Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Werktijdregeling 60 jaar en ouder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingWerktijdregeling 60 jaar en ouder
CiteertitelWerktijdregeling 60 jaar en ouder
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2020Initiële vaststelling

11-10-2011

Provinciaal Blad, 2011, 57

Niet bekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijdregeling 60 jaar en ouder

Werktijdregeling 60 jaar en ouder

Artikel 1

 • 1

  Aan de leden van het personeel in dienst van de provincie Fryslân die 60, 61 of 62 jaar oud zijn, wordt, indien zij dat wensen, toegestaan hun dagelijkse werktijd met een half uur te verminderen. 

 • 2

  Aan de leden van het personeel in dienst van de provincie Fryslân die 63 of 64 jaar oud zijn, wordt, indien zij dat wensen, toegestaan hun dagelijkse werktijd met een uur te verminderen. 

 • 3

  De belanghebbenden kunnen over de vrije tijd waarop zij krachtens de in de vorige leden bedoelde toestemming aanspraak hebben, behoudens het gestelde in het volgende lid, naar eigen goeddunken beschikken, met dien verstande dat: 

  • a.

   zij daaromtrent vooraf overleg dienen te plegen met het hoofd van het dienstonderdeel en 

  • b.

   de vrije tijd dagelijks dient te worden benut. 

 • 4

  Indien in bepaalde werksituaties het dienstbelang zich tegen de toepassing overeenkomstig de wensen van de belanghebbende ten aanzien van het gebruik maken van de in het eerste en tweede lid bedoelde faciliteiten, dan wel tegen de toepassing overeenkomstig het in het vorige lid onder b gestelde verzet, dient, in overleg met de betreffende ondernemingsraad, met toestemming van gedeputeerde staten, een oplossing te worden gezocht welke aan het doel van die faciliteiten zoveel mogelijk beantwoord. 

 • 5

  De aanspraak op vermindering van de dagelijkse werktijd voor het personeel in de dienst van de provincie Fryslân met een deeltijdfunctie wordt evenredig aan het deeltijdpercentage bepaald.

 • 6

  Gebruikmaking van de regeling zoals neergelegd onder lid 1 en 2, sluit gelijktijdig gebruikmaking van andere regelingen of artikelen, gericht op specifiek verlof of werktijdverkorting op grond van leeftijd, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3, uit.

Artikel 2

 • 1

  Voor de leden van het personeel in dienst van de provincie Fryslân, die én geboren zijn voor 1 januari 1950 én geen recht hebben op een basisuitkering krachtens het FPU-reglement, wordt op verzoek, de wekelijkse werktijd verminderd als volgt: 

  • -

   voor hen die de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt met maximaal een dag; 

  • -

   voor hen die de leeftijd van 63 jaar hebben bereikt met maximaal twee dagen; 

  • -

   voor hen die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt met maximaal twee en een halve dag. 

 • 2

  De met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid gewenste werktijdvermindering gaat in op een door de belanghebbende in overleg met het hoofd van het dienstonderdeel met het oog op een zo goed mogelijke dienstuitoefening te bepalen tijdstip, dat niet later kan zijn gelegen dat 3 maanden na de datum waarop de belanghebbende om toepassing te zijnen aanzien van werktijdvermindering heeft verzocht. 

 • 3

  De wijze van toepassing van de gewenste werktijdvermindering wordt door het hoofd van het dienstonderdeel, in overleg met de belanghebbende bepaald, waarbij afwijking van het principe van een wekelijkse werktijdvermindering als aangegeven in het eerste lid slechts mogelijk is indien daarvoor functionele redenen aanwijsbaar zijn. Deze afwijking behoeft de toestemming van gedeputeerde staten. 

 • 4

  In geschillen omtrent de datum van ingang van de werktijdvermindering en de wijze van toepassing daarvan, beslissen gedeputeerde staten, na overleg met de belanghebbende en het hoofd van het dienstonderdeel. 

 • 5

  De aanspraak op vermindering van de dagelijkse werktijd voor het personeel in de dienst van de provincie Fryslân met een deeltijdfunctie wordt evenredig aan het deeltijdpercentage bepaald.

Artikel 3

Het bepaalde in artikel 1 is voorts van overeenkomstige toepassing op personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden onder artikel 2 van deze regeling en daarvan gebruikmaken doch uitsluitend voor zover het betreft de dagen waarop zij zonder toepassing van werktijdvermindering moeten werken en met dien verstande dat de betreffende faciliteit wordt beperkt: tot maximaal een half uur per dag.

Artikel 4  

Indien een werknemer gebruik maakt van de FPU+-regeling is het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 3 niet van toepassing.  

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012 en kan worden aangehaald als "Werktijdregeling 60 jaar en ouder". Met ingang van genoemde datum wordt de eerder vastgestelde gelijknamige regeling zoals gepubliceerd in het Provinciaal Blad 2010, nr. 77 en ondertekend op 14 december 2010, ingetrokken.  

Leeuwarden, 11 oktober 2011  

Voorzitter J.A. Jorritsma

Secretaris drs. A.J. van den Berg