Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Franekeradeel

Regeling cafetariamodel gemeente Franekeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Franekeradeel
Officiële naam regelingRegeling cafetariamodel gemeente Franekeradeel
CiteertitelRegeling cafetariamodel gemeente Franekeradeel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

-

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Franekeradeel, art. 4a:3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2008Nieuwe regeling

17-03-2009

Onbekend

Stuknr. 09. 10567

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel;

 

gelet op artikel 4a:3 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkings-overeenkomst (CAR-UWO) van de gemeente Franekeradeel;

 

gezien de instemming van het Georganiseerd Overleg van de gemeente Franekeradeel d.d. 10 februari 2009;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende

REGELING CAFETARIAMODEL GEMEENTE FRANEKERADEEL

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

 • 1.

  werkgever: de gemeente Franekeradeel;

 • 2.

  werknemer: de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) van de gemeente Franekeradeel of lid van het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad, voor zover sprake is van pseudo werknemerschap.

Uitgangspunten

Artikel 2
 • 1.

  Iedere werknemer kan in beginsel aanspraak maken op de keuzemogelijkheden, zoals die in het kader van deze regeling worden aangeboden.

 • 2.

  Deelname van de werknemer aan de keuzemogelijkheden, zoals die in het kader van deze regeling worden aangeboden, geschiedt op basis van vrijwilligheid.

 • 3.

  Een werknemer bepaalt zelfstandig, onder eigen verantwoordelijkheid en binnen de kaders van deze regeling zijn individuele voorkeur, indien hij wil deelnemen aan de keuzemogelijkheden, zoals die in deze regeling worden aangeboden.

 • 4.

  Aanvragen moeten uiterlijk 1 april en/of 1 november van het betreffende kalenderjaar zijn ingediend middels het daarvoor vastgestelde formulier, tenzij anders geregeld (koop en verkoop verlof bijvoorbeeld uiterlijk 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar).

Doelen

Artikel 3

De werknemer geeft op het aanvraagformulier “Cafetariamodel” aan welke doelen hij kiest. De werknemer heeft daarbij de keuze uit de volgende doelen:

een belastingvrije verrekening van de kosten voor een fiets ten behoeve van het woon-werkverkeer en met de fiets samenhangende zaken;

een belastingvrije verrekening van de kosten voor de deelname aan bedrijfsfitness;

een belastingvrije tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer bij gebruik van een eigen vervoermiddel;

een belastingvrije vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer bij gebruik van een openbaar vervoermiddel;

een belastingvrije vergoeding van de door de werknemer betaalde contributie voor het lidmaatschap van een vakorganisatie, die is vertegenwoordigd in het Georganiseerd Overleg van de gemeente Franekeradeel;

een belastingvrije vergoeding van de voor rekening van de werknemer blijvende kosten als bedoeld in artikel 4 van de “Regeling studiefaciliteiten 2005”;

een belastingvrije aanvulling op het ABP-ouderdomspensioen, bijvoorbeeld via het product ABP-extra pensioen;

een belastingvrije extra storting op de levenslooprekening.

Bronnen

Artikel 4

 • 1.

  De werknemer geeft op het aanvraagformulier “Cafetariamodel” aan welke bronnen hij wil inzetten ten behoeve van het realiseren van de door hem gekozen doelen. De werknemer heeft daarbij de keuze uit de volgende bronnen:

  • a.

   afzien van (een deel van) de vergoeding voor verkochte uren als bedoeld in artikel 4a:1 van de CAR-UWO gemeente Franekeradeel;

  • b.

   afzien van (een deel van) de vakantietoelage als bedoeld in artikel 6:3 van de CAR-UWO gemeente Franekeradeel;

  • c.

   afzien van (een deel van) de eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3:6 van de CAR - UWO gemeente Franekeradeel;

  • d.

   afzien van (een deel van) de levensloopbijdrage als bedoeld in artikel 6a:7 van de CAR-UWO gemeente Franekeradeel.

 • 2.

  Tenzij anders is geregeld, wordt bij het afzien van loon of uitkering uitgegaan van de waarde van het recht dat wordt uitgeruild. Eventuele latere aanpassingen van de waarde van de bronnen met terugwerkende kracht (bijvoorbeeld als gevolg van een bevordering met terugwerkende kracht) naar een datum voor verrekening, leiden in geen geval tot herberekening van de componenten waarvan is afgezien.

Verrekening en restant bedrag

Artikel 5

 • 1.

  De door de werknemer gemaakte keuzes voor in artikel 3 en 4 bedoelde doelen en bronnen, worden binnen het betreffende kalenderjaar uitgevoerd. De werknemer stemt het bedrag dat uit de bronnen resulteert zoveel mogelijk af op het bedrag voor het gewenste doel. De vergoeding van het betreffende doel wordt betaalbaar gesteld op het moment waarop normaal ook de aangegeven bron zou zijn uitbetaald. De verwerking van de aanvragen vindt tweemaal per jaar plaats. De aanvragen moeten daarvoor uiterlijk 1 april of 1 november van het betreffende jaar zijn ingediend.

 • 2.

  Bij beëindiging van de dienstverhouding zal, zo nodig, een netto afrekening plaatsvinden.

Besluitvorming

Artikel 6

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling is bevoegd beslissingen te nemen op

 • aanvragen van de medewerkers van zijn afdeling en de gemeentesecretaris op aanvragen van de afdelingshoofden en bestuurders.

 • 2.

  Indien het hoofd van de afdeling of de gemeentesecretaris voornemens is een aanvraag geheel of gedeeltelijk af te wijzen, vindt hierover overleg plaats met de werknemer. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een aanvraag wordt schriftelijk gemotiveerd en door het college van burgemeester en wethouders bekrachtigd.

Slotbepalingen

Artikel 7

Indien bij controle door de inspecteur der belastingen blijkt dat het gebruik van de voorzieningen en vergoedingen uit het cafetariamodel niet voldoen aan de zakelijke bepalingen en voorwaarden, zoals die zijn geformuleerd in de fiscale wetgeving en dientengevolge naheffing bij de werkgever plaatsvindt, dan komt deze naheffing (inclusief eventuele rente en boete) voor rekening van de werknemer.

Fiscale voorwaarden

Artikel 8

Of de in artikel 4 genoemde bronnen kunnen worden ingezet, de wijze waarop en de voorwaarden, waaronder een werknemer de in artikel 4 genoemde bronnen kan inzetten voor (één van de) fiscaal gefaciliteerde doelen als bedoeld in artikel 3, worden beschreven in de “Toelichting Regeling Cafetariamodel gemeente Franekeradeel”.

Artikel 9

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2008 onder gelijktijdige intrekking van de “Regeling Cafetariamodel gemeente Franekeradeel”, vastgesteld d.d. 14 oktober 2008.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Cafetariamodel gemeente Franekeradeel”.

Franeker, 17 maart 2009.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

,secretaris. ,burgemeester.