Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Frylân houdende regels omtrent de motorrijtuigenbelasting Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening van Provinciale Staten van de provincie Frylân houdende regels omtrent de motorrijtuigenbelasting Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting
CiteertitelVerordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 220 PW
  2. art. 222 PW
  3. art. 222a PW
  4. art. 232g PW
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-201814-12-2019artikel 4

14-11-2018

prb-2018-8736

1565027
22-12-201728-11-2018artikel 4

08-11-2017

prb-2017-5939

18-11-201622-12-2017Art. 4

09-11-2016

Provinciaal Blad, 2016, 6157

Statenvoorstel 1343051
20-11-201518-11-2016Art. 4

11-11-2015

Provinciaal Blad, 2015, 7580

Statenvoorstel 1241692
17-12-201420-11-2015Art. 4

12-11-2014

Provinciaal Blad, 2014, 3769

Statenvoorstel 06c-1
16-11-201317-12-2014Art. 4

06-11-2013

Provinciaal Blad, 2013, 75

Statenvoorstel 03bj
14-12-201216-11-2013Art. 4

07-11-2012

Provinciaal Blad, 2012, 55

Statenvoorstel 01B
21-12-201114-12-2012Art. 4

02-11-2011

Provinciaal Blad, 2011, 70

Statenvoorstel 02B
20-05-201122-12-2011Nieuwe regeling

20-04-2011

Provinciaal Blad, 2011, 34

Statenvoorstel 940014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Frylân houdende regels omtrent de motorrijtuigenbelasting Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting

Verordening van 20 april 2011, houdende regels betreffende de heffing van opcenten op de motorrijtuigenbelasting (Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting)(

Provinciale staten van Fryslân,

gelet op de artikelen 220, 222, 222a en 232g van de Provinciewet,

besluiten vast te stellen de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting

als volgt:

Artikel 1

Op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting worden provinciale opcenten geheven.

Artikel 2 Belastingplichtige en voorwerp van de belasting

Provinciale opcenten worden geheven van de binnen de provincie wonende of gevestigde houders van personenauto’s en motorrijwielen, bedoeld in artikel 2, onderdelen b en d, en artikel 3 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en van degene op wier naam een kenteken als bedoeld in artikel 62 van die wet is gesteld.

Artikel 3 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak van de heffing loopt van 1 april tot 1 april van enig jaar.

Artikel 4 Tarief

De heffing bedraagt voor het belastingtijdvak dat aanvangt op 1 januari 2019 71,1 punten  opcenten.

Artikel 5 Heffing en invordering

De heffing en invordering van de opcenten vindt plaats op de wijze zoals bepaald in artikel 232g van de Provinciewet.

Artikel 6 Citeertitel en Inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.  

Leeuwarden, 20 april 2011

voorzitter J.A. Jorritsma

secretaris A. Oortgiesen