Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Franekeradeel

Bezoldigingsverordening gemeente Franekeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Franekeradeel
Officiële naam regelingBezoldigingsverordening gemeente Franekeradeel
CiteertitelBezoldigingsverordening gemeente Franekeradeel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

-

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

14-12-2010

Onbekend

Stuknr. 11. 201044

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel;

gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d.13 december 2000;

gelet op het gestelde in artikel 156 van de Gemeentewet en op het besluit van de raad dezer gemeente d.d. 4 juli 1996 inzake de uitoefening van de macht van de raad door burgemeester en wethouders;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de navolgende verordening.

Bezoldigingsverordening gemeente Franekeradeel

I Begripsbepalingen

Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. ambtenaar:

 • 1.

  de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel

 • 2.

  de werknemer als bedoeld in artikel 2.5.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel;

b. salaris:

het salaris, als bedoeld in artikel 1:1, tweede lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Franekeradeel

c. uurloon:

het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Franekeradeel

d. schaal:

de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel opgenomen in bijlage IIa van de regeling.

e. aanloopschaal:

de salarisschaal welke onmiddellijk voorafgaat aan de voor de functie van de ambtenaar vastgestelde functieschaal;

f. functieschaal:

de salarisschaal welke is vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, tweede lid van deze verordening;

g. uitloopschaal:

de salarisschaal, welke onmiddellijk volgt op de voor de functie van de ambtenaar vastgestelde functieschaal;

h. maximumsalaris:

het hoogste bedrag van een salarisschaal;

i. bezoldiging:

de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel

g. betrekking:

de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel;

j. conversie:

de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen;

k. volledige betrekking:

de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder k, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel

l. overwerk:

het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder 1, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel

II Salaris

Recht op salaris

Artikel 2

 • 1.

  Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden.

 • 2.

  Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de daar waarop het ontslag ingaat.

Gebroken tijdvakken

Artikel 3

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Onvolledige betrekking

Artikel 4.

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

Salarisbedragen

Artikel 5.

De salarissen van de ambtenaren wier salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel.

Artikel 6.

 • 1.

  De toepassing van bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde tot en met vijfde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Franekeradeel.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie, de voor de functie van de ambtenaar geldende salarisschaal.

 • 3.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 vindt inschaling plaats in de functie schaal.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

 • 5.

  Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximum salaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

Aanloopschaal.

Artikel 7.

 • 1.

  De ambtenaar wordt in de aanloopschaal geplaatst, indien bij aanstelling blijkt, dat de ambtenaar nog niet volledig aan de bij de functie behorende functie-eisen kan voldoen

 • 2.

  De maximale duur van deze plaatsing wordt bij aanstelling bepaald en gekoppeld aan een vooraf vastgesteld traject bevattende leer - en ontwikkelingspunten.

 • 3.

  Indien op basis van tenminste één personeelsbeoordeling is gebleken, dat de ambtenaar inmiddels in voldoende mate aan de gestelde functie-eisen kan voldoen, wordt hij in de functierang geplaatst..

 • 4.

  Bevordering naar de functieschaal vindt plaats met inachtneming van de in artikel 12 bepaalde regels.

Periodieke verhoging van het salaris

Artikel 8.

 • 1.

  Het salaris van de ambtenaar die voldoende functioneert, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naasthogere bedrag.

 • 2.

  De periodieke verhogingen worden toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand, waarin zijn aanstelling een jaar is verstreken en nadien telkens na een jaar.

 • 3.

  Het tijdstip, waarop ingevolge het vorige lid voor de eerste maal een periode verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd, indien daartoe naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat.

 • 4.

  Een verhindering wegens ziekte als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Franekeradeel zal niet van invloed zijn op het tijdstip van toekenning van periodieke salarisverhogingen.

Extra periodieke verhoging van het salaris

Artikel 9.

 • 1.

  Aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, worden toegekend op grond van zeer goede of uitstekende vervulling van de betrekking.

 • 2.

  Bij de toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 8 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij anders wordt bepaald.

Geen periodieke verhoging

Artikel 10.

 • 1.

  Indien een ambtenaar onvoldoende functioneert, kan worden bepaald dat voor hem de in artikel 8 bedoelde salarisverhoging achterwege wordt gelaten.

 • 2.

  Nadien kan worden bepaald dat de salarisverhoging, welke met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend.

 • 3.

  Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid.

Uitloopschaal na het bereiken maximum functieschaal.

Artikel 11.

 • 1.

  De ambtenaar, die tenminste 2 jaar het maximumsalaris behorende bij de functieschalen 1, 2, 3 of 4 opgenomen in bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Franekeradeel heeft bereikt, wordt in de uitloopschaal geplaatst, indien betrokkene op basis van een systeem van personeelsbeoordeling gedurende tenminste 3 jaren voldoende heeft gefunctioneerd.

 • 2.

  Bevordering naar de uitloopschaal vindt plaats met inachtneming van de in artikel 12 bepaalde regels.

 • 3.

  Het onder 1. en 2. vermelde is niet van toepassing op ambtenaren, die op of na 1 januari 2005 in dienst zijn getreden.

Salaris bij bevordering naar hogere schaal

Artikel 12.

Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eersthogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naast hogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naast lagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

III. Instrumenten van flexibele beloning.

Gratificatie.

Artikel 13.

 • 1.

  Indien een ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan aan hem een gratificatie als bedoeld in artikel 15:1:28 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel worden toegekend.

 • 2.

  Aan een groep ambtenaren, die en uitstekende collectieve prestatie hebben geleverd, kan een groepsgratificatie worden toegekend.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen ter uitvoering van dit artikel nadere regels vast.

IV. Overige toelagen en vergoedingen

Waarnemingstoelage

Artikel 14.

Een waarnemingstoelage wordt toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel.

Overwerkvergoeding

Artikel 15.

 • 1.

  Aan de ambtenaar voor wie een functieschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 11 wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:2 en artikel 3:2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel.

 • 2.

  Indien het college uitvoering wenst te geven aan het bepaalde in artikel 3:2:1, 6e en 7e lid van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Franekeradeel, gebeurt dit met instemming van de Ondernemingsraad.

Toelage onregelmatige dienst

Artikel 16.

 • 1.

  Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 11 en voor wie de werktijden zijn vastgesteld conform in artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel wordt een toelage toegekend op grond van artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel.

 • 2.

  De toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel:

  • a.

   20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag 6.00 en 8.00 uur tussen 18.00 en 22.00 uur;

  • b.

   40% voor de uren op zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur;

  • c.

   40% voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur;

  • d.

   65% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid,

  • e.

   van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel, met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij het maximumsalaris van schaal 6.

 • 3.

  Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen - en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 7 uur, respectievelijk is beëindigd na 19 uur.

 • 4.

  Aan de ambtenaar werkzaam bij sporthal “de Trije” wordt een vaste toelage toegekend overeenkomende met 16% van het voor de ambtenaar geldende salaris met een maximum van 16% van het salaris behorende bij het maximumsalaris van schaal 6.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt.

Toelage bereikbaarheid - en beschikbaarheiddienst

Artikel 17.

 • 1.

  Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 10 en die buiten de werktijdenregeling als bedoeld in artikel 4:1 en 4:2 van de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Franekeradeel ingevolge een schriftelijke aanwijzing van burgemeester en wethouders zich regelmatig of vrij regelmatige bereikbaar en beschikbaar moet houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend.

 • 2.

  De toelage bedraagt per week 3% van het bedrag behorende bij het maximumsalaris van schaal 5.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt.

Inconveniëntentoelage

Artikel 18.

 • 1.

  Aan de ambtenaar aan wie het verrichten van zware onaangename of gevaarlijke arbeid wordt opgedragen, wordt een toelage toegekend

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen welke arbeidsomstandigheden als zwaar, onaangenaam of gevaarlijk aangemerkt worden.

 • 3.

  De in het eerste lid genoemde toelage bedraagt voor het personeel, werkzaam bij de buitendienst van de afdeling Beheer & Uitvoering 2% van het voor de ambtenaar geldende bruto maandsalaris.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde toelage bedraagt voor het personeel, werkzaam bij sport – en evenementenhal “de Trije” per jaar 1/3 of 2/3 – deel van 18% van het bedrag behorende bij schaal 4, regelnummer 9 voorkomende in bijlage IIa van deze regeling. Uitbetaling van deze toelage vindt per maand plaats.

Referte – tijdvak.

Artikel 19.

 • 1.

  Voor de toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Franekeradeel worden de vergoeding bedoeld in artikel 3:3, de overgangstoelage onregelmatige dienst, alsmede de prestatiebeloning slechts geacht tot de bezoldiging te behoren tot een bedrag, dat overeenkomt met hetgeen in de drie kalendermaanden, voorafgaande aan de datum, waarop de verhindering tot het vervullen van de betrekking is ontstaan, gemiddeld per maand is toegekend aan die vergoeding of die beloning.

 • 2.

  Voor zover de ambtenaar op evenbedoelde datum minder dan drie kalendermaanden zijn betrekking heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag, dat hem gemiddeld per maand is toegekend over het tijdvak, waarin hij voor het ontstaan van de verhindering in dienst is geweest.

Afbouwtoelage

Artikel 20.

 • 1.

  Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage, als bedoeld in artikelen 16, 17 en 18, een blijvende verlaging ondergaat, wordt door burgemeester en wethouders een aflopende toelage gekend, indien:

  • a.

   die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt en

  • b.

   de ambtenaar de toelage – als bedoeld in artikelen 16, 17 en 18 – direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende twee jaren zonder wezenlijkeonderbreking heeft genoten.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt aan de ambtenaar van 55 jaar of ouder wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in artikelen 16, 17 en 18 – een blijvende verlaging ondergaat, een blijvende toelage toegekend, indien de ambtenaar de toelage – als bedoeld in artikelen 16, 17 en 18 – direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 55 jaar bereikt en hij onmiddellijk voor de aanvang van die toelage gedurende tenminste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking een toelage – als bedoeld in artikelen 16, 17 en 18 – heeft genoten, over in een blijvende toelage als bedoeld in het vorige lid.

 • 4.

  Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twee maanden.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor de uitvoering van dit artikel nadere regels vaststellen.

Garantietoelage.

Artikel 21

.

 • 1.

  Aan de ambtenaar wordt een toelage toegekend, indien als gevolg van functiewaardering de aan zijn functie verbonden salarisschaal een blijvende verlaging ondergaat.

 • 2.

  De hoogte van deze toelage bedraagt het verschil tussen het schaalbedrag, waarop de ambtenaar aanspraak zou hebben gehad als de uitslag van de functiewaardering ongewijzigd zou zijn gebleven en het schaalbedrag, waarop de ambtenaar op basis van de uitslag functiewaardering aanspraak heeft.(Opgenomen bij besluit d.d. 3 september 2002)

Toelage beschikbaarstelling privé auto

Artikel 22.

Aanvullend op artikel 15:1:22 van de CAR ontvangt de ambtenaar, die zijn privé auto ter beschikking stelt van de dienst een door burgemeester en wethouders te bepalen toelage, indien deze auto wordt gebruikt voor het vervoer van materiaal ten behoeve van de dienst, waardoor deze extra wordt belast. (Opgenomen bij besluit d.d. 3 september 2002).

Garantietoelage voormalige reiniging.

Artikel 23.

De medewerkers, werkzaam bij de voormalige reiniging aan wie een toelage wegens het uitvoeren van werkzaamheden onder buitengewone omstandigheden werd verstrekt, behouden deze toelage. (Opgenomen bij besluit d.d. 3 september 2002).

Bereikbaarheidstoelage.

Artikel 24.

Aan de medewerker begraafplaats en diens vervanger wordt een door burgemeester en wethouders vast te stellen bereikbaarheidstoelage toegekend. (Opgenomen bij besluit d.d. 3 september 2002).

V. Vergoedingen.

Artikel 25.

In verband met het uitoefenen van de dienst kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot het toekennen van vaste onkostenvergoedingen aan bepaalde groepen van ambtenaren.

VI. Overige bepalingen.

Onvoorziene gevallen

Artikel 26.

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling.

Artikel 27.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011 onder gelijktijdige intrekking van de “Bezoldigingsverordening gemeente Franekeradeel” zoals vastgesteld op 2 januari 2001, sindsdien gewijzigd.

Ondertekening

Franeker, 14 december 2010

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris De burgemeester,

(H.J.J. de Jong) (F. Veenstra)