoppingsvoorziening bij een mechanisch stelsel het punt, gelegen op 0,5 meter van een gemeentelijke voorziening.

 • C.

  Aansluitvergunning: het besluit van burgemeester en wethouders waarbij toestemming is afgegeven om een perceel aan te kunnen sluiten op het openbaar

  riool.

 • D.

  Afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan, bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.

 • E.

  Bedrijfsafvalwater: al het water afkomstig van een bedrijfsperceel, waarvan de houder zich –met het oog op de verwijdering daarvan- ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

 • F.

  Beheerder: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo.

 • G.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 • H.

  Bronneringswater: grondwater, onttrokken ten behoeve van een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand.

 • I.

  Drainagewater: grondwater, ingezameld door een ingegraven doorlatend buizensysteem.

 • J.

  Drainagestelsel: gemeentelijk leidingstelsel, bestemd voor de afvoer van overtollig grondwater.

 • K.

  Drukriolering: het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater waarbij het transport plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk.

 • L.

  Gemeente: gemeente Ermelo.

 • M.

  Gemengd stelsel: het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater.

 • N.

  Gescheiden stelsel: het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater dat tevens dienst kan doen als leiding voor de afvoer van drainagewater en bronneringswater, een buizenstelsel voor de afvoer van afvalwater en/of een buizenstelsel voor de afvoer van drainagewater en bronneringswater.

 • O.

  Hemelwater: regenwater en andere neerslag afvloeiend via al dan niet verharde oppervlakken, daken en andere verhardingen.

 • P.

  Huishoudelijk afvalwater: al het water afkomstig van een perceel, waarvan de houder zich –met het oog op de verwijdering daarvan- ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

 • Q.

  Omgevingsvergunning: een vergunning krachtens artikel 2.1van de Wet algemene bepalingen

 • R.

  Openbaar hemelwaterriool: het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater, drainagewater en bronneringswater.

 • S.

  Infiltratiestelsel: gemeentelijk leidingstelsel, bestemd voor de infiltratie van hemelwater.

 • T.

  Mechanische riolering: drukriolering en vacuümriolering.

 • U.

  Openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor de inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen, vacuümleidingen en werken en installaties van overeenkomstige aard.

 • V.

  Onjuist gebruik: 1. Het via de perceelaansluitleiding lozen van stoffen die, vanwege hun aard en samenstelling, verstoppingen in het aansluitriool of openbaar riool veroorzaken;

  2.het via de perceelaansluitleiding lozen van stoffen die, door hun aard en concentratie, de constructie van het aansluitriool of openbaar riool aantasten;

  3.lozen van afvalwater of deelstromen daarvan, waaronder begrepen hemelwater, bronneringswater en drainagewater, op een niet daarvoor bedoeld stelsel.

 • W.

  Ontstoppingsvoorziening: voorziening in aansluitleiding voor inspectie en onderhoud van de

 • X.

  Particuliere afvoerleiding: de binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel gelegen binnen- of buiten- of terreinrioolleidingen tot aan het aansluitpunt. De particuliere afvoerleiding wordt ook wel particulier riool genoemd.

 • Y.

  Perceelaansluitleiding: gedeelte van het riool dat de particuliere afvoerleiding vanaf het aansluitpunt verbindt met het overige deel van het openbaar riool.

 • Z.

  Rechthebbende:

  • 1.

   De eigenaar, de vereniging van eigenaren of beperkt zakelijk gerechtigde van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting dan wel aansluitingen op het openbaar riool worden gerealiseerd en in stand gehouden, of;

  • 2.

   de rechtsverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1. bedoelde personen.

   • AA.

    RWZI: rioolwaterzuiveringsinstallatie.

   • BB.

    Toezichthouder: een natuurlijk persoon, die bij of krachtens een wettelijk voorschrift is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens een wettelijk voorschrift.

   • CC.

    Vacuümriolering: het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater, waarbij het transport plaatsvindt door middel van een vacuümsysteem.

   • DD.

    Vrijverval riool: het openbaar riool waarbij afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt getransporteerd.

Afdeling II De aansluitvergunning

Artikel 2 Vergunningplicht

 • 1.

  Het is verboden zonder een daartoe verleende aansluitvergunning een aansluiting van een particuliere afvoerleiding ten behoeve van de afvoer van afvalwater op het openbaar riool tot stand te brengen of te wijzigen.

 • 2.

  De vergunning geldt voor de rechthebbende en is perceelsgebonden.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders verlenen een aansluitvergunning alleen voor het tot stand brengen en in stand houden van een aansluiting tussen de particuliere afvoerleiding en de perceelaansluitleiding:

  • a.

   Voor de afvoer van afvalwater naar een daarvoor bedoeld leidingenstelsel.

  • b.

   Voor de afvoer van hemelwater en/of drainagewater naar het daarvoor bedoelde leidingstelsel, als ter plaatse een gescheiden stelsel, dan wel een drainagestelsel of infiltratiestelsel aanwezig is en redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het afvloeiend hemelwater dan wel drainagewater op of in de bodem van het eigen perceel of in het oppervlaktewater wordt gebracht.

  • c.

   Voor het tijdelijk afvoeren van grondwater, zijnde bronneringswater, als er geen oppervlaktewater in de nabije omgeving aanwezig is en daarop het betreffende water kan worden geloosd.

 • 4.

  Als de rechthebbende voor de aansluiting van meer dan één particuliere afvoerleiding op het openbaar riool een aansluitvergunning aanvraagt, wordt voor deze aanvragen tezamen één vergunning verleend, waarin alle aansluitingen afzonderlijk worden vermeld.

 • 5.

  In de vergunning kunnen voorschriften worden opgenomen met betrekking tot:

  • a.

   Het tot stand brengen van de aansluiting.

  • b.

   Het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de aansluitleiding.

  • c.

   Sloopwerkzaamheden op het perceel van de rechthebbende.

  • d.

   De periode waarvoor de vergunning kan worden verleend als de aansluiting is bedoeld voor de afvoer van bronneringswater en dit een tijdelijke aansluiting betreft.

  • e.

   De mechanische voorziening in de vorm van een pomp wanneer het bouwwerk niet onder vrij verval kan aansluiten op het openbaar riool.

  • f.

   De maximale hoeveelheid te lozen afvalwater per tijdseenheid.

 • 6.

  Als de rechthebbende binnen één jaar na verlening van de aansluitvergunning geen verzoek zoals bedoeld in artikel 8 heeft gedaan om de aansluiting of wijziging van de aansluiting waarop die aansluiting betrekking heeft, uit te voeren, komt de aansluitvergunning van rechtswege te vervallen.

Artikel 3 Vergunningaanvraag

 • 1.

  De aanvraag van een aansluitvergunning wordt schriftelijk of elektronisch met behulp van een daartoe bestemd formulier, bij burgemeester en wethouders ingediend door de rechthebbende van het aan te sluiten perceel.

 • 2.

  Bij de aanvraag van een aansluitvergunning moeten de volgende gegevens door de rechthebbende worden verstrekt:

  • a.

   De naam en het adres van de rechthebbende.

  • b.

   De dagtekening.

  • c.

   De ligging van het aan te sluiten perceel: 1. aan de hand van straat en huisnummer of, als nog geen huisnummer is toegekend, aan de hand van het kadastrale nummer van het betreffende perceel; 2. aangegeven op een situatieschets van 1:1000 of grotere schaal.

  • d.

   Wanneer het een lozing van afvalwater betreft, of er daarnaast ook hemelwater zal worden afgevoerd. Als de rechthebbende afvloeiend hemelwater wil afvoeren middels een gemengd of gescheiden stelsel, dan moet hij aannemelijk maken dat het redelijkerwijs van hem niet gevergd kan worden het afvloeiend hemelwater op of in de bodem van het eigen perceel of in het oppervlaktewater te brengen.

 • 3.

  De aanvraag van een aansluitvergunning wordt slechts in behandeling genomen nadat bij de aanvraag alle in het tweede lid vermelde gegevens zijn verstrekt. Bij het ontbreken van gegevens wordt de rechthebbende daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld deze gegevens binnen vier weken na kennisgeving daarvan alsnog aan te vullen. Indien na 4 weken geen reactie is vernomen wordt geacht dat de aanvraag tot het aansluiten op de riolering is komen te vervallen. De gemeente is er aan gehouden dat schriftelijk te bevestigen.

 • 4.

  Wanneer de rechthebbende niet binnen 4 weken schriftelijk akkoord is gegaan met de betaling van de kosten van de aanleg van de perceelaansluitleiding als bedoeld in artikel 9, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Weigering aansluitvergunning

 • 1.

  Een aansluitvergunning kan slechts worden geweigerd indien een aansluiting van de particuliere afvoerleiding op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting bezwaarlijk is, omdat het de doelmatige inzameling en afvoer van afvalwater met behulp van het openbaar riool of de behandeling van afvalwater wordt belemmerd.

 • 2.

  De aansluiting van de afvoerleiding op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting is in ieder geval bezwaarlijk indien:

  • a.

   De gemeente voor het perceel waarvoor de aansluitvergunning wordt aangevraagd, van Gedeputeerde Staten een ontheffing heeft gekregen op grond van artikel 10:33, derde lid van de Wet milieubeheer.

  • b.

   De gevraagde aansluiting een lozing voor afvalwater betreft, waarvoor een omgevingsvergunning, een vergunning op grond van de Waterwet is vereist, maar niet is verleend of niet toereikend is gelet op de lozingssituatie, of dat niet aan de geldende algemene regels is voldaan.

  • c.

   De gevraagde aansluiting een lozing afvloeiend hemelwater betreft en van de rechthebbende redelijkerwijs kan worden gevergd dat dit hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater wordt gebracht.

  • d.

   Een omgevingsvergunning voor het aan te sluiten perceel is geweigerd voor zover het de activiteit bouwen of het in werking hebben van een inrichting betreft.

  • e.

   Een aansluitleiding dient voor de aansluiting van meer dan één woning.

 • 3.

  De aansluiting van de bedrijfsafvoerleiding op het mechanisch riool of wijziging van die aansluiting is in ieder geval bezwaarlijk indien:

  • ·

   De gevraagde aansluiting een lozing voor bedrijfsafvalwater betreft.

 • 4.

  Een weigering van een aansluitvergunning is met redenen omkleed, waarbij burgemeester en wethouders de nadere eisen aangeven waaraan het particulier riool moet voldoen om voor vergunningverlening in aanmerking te komen.

Artikel 5 Verlening aansluitvergunning

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 3 weken op de aanvraag om een aansluitvergunning.

 • 2.

  Ongeacht het in artikel 6, lid 1 bepaalde, kan het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde termijn eenmaal met ten hoogste 6 weken verlengen. Het maakt haar besluit daarvoor bekend binnen de eerstbedoelde termijn.

 • 3.

  Na ontvangst toetst de behandelend ambtenaar of de gemeente in dat gebied riolering heeft aangelegd en of de capaciteit van de riolering voldoende is om een aansluiting te realiseren. Dit kan leiden tot een afwijzing van de aanvraag of tot het stellen van extra eisen aan de rechthebbende.

 • 4.

  De keuze van de aan te wenden materialen, pompen etc. zijn ter beoordeling van het team werkvoorbereiding en realisatie van de Afdeling Realisatie en Beheer.

Artikel 6 Aanhoudingsgrond en van rechtswege verleende aansluitvergunning

 • 1.

  In afwijking van het eerste en tweede lid van artikel 5 wordt door burgemeester en wethouders de beslissing omtrent een aanvraag van een aansluitvergunning aangehouden als er geen reden is de vergunning te weigeren terwijl voor het aan te sluiten perceel nog een aanvraag moet worden gedaan of in behandeling is voor een omgevingsvergunning.

 • 2.

  De rechthebbende wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van de aanhouding op de hoogte gesteld. Gedurende de aanhouding worden de termijnen als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 5 opgeschort.

 • 3.

  Na verlening van de omgevingsvergunning, beslissen burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de aanvraag, maar in elk geval binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van artikel 5.

 • 4.

  Indien het eerste lid niet van toepassing is en het bevoegd gezag niet binnen de bij of krachtens het 3 weken onderscheidenlijk de verlenging van 6 weken termijn op de aanvraag heeft beslist, is de aansluitvergunning van rechtswege verleend overeenkomstig de aanvraag.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen van afdeling II afwijken voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Afdeling III De aansluiting

Artikel 8 Procedure en in acht te nemen termijnen

 • 1.

  De aanvraagprocedure na vergunningverlening omvat het volgende traject:

  • a.

   Verzoek tot aansluiting.

  • b.

   Kosten van de aansluiting.

  • c.

   Uitvoering van de aansluiting.

 • 2.

  De volgende termijnen worden hierbij door de gemeente in acht genomen:

  • a.

   Verzoek tot aansluiting 4 weken.

  • b.

   Door de aanvrager retour zenden van de voor akkoord getekende brief en betaling binnen 4 weken.

  • c.

   Realisatie van de perceelaansluiting binnen 6 weken na betaling.

Artikel 9 Kosten van de aansluiting

 • 1.

  De rechthebbende betaalt de werkelijke kosten van de aanleg van de perceelaansluitleiding zoals deze geoffreerd is door de aannemer en de eventuele kosten van de noodzakelijke aanpassingen van het openbaar gebied.

 • 2.

  Na ontvangst van het verzoek tot aansluiting verzorgt de behandeld ambtenaar een offerte aanvraag bij de aannemer die door de gemeente is geselecteerd.

 • 3.

  Na ontvangst van de offerte van de aannemer toetst de behandeld ambtenaar marginaal of de offerte marktconform is.

 • 4.

  De behandelend ambtenaar stelt na ontvangst van de offerte van de aannemer, maar uiterlijk 6 weken na het verzoek tot aansluiting een brief op namens het college en vermeld hierin ten minste de kosten van de aanleg, de voorwaarden waaronder het wordt aangesloten, het ontstoppingsbeleid van de gemeente en een redelijke termijn van de te verwachten uitvoeringstermijn.

 • 5.

  De gemeente kan in ieder geval niet worden gehouden tot een feitelijke aanleg van de perceelaansluiting, voordat de rechthebbende schriftelijk akkoord heeft gegeven middels de duplicaatbrief en de verschuldigde kosten inclusief de omzetbelasting zijn bijgeschreven op de gemeentelijke rekening.

 • 6.

  De gemeente acht een redelijke termijn van 4 weken voor het bijschrijven van de betaling op de rekening van de gemeente en het retourneren van de duplicaatbrief.

 • 7.

  De periode zoals omschreven in lid 5 schort de termijn van het verzoek tot aansluiting op tot het moment dat de rechthebbende heeft voldaan aan zijn verplichtingen van lid 5.

 • 8.

  Indien de gemeente na 6 weken geen reactie heeft ontvangen of de rechthebbende niet heeft voldaan aan de verplichtingen zoals omschreven in lid 5, gaat de gemeente er vanuit dat de rechthebbende zijn verzoek tot aansluiting heeft ingetrokken. De gemeente is eraan gehouden het van rechtswege ingetrokken beschouwde verzoek per brief te bevestigen.

 • 9.

  In het geval dat de betaling alsnog is binnengekomen na de termijn zoals genoemd in lid 6, zal deze als onverschuldigd worden aangemerkt en uiterlijk binnen 4 weken worden teruggestort aan de rechthebbende.

 • 10.

  De kosten voor de aanleg van de perceelaansluitleiding, zoals bedoeld in het eerste lid, kunnen niet meer in rekening worden gebracht als deze al op een andere wijze op de rechthebbende zijn of worden verhaald.

 • 11.

  Onderhoud, ontstopping, reparatie of vervanging van de perceelaansluitleiding is voor rekening van de gemeente. Als onderhouds- dan wel herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door onjuist gebruik van het aansluitriool, komen de kosten voor rekening van de rechthebbende of veroorzaker.

 • 12.

  Bij wijziging door de gemeente van de hoogteligging van het aansluitpunt moet de rechthebbende ervoor zorgen dat de particuliere afvoerleiding hierop kan worden aangesloten op een zodanige wijze dat de afvoer vanuit het perceel ongehinderd kan plaatsvinden.

Artikel 10 Uitvoering aanleg of wijziging perceelaansluiting

 • 1.

  De uitvoering van de aanleg of wijziging van de perceelaansluitleiding vindt niet plaats anders door of vanwege de gemeente.

 • 2.

  Nadat de gemeente de perceelaansluiting inclusief de ontstoppingsvoorziening heeft aangelegd, voert de rechthebbende zelf de aansluiting van de particuliere afvoerleiding uit.

 • 3.

  De rechthebbende onttrekt het aansluitpunt, na melding bij de gemeente dat de aansluiting is uitgevoerd, gedurende 3 werkdagen niet aan het zicht. Na controle door de gemeente dekt de rechthebbende de aansluitleiding af. De gemeente meldt de rechthebbende wanneer de opname heeft plaatsgevonden.

 • 4.

  Indien de rechthebbende overgaat tot een clandestiene aansluiting zal de gemeente een boete opleggen gelijk aan de offerte inclusief de omzetbelasting.

 • 5.

  Indien de geleverde kwaliteit van de clandestiene aansluiting minder is dan de gemeente zou eisen wordt de clandestiene aansluiting op kosten van de rechthebbende verwijderd.

 • 6.

  Voor de realisatie van de perceelaansluiting wordt door de gemeente een maximale termijn in acht genomen van 6 weken.

 • 7.

  In het geval dat er een pompgemaal geplaatst moet worden, omdat de gemeente daar alleen een persleiding heeft liggen, stelt de rechthebbende een deel van zijn perceel ter beschikking voor het plaatsen van het pompgemaal en het tracé van de persleiding. Dit wordt vastgelegd middels een zakelijk recht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de rechthebbende.

 • 8.

  Het deel van het perceel, zoals bedoeld in lid 7, dient vrij toegankelijk te zijn vanaf de openbare weg en bij het plaatsen en installeren van het pompgemaal vrij te zijn van obstakels die normale uitvoering in de weg kunnen staan.

 • 9.

  De gemeente of een gemachtigde van de gemeente, heeft te allen tijde toegang tot het perceel om werkzaamheden aan de riolering te verrichten.

 • 10.

  Indien er een pompgemaal geplaatst wordt, is de afnameverplichting van de gemeente maximaal 1,44 l/s (5,2 m³/uur).

 • 11.

  Indien voor een aansluiting meer capaciteit is vereist dan in lid 10 van dit artikel is omschreven kan daarvoor een aanvraag worden ingediend bij de gemeente.

 • 12.

  Het is ter beoordeling aan de gemeente of de onder lid 11 genoemde aanvraag of de capaciteit van haar leidingstelsel en/of de gemeente opgelegde afnameverplichting door het waterschap overschreden wordt, dit mogelijk maakt. Indien dat zou moeten leiden tot het vergroten van het gemeentelijke leidingensysteem zijn hiervoor de kosten voor de aanvrager.

 • 13.

  Indien er een aansluitverplichting rust op een perceel wegens een opgelegde wettelijke verplichting en daarmee de capaciteit van het gemeentelijke leidingensysteem vergroot dient te worden, zijn de kosten daarvan voor rekening van die rechthebbende.

 • 14.

  Deze verordening maakt het mogelijk voor de gemeente om voor de bepalingen in lid 11 en lid 13, om alvorens over te gaan tot een capaciteitsvergroting van haar leidingensysteem, regels te stellen en/of op te leggen aan de rechthebbende ter regulering van het afvalwateraanbod.

 • 15.

  Indien de gemeente op tijd een elektra aansluiting voor het te plaatsen pompgemaal heeft aangevraagd bij de netbeheerder, maar de netbeheerder niet binnen de gestelde uitvoeringstermijn de aansluiting kan realiseren, zal de gemeente het pompgemaal plaatsen, de termijn van oplevering zoals gesteld in lid 6 zal hierbij opschorten tot het moment van realiseren van de aansluiting door de netbeheerder.

 • 16.

  Indien het wenselijk is dat een elektra aansluiting gerealiseerd wordt anders dan via de netbeheerder, vindt er overleg plaats over de betaling van de werkelijke kosten van het elektraverbruik daarvan.

Artikel 11 Aansluithoogte perceelaansluitleiding

 • 1.

  De gemeente biedt een perceelaansluitleiding aan op de erfgrens van het perceel waarop de rechthebbende kan aansluiten.

 • 2.

  Hiervoor biedt de gemeente een perceelaansluitleiding aan die ten minste een diameter heeft van 125 mm en vervaardigd is van PVC.

 • 3.

  Het grondlichaam boven de buis van de standaard perceelaansluitleiding ligt op een aansluitdiepte van 0,80-1,00 m beneden het maaiveld.

 • 4.

  Indien er door de gemeente perceelaansluitleidingen zijn gerealiseerd in het verleden, bij aanleg van de riolering, dient op een dergelijke perceelaansluitleiding te worden aangesloten.

 • 5.

  Indien het de perceelaansluitleiding te hoog ligt voor de te realiseren aansluiting waarop de rechthebbende kan aansluiten is de gemeente er niet aan gehouden het aansluitpunt te moeten verlagen.

Afdeling IV Beheer en calamiteiten

Artikel 12 Beheer

 • 1.

  Het beheer, daaronder begrepen het onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de perceelaansluitleiding, inclusief ontstoppingsvoorziening, wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van de gemeente, tenzij het aannemelijk is dat de betreffende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten gevolge van een onjuist gebruik van de particuliere afvoerleiding, in welk geval de kosten voor rekening van de rechthebbende of veroorzaker komen.

 • 2.

  Onder renovatie word tevens begrepen het aanpassen van de perceelaansluitleiding ten gevolge van een wijziging van het openbaar riool.

 • 3.

  De kosten voor het beheer van de particuliere afvoerleiding, exclusief ontstoppingsvoorziening, komen voor rekening van de rechthebbende.

 • 4.

  Bij wijziging door de gemeente van de hoogteligging van het aansluitpunt moet de rechthebbende ervoor zorgen dat de particuliere afvoerleiding hierop aangesloten kan worden op een zodanige wijze dat de afvoer vanuit het perceel ongehinderd kan plaatsvinden.

Artikel 13 Calamiteiten

 • 1.

  Bij een verstopping of een andere storing in de aansluitleiding stelt de rechthebbende door middel van de ontstoppingsvoorziening vast in welk gedeelte van de aansluitleiding de verstopping zich bevindt; de particuliere afvoerleiding of de perceelaansluitleiding.

 • 2.

  Indien de verstopping zich op gemeenteterrein bevindt, is de rechthebbende verplicht de gemeente in te schakelen teneinde de verstopping te verhelpen.

 • 3.

  Bevindt de verstopping zich in de particuliere afvoerleiding dan moet de rechthebbende of gebruiker zelf de verstopping of storing verhelpen, tenzij de oorzaak van de verstopping aantoonbaar afkomstig is van het openbaar riool.

 • 4.

  Indien in gevallen als in het tweede lid wordt verzuimd de gemeente in te schakelen, is de gemeente niet verplicht de daartoe gemaakte kosten te vergoeden.

 • 5.

  Indien de rechthebbende niet op de hoogte is van de precieze locatie van de ontstoppingsvoorziening, moet contact worden opgenomen met de gemeente.

 • 6.

  Indien een verstopping op gemeentegrond, zoals bedoeld in lid 2, het gevolg is van aantoonbaar onjuist gebruik door de rechthebbende, dienen de kosten van het verhelpen van de verstopping door de rechthebbende te worden betaald.

 • 7.

  Woningen of bedrijven aangesloten op mechanische riolering lozen veelal op een kleine pompput (rioolgemaaltje). In het geval van een vermeende verstopping aan het gemeentelijke riool waarbij de rode lamp op de rioleringskast brandt, dient deze storing zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de meldlijn van de gemeente.

Afdeling V Verwijdering aansluiting en sloop

Artikel 14 Zorgplicht

 • 1.

  Bij sloop of andere daarmee samenhangende werkzaamheden op een op het openbaar riool aangesloten perceel, moeten door de rechthebbende zodanige voorzieningen aan de particuliere afvoerleiding worden getroffen dat iedere belemmering van het openbare riool wordt voorkomen.

 • 2.

  Als de rechthebbende bij sloopwerkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid omschreven zorgplicht, heeft de gemeente de bevoegdheid de aansluiting op het openbaar riool af te sluiten en de hieraan verbonden kosten te verhalen op de rechthebbende.

Artikel 15 Beëindiging gebruik

 • 1.

  Als het gebruik van een aansluitleiding definitief wordt beëindigd is de rechthebbende verplicht de gemeente hiervan binnen 4 weken in kennis te stellen.

 • 2.

  Als het gebruik van een aansluitleiding definitief wordt beëindigd, wordt de op de aansluitleiding betrekking hebbende aansluitvergunning ingetrokken, waarna de particuliere afvoerleiding(en) door de rechthebbende wordt verwijderd.

 • 3.

  De rechthebbende onttrekt de locatie van de verwijderde particuliere afvoerleiding(en) gedurende 3 werkdagen niet aan het zicht. Na controle door de gemeente dekt de rechthebbende de locatie af.

Afdeling VI Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16 Overgangsrecht

 • 1.

  Op aansluitingen die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening krachtens de tot dan geldende wetgeving en voorschriften tot stand zijn gebracht, zijn de bepalingen van afdeling IV, V en VI rechtstreeks van toepassing.

 • 2.

  Bij strijd van deze verordening met bepalingen in bestaande vergunningen, prevaleert het bepaalde in deze vergunningen.

Artikel 17 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld zijn belast, de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag volgend op die van haar bekendmaking.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Rioolaansluitingverordening gemeente Ermelo 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 juli 2014.

Toelichting

1.1Inleiding

Inzameling en transport van afvalwater zijn taken van de gemeente op grond van artikel 10:33 van de Wet milieubeheer. Voor het uitvoeren van deze taak heeft de gemeente rioolstelsels aangelegd en zorgt de gemeente voor het beheer van deze stelsels. Een Rioolaansluitingverordening regelt de verhouding tussen de burger en de gemeente inzake de aansluiting op het openbaar rioolstelsel en het afkoppelen van hemelwater. In een Rioolaansluitingverordening worden voorwaarden gesteld aan de wijze waarop een aansluiting op het openbaar riool kan worden verkregen. Daarnaast wordt geregeld wie verantwoordelijk is voor het beheer van de perceelaansluiting. Dit strekt tot voordeel van alle betrokken partijen, omdat er dan duidelijkheid bestaat over de verwachtingen die burgers en de gemeente van elkaar mogen hebben.

De gemeente is bevoegd tot het vaststellen van een Rioolaansluitingverordening op grond van de algemene verordende bevoegdheid van artikel 149 van de Gemeentewet.

1.2Gemeentelijke rioolaansluitingverordening

Uitgangspunt van de Rioolaansluitingverordening is dat voor een nieuwe aansluiting of een wijziging van de bestaande aansluiting, een aansluitvergunning is vereist.

In de aansluitvergunning worden voorwaarden gesteld waaronder de rechthebbende een aansluiting kan verkrijgen en mag gebruiken. Hierbij moet rekening worden gehouden met de in het Bouwbesluit genoemde bouwtechnische eisen. Op basis van de Rioolaansluitingverordening kunnen in de aansluitvergunning voorwaarden worden opgenomen over onderhoud, renovatie en vervanging van de aansluitleiding en beëindiging van het gebruik van de aansluiting. Daarbij kunnen er andere voorwaarden worden gesteld in het geval er een gescheiden rioolstelsel aanwezig is.

In het systeem van de verordening is een keuze gemaakt voor een verdeling van het beheer van de aansluitleiding, waarmee problemen als gevolg van de verdeling van het eigendom van een aansluitleiding worden voorkomen. Dit betekent dat de gemeente en de rechthebbende elk verantwoordelijk zijn voor het gebruik en het onderhoud van een deel van de aansluitleiding. Werkzaamheden aan de particuliere afvoerleiding vallen onder de verantwoordelijkheid van de rechthebbende op het aangesloten perceel.

Het deel van de aansluitleiding vanaf het aansluitpunt naar het openbaar rioolstelsel wordt in de verordening de perceelaansluitleiding genoemd en staat onder beheersverantwoordelijkheid van de gemeente. Deze ligt meestal in openbare grond.

Als nu bijvoorbeeld een verstopping is ontstaan in de particuliere afvoerleiding, dan moet de rechthebbende op grond van de rioolaansluitingverordening zelf en voor eigen rekening zorg dragen voor het verhelpen van het probleem. Is er een verstopping ontstaan in de perceelaansluitleiding, bijvoorbeeld door ingroeiende boomwortels of door een verzakking, dan draagt de gemeente zorg voor de reparatie. Ook de kosten van onderhoud, renovatie en vervanging van de perceelaansluitleiding zijn voor de gemeente.

De aanleg van de perceelaansluitleiding geschiedt door de gemeente of door een namens de gemeente in te schakelen aannemer. De rechthebbende betaalt de kosten op basis van een offertevoorstel. De gemeente kan in ieder geval niet tot feitelijke aanleg van de perceelaansluitleiding overgaan, voordat de rechthebbende schriftelijk akkoord heeft gegeven voor de kosten van de aanleg van de perceelaansluitleiding en deze kosten ook heeft betaald. De kosten worden aangemerkt als genotsretributies in de zin van artikel 229 van de Gemeentewet. Dit betekent dat niet meer in rekening mag worden gebracht dan de daadwerkelijke kosten die gemoeid zijn met het aanleggen van een perceelaansluitleiding.

De verlening van de aansluitvergunning kan door de gemeente worden geweigerd als aansluiting van een particuliere afvoerleiding op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting vanwege technische, juridische of milieuhygiënische redenen bezwaarlijk is. In de verordening is geen uitputtende regeling opgenomen met betrekking tot de weigeringgronden van de aanvraag.

De Rioolaansluitingverordening van de gemeente Ermelo bestaat uit 19 artikelen, die zijn ondergebracht in 6 afdelingen. Afdeling II regelt de aansluitvergunning: een omschrijving van de vergunningplicht, de aanvraag, de verlening en tot slot de gronden tot weigering. Tevens is er een aanhoudingsplicht geregeld. In afdeling III komt het tot stand brengen van de aansluiting aan de orde. Hierin worden het verzoek tot aanleg of wijziging, de kosten en de uitvoering geregeld. Het onderhoud komt in afdeling IV aan de orde, de verwijdering en de sloop van de aansluiting in afdeling V. De laatste afdeling VI, betreft de overgangs- en slotbepalingen.

1.3Artikelsgewijze toelichting

1.3Artikel 1 Begripsbepalingen

1.3In artikel 1 worden de begripsbepalingen gegeven. De begrippenlijst is uitgebreid om te voorkomen dat onnodige discussie kan ontstaan over de betekenis van bepaalde begrippen. Voor de uitleg van de bepalingen in de verordening en de voorschriften in een aansluitvergunning, gelden de definities van artikel 1. De aansluitleiding is de benaming voor de gehele leiding vanaf de binnenriolering tot en met de aansluiting op het openbaar riool. Het openbaar riool is het deel van de riolering wat in eigendom en beheer van de gemeente is ten behoeve van de inzameling en transport van afvalwater. Onder dit begrip vallen eveneens rioolgemalen, persleidingen, vacuümleidingen, werken en installaties van overeenkomstige aard in beheer bij de gemeente. De aansluitleiding wordt volgens de definities onderverdeeld in de particuliere afvoerleiding, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding en maakt geen onderdeel uit van het openbaar riool. Omdat het aansluitpunt de scheidingslijn vormt tussen de beheersverantwoordelijkheid van de gemeente en de beheersverantwoordelijkheid van de perceeleigenaar is het belangrijk dat een duidelijk definitie wordt gegeven van het aansluitpunt. In de gemeente Ermelo wordt voor nieuwe situaties als aansluitpunt aangemerkt:

 • -

  De ontstoppingsvoorziening, gelegen op of nabij de kadastrale eigendomsgrens op het terrein van de particulier.

 • -

  Bij afwezigheid van de ontstoppingsvoorziening bij een vrij vervalstelsel het punt waar de aansluitleiding de kadastrale eigendomsgrens snijdt.

 • -

  Bij afwezigheid van de ontstoppingsvoorziening bij een mechanisch stelsel het punt, gelegen op 0,5 meter van een gemeentelijke voorziening. Bij dit laatste kan gedacht worden aan een (pomp)put.

1.3 De rechthebbende is degene die een aansluitvergunning kan aanvragen. De rechthebbende is de perceelseigenaar. Tevens worden als rechthebbende aangemerkt:

 • -

  De zakelijk gerechtigde van een aan te sluiten perceel.

 • -

  De rechtsopvolgers van deze eigenaren of zakelijk gerechtigden, zodat de vergunning geldig blijft in geval het perceel bijvoorbeeld wordt verkocht.

 • -

  Vereniging van eigenaren.

 • -

  De rechthebbende die zijn eigendom verhuurt. Hij moet er voor zorgen dat de huurder de voorschriften van de aansluitvergunning naleeft. Dit geldt ook als de verhuurder een woningbouwvereniging is. De woningbouwvereniging is als rechthebbende (vergunninghouder) het aanspreekpunt in relatie tot de gemeente.

1.3Het centrale begrip afvalwater omvat het huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan, bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.

1.3Artikel 2 Vergunningplicht

1.3In artikel 2 wordt bepaald dat aansluiting van een particuliere afvoerleiding op de openbare riolering, of wijziging van een dergelijke aansluiting, verboden is zonder aansluitvergunning. De aansluitvergunning geldt ook voor het in stand houden van een aansluiting. In de aansluitvergunning kan een aantal voorschriften worden opgenomen over de particuliere afvoerleiding zoals die aanwezig moet zijn op het moment dat de aansluiting tot stand wordt gebracht. Daarnaast kunnen de voor de rechthebbende geldende regels uit de verordening met betrekking tot het onderhoud, de renovatie, vervanging en sloop, in de aansluitvergunning worden vermeld.

1.3In lid 3 wordt aangegeven, dat burgemeester en wethouders alleen aansluitvergunningen verlenen voor aansluitingen die overeenstemmen met het openbaar riool ter plaatse. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen aansluitvergunning kan worden verkregen voor de gemengde afvoer van hemelwater en het overige afvalwater als ter plaatse een gescheiden stelsel ligt. Ook kan bijvoorbeeld geen vergunning worden verleend voor een hemelwateraansluiting op drukriolering. Met deze bepaling in lid 3 is een duidelijke basis gelegd voor handhavend optreden. De gemeente kan bij de handhaving van de rioolaansluitingverordening niet overgaan tot het afsluiten van een aansluitleiding als dit tot gevolg heeft dat de rechthebbende niet meer in staat is zijn afvalwater van het perceel af te voeren. De gemeente zou dan in strijd handelen met haar zorgplicht van artikel 10.33 van de Wet milieubeheer. In plaats van op deze wijze bestuursdwang toepassen, zou in deze gevallen het opleggen van een dwangsom uitkomst kunnen bieden. Daarnaast hanteert de gemeente bij mechanische riolering een maximale afvoer van 1,44 liter per seconde, wat als voorschrift in de vergunning mag worden opgenomen.

1.3In lid 3 wordt tevens bepaald dat de aansluitvergunning wordt verleend ten behoeve van de afvoer van hemelwater naar het daarvoor bedoelde leidingenstelsel, als ter plaatse een gescheiden stelsel aanwezig is en redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater wordt gebracht. Dit past binnen de watertrits vasthouden – bergen – afvoeren. Wij houden de volgende voorkeursvolgorde aan:

 • 1.

  Bergen op eigen terrein.

 • 2.

  Direct lozen op aanwezig of aangrenzend oppervlaktewater.

 • 3.

  Lozen in het hemelwaterstelsel.

 • 4.

  Lozen in het gemengd stelsel.

1.3In beginsel wordt optie 1 gevolgd. Alleen indien dat niet mogelijk is, kunnen in volgorde de overige aangegeven opties worden gevolgd.

1.3Als de aansluitvergunning is verleend kan de rechthebbende een verzoek doen aan burgemeester en wethouders om de perceelaansluitleiding aan te leggen zodat de rechthebbende hierop kan aansluiten. Om te voorkomen dat de gemeente aansluitvergunningen verleend voor percelen waar uiteindelijk geen aansluiting tot stand wordt gebracht, kunnen burgemeester en wethouders als een jaar na de vergunningverlening nog geen verzoek is gedaan tot aansluiting, de vergunning van rechtswege laten vervallen.

1.3Artikel 3 Vergunningaanvraag

1.3Artikel 3 bepaalt dat de aansluitvergunning moet worden aangevraagd door de rechthebbende. Om dit te vereenvoudigen, moet de aanvraag worden gedaan met een daartoe bestemd formulier.

1.3In het tweede lid is vastgelegd waaraan de aanvraag moet voldoen. Het is mogelijk dat de gevraagde gegevens, die nodig zijn om een aansluiting goed tot stand te brengen, reeds zijn vastgelegd in een omgevingsvergunning. Hieronder moet ook de voormalige bouwvergunning of een milieuvergunning gelezen worden. In deze gevallen kan de aanvrager volstaan met een kopie van deze gegevens. Op grond van lid 3 krijgt de aanvrager, na daarover geïnformeerd te zijn, nog vier weken de tijd om de gegevens aan te vullen als de overlegde gegevens incompleet zijn.

1.3Artikel 4 Weigering aansluitvergunning

1.3In artikel 4 is vastgelegd op welke gronden de vergunning geweigerd kan worden. In lid 1 is aangegeven, dat het moet gaan om redenen die de doelmatige inzameling en afvoer van het riool belemmeren. Dit kunnen bijvoorbeeld juridische of milieuhygiënische weigeringgronden zijn. Naast de gronden die in deze verordening genoemd zijn, gelden ook de algemene regels ten aanzien van lozingen in het Activiteitenbesluit (voor inrichtingen), het Besluit lozen afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Wanneer bijvoorbeeld de lozing van afvalwater de doelmatige werking van het openbaar riool en/of de RWZI belemmert, kan geen vergunning worden verleend.

1.3In lid 2 worden voorbeelden genoemd van mogelijke weigeringgronden voor aansluiting op de openbare riolering. De in lid 2 genoemde weigeringgronden zijn niet uitputtend bedoeld en moeten worden gezien als ondersteuning van de motivatie om een vergunning te weigeren. Bij een weigering wordt altijd aangegeven aan welke eisen moet worden voldaan om alsnog voor de aansluitvergunning in aanmerking te komen. Per 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Deze wet voorziet in een hemelwaterzorgplicht en een zorgplicht voor grondwater, naast de al langer bestaande zorgplicht voor afvalwater in de Wet milieubeheer. De hemel- en grondwaterzorgplicht zijn opgenomen in artikel 3.5 en 3.6 van de Waterwet. De afvalwaterzorgplicht en de hemelwaterzorgplicht zijn van belang in deze verordening. De afvalwaterzorgplicht houdt in het kort in dat de gemeente de zorgplicht heeft om afvalwater in te zamelen en te transporteren naar een zuiveringtechnisch werk van afvalwater .

1.3De hemelwaterzorgplicht houdt in dat de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders zorg dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiend hemelwater, voor zover van diegene die zich daarvan ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. De rioolaansluitingverordening sluit hier op aan.

1.3Artikel 5 en 6 Verlening, aanhouding en van rechtswege verleende aansluitvergunning

1.3Burgemeester en wethouders moeten binnen 3 weken beslissen op de aanvraag. Deze termijn moet voldoende zijn om een aanvraag voor een aansluitvergunning te behandelen. Als binnen deze termijn geen beslissing op de aanvraag is genomen zonder opgaaf van redenen zoals het ontbreken van gegevens om de aanvraag te behandelen of het aanhouden van de aanvraag, geldt het vierde lid van artikel 6. In dat geval is de aansluitvergunning van rechtswege verleend conform de aanvraag. In het geval dat de rechthebbende voor het betreffende perceel ook nog een aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouwen en/of milieu) heeft lopen, wordt de aanvraag voor de aansluitvergunning aangehouden totdat deze vergunning is verleend. Een weigering van de omgevingsvergunning vormt een directe weigeringgrond voor de aansluitvergunning.

1.3Artikel 7 Hardheidsclausule

1.3Om te voorkomen dat toepassing van de bepalingen omtrent het verlenen van de aansluitvergunning in een concreet geval zou leiden tot een beslissing in strijd met de redelijkheid en billijkheid, is een hardheidsclausule opgenomen om in incidentele gevallen van het bepaalde in afdeling II van deze verordening af te wijken. Er dienen zodanige omstandigheden aanwezig te zijn dat toepassing van de bepalingen betreffende het verlenen van de aansluitvergunning tot pertinente onbillijkheden leiden.

1.3Artikel 8 Procedure en in acht te nemen termijnen

1.3In artikel 8 is vastgelegd hoe de rechthebbende na het verkrijgen van de aansluitvergunning een verzoek kan doen tot aansluiting op het openbaar riool. Na het retour zenden van de voor akkoord getekende brief en de betaling door de rechthebbende, dient de gemeente binnen 6 weken een afspraak te maken om de werkzaamheden uit te voeren.

1.3 Artikel 9 Kosten van de aansluiting

1.3Het bedrag dat de rechthebbende voor de (aanleg van de) aansluiting dient te betalen, moet worden aangemerkt als een recht dat wordt geheven ter zake van het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten (artikel 229, eerste lid, sub b. van de Gemeentewet). Dit betekent dat het in rekening gebrachte bedrag niet hoger mag zijn dan de kosten die de gemeente in werkelijkheid moet maken. De rechthebbende betaalt de werkelijke kosten van de perceelaansluitleiding. De gemeente kan in ieder geval niet worden gehouden tot feitelijke aanleg van de perceelaansluitleiding over te gaan, voordat de rechthebbende zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de kosten van de aanleg van de perceelaansluitleiding en de betaling is bijgeschreven op de rekening van de gemeente. Wanneer de kosten al op een andere manier verhaald zijn of worden, bijvoorbeeld in het kader van de grondexploitatie, dan worden deze niet in rekening gebracht.

1.3Artikel 10 Uitvoering aanleg of wijziging perceelaansluiting

1.3In artikel 10 wordt bepaald dat de aanleg van de perceelaansluitleiding geschiedt door of vanwege de gemeente. Nadat de gemeente de perceelaansluitleiding heeft laten aanleggen, sluit de rechthebbende zijn particuliere afvoerleiding aan op de perceelaansluitleiding. Daarna moet het aansluitpunt nog 3 werkdagen in het zicht blijven, zodat de gemeente kan controleren of de aansluiting deugdelijk tot stand is gebracht. Op basis van artikel 6.18, lid 5 Bouwbesluit 2012 kan de gemeente aanwijzingen geven over de wijze waarop de particuliere afvoerleiding de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het terrein moet kruisen en of er voorzieningen moeten worden aangebracht om het terugvloeien van afvalwater of hemelwater te voorkomen wanneer de leiding te laag is gelegen of niet onder vrijverval kan afstromen en bij gevolg het water moet worden verpompt. Tevens kan de gemeente aanwijzingen geven die betrekking hebben op de kwaliteit en de dimensionering van de particuliere afvoerleiding en de in deze leiding op te nemen voorzieningen voor be- en ontluchting. In een omgevingsvergunning kan de gemeente in de voorschriften daar invulling aan geven.

1.3Artikel 11 Aansluithoogte perceelaansluitleiding

1.3Artikel 11 bepaalt aan welke voorwaarden de gemeente moet voldoen met betrekking tot de aansluiting van de rechthebbende op het openbaar riool.

1.3Artikel 12 Beheer

1.3Artikel 12 geeft nadere regels over het onderhoud, de renovatie en vervanging van de perceelaansluitleiding. In het eerste lid is aangegeven dat onjuist gebruik van de particuliere afvoerleiding niet is toegestaan. De gemeente verricht op haar eigen kosten de onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de perceelaansluiting, tenzij het aannemelijk is dat de betreffende onderhouds- of herstelwerkzaamheden moet worden uitgevoerd ten gevolge van een onjuist gebruik van de particuliere afvoerleiding door de rechthebbende of gebruiker. In dat geval komen de kosten voor rekening van de rechthebbende. Tevens moet de rechthebbende zorgen dat de door hem gebruikte aansluiting vrij blijft van aanslag, slib en dergelijke, waardoor op den duur de leiding verstopt kan raken. De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de particuliere afvoerleiding, tenzij aantoonbaar is dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door terugstroming van afvalwater uit het openbaar riool. Wanneer de gemeente de hoogteligging van het aansluitpunt wijzigt moet de rechthebbende ervoor zorgen dat de particuliere afvoerleiding hierop kan worden aangesloten. Dit moet op een zodanige wijze dat de afvoer vanuit het perceel ongehinderd kan plaatsvinden. De kosten die hieraan zijn verbonden blijven voor rekening van de rechthebbende, tenzij het aansluitpunt hoger komt te liggen dan de hoogte ten tijde van de aansluiting. Bij een wijziging van de kadastrale grens dient de ontstoppingsvoorziening op kosten van de rechthebbende verplaatst te worden.

1.3Artikel 13 Calamiteiten

1.3In artikel 13 is een calamiteitenregeling opgenomen. Bij verstoppingen laat de rechthebbende onderzoek doen naar de oorzaak van de verstopping. Als de verstopping zich in het openbaar gebied bevindt, moet de gemeente worden ingeschakeld. De gemeente draagt vervolgens zorg voor het verhelpen van de verstopping. Indien men niet de gemeente inschakelt, maar de werkzaamheden volledig laat verrichten door een eigen ingeschakeld bedrijf, vergoedt de gemeente deze kosten niet.

1.3 Als de verstopping zich in het particuliere deel van de aansluitleiding voordoet, dan behoort dit tot de zorg van de rechthebbende. Wanneer de rechthebbende niet op de hoogte is van de locatie van de ontstoppingsvoorziening, kan contact gezocht worden met de gemeente. De gemeente beschikt over kaartmateriaal waarop de ontstoppingsvoorzieningen zijn aangegeven.

1.3Artikel 14 Zorgplicht

1.3In artikel 14 zijn bepalingen opgenomen over de zorg die betracht moet worden bij werkzaamheden, bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden, die schade kunnen veroorzaken aan het openbaar riool. Hierbij kan gedacht worden aan verzanding van het riool. In het belang van het openbaar riool heeft de gemeente de bevoegdheid om de aansluiting op het openbaar riool op kosten van de rechthebbende af te sluiten als de rechthebbende zelf geen voorzieningen treft om schade aan het openbaar riool te voorkomen.

1.3Artikel 15 Beëindiging gebruik

1.3In dit artikel is vastgelegd dat bij definitieve beëindiging van het gebruik van een aansluitleiding, de aansluitvergunning wordt ingetrokken en de leiding wordt verwijderd. Per geval zal bekeken worden of de gehele aansluiting moet worden verwijderd of dat slechts de particuliere afvoerleiding zal moeten worden verwijderd, waarbij de perceelaansluitleiding wel behouden blijft. In het licht van de plicht van de gemeente om te zorgen voor de doelmatige inzameling en het doelmatig transport van afvalwater kan het gewenst zijn dat de perceelaansluitleiding behouden blijft. Zeker als het gaat om beëindiging van het gebruik vanwege sloop en herbouw van de bestaande bebouwing zou het beter kunnen zijn om te bepalen dat slechts de particuliere afvoerleiding moet worden verwijderd.

1.3Artikel 16 Overgangsrecht

1.3Omdat met het van kracht worden van de rioolaansluitingverordening juridisch een nieuwe situatie ontstaat, zijn in artikel 16 een aantal overgangsbepalingen opgenomen. Aanvragen tot aansluiting of wijziging van een aansluiting die na de inwerkingtreding van de nieuwe verordening nog in behandeling worden genomen, worden behandeld volgens de regeling in de verordening. Middels lid 1 van artikel 16 worden op alle reeds bestaande aansluitingen de bepalingen met betrekking tot het beheer en onderhoud en de zorgplicht bij verwijdering en sloop van toepassing verklaard. Uiteraard mag deze toepassing geen strijd opleveren met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bij wijziging van een bestaande aansluiting bestaat de plicht om daarvoor een aansluitvergunning te verkrijgen. Omdat het denkbaar is dat voor het tot stand brengen van aansluitingen op het openbaar riool in het verleden met perceeleigenaren vergunningen zijn afgegeven waarin afspraken zijn gemaakt die strijd opleveren met de aansluitverordening, is in lid 2 vastgelegd dat in dergelijke situaties de bepalingen van de vergunning prevaleren. Het zou immers in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel als deze afspraken zomaar opzij worden gezet.

1.3Artikel 17 Toezichthouders

1.3Een persoon die is aangewezen als toezichthouder beschikt in beginsel over alle in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen bevoegdheden. Op grond van artikel 5:14 van de Awb kunnen deze bevoegdheden bij verordening of bij besluit van het college worden beperkt. In dit verband is tevens artikel 5:16a van de Awb van belang. Hierin staat beschreven dat een toezichthouder bevoegd is van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. Het college wijst in de regel een gemeentelijke afdeling of dienst aan waarvan de ambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van de verordening. Voorts kan het college ambtenaren aanwijzen van andere afdelingen of diensten.

1.3Artikel 18 Inwerkingtreding

1.3De inwerkingtreding van de verordening is in beginsel 8 dagen na de bekendmaking.

1.3Artikel 19 Citeertitel

1.3Deze verordening krijgt als titel: Rioolaansluitingverordening gemeente Ermelo 2014.

Inhoudsopgave

Afdeling I Begripsomschrijvingen 3

Artikel 1 Begripsbepalingen 3

Afdeling II De aansluitvergunning 4

Artikel 2 Vergunningplicht 4

Artikel 3 Vergunningaanvraag 5

Artikel 4 Weigering aansluitvergunning 5

Artikel 5 Verlening aansluitvergunning 6

Artikel 6 Aanhoudingsgrond en van rechtswege verleende aansluitvergunning 6

Artikel 7 Hardheidsclausule 6

Afdeling III De aansluiting 7

Artikel 8 Procedure en in acht te nemen termijnen 7

Artikel 9 Kosten van de aansluiting 7

Artikel 10 Uitvoering aanleg of wijziging perceelaansluiting 7

Artikel 11 Aansluithoogte uitlegger 8

Afdeling IV Beheer en calamiteiten 9

Artikel 12 Beheer 9

Artikel 13 Calamiteiten 9

Afdeling V Verwijdering aansluiting en sloop 9

Artikel 14 Zorgplicht 9

Artikel 15 Beëindiging gebruik 9

Afdeling VI Overgangs- en slotbepalingen 10

Artikel 16 Overgangsrecht 10

Artikel 17 Toezichthouders 10

Artikel 18 Inwerkingtreding 10

Artikel 19 Citeertitel 10

Toelichting 11

1.1 Inleiding 11

1.2 Gemeentelijke rioolaansluitingverordening 11

1.3 Artikelsgewijze toelichting 12

Artikel 1 Begripsbepalingen 12

Artikel 2 Vergunningplicht 13

Artikel 3 Vergunningaanvraag 13

Artikel 4 Weigering aansluitvergunning 14

Artikel 5/6 Verlening, aanhouding en van rechtswege verleende aansluitvergunning 14

Artikel 7 Hardheidsclausule 14

Artikel 8 Procedure en in acht te nemen termijnen 14

Artikel 9 Kosten van de aansluiting 15

Artikel 10 Uitvoering aanleg of wijziging perceelaansluiting 15

Artikel 11 Aansluithoogte uitlegger 15

Artikel 12 Beheer 15

Artikel 13 Calamiteiten 15

Artikel 14 Zorgplicht 16

Artikel 15 Beëindiging gebruik 16

Artikel 16 Overgangsrecht 16

Artikel 17 Toezichthouders 16

Artikel 18 Inwerkingtreding 16

Artikel 19 Citeertitel 16