Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân, van 25 augustus 2020, houdende bepalingen met betrekking tot het tijdvak en de openstellingsperiode van het Iepen Mienskipsfûns & Moetingsplakken (Openstellingsbesluit IMF 2020/3)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân, van 25 augustus 2020, houdende bepalingen met betrekking tot het tijdvak en de openstellingsperiode van het Iepen Mienskipsfûns & Moetingsplakken (Openstellingsbesluit IMF 2020/3)
CiteertitelOpenstellingsbesluit IMF 2020/3
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/332960/CVDR332960_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2020nieuwe regeling

25-08-2020

prb-2020-6114

GS000814

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân, van 25 augustus 2020, houdende bepalingen met betrekking tot het tijdvak en de openstellingsperiode van het Iepen Mienskipsfûns & Moetingsplakken (Openstellingsbesluit IMF 2020/3)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

gelet op de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020,

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 7 september tot en met tot 1 oktober 17:00 2020.

 • 2.

  Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend. Zie hiervoor op www.streekwurk.frl/imf.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1.

  Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 55.000

  • Noordoost Fryslân: € 50.000

  • Noordwest Fryslân: € 80.000

  • Zuidwest Fryslân: € 25.000*

  • Zuidoost Fryslân: € 55.000

 • 2.

  Het subsidieplafond voor middelgrote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 150.000

  • Noordoost Fryslân: € 160.000

  • Noordwest Fryslân: € 130.000

  • Zuidwest Fryslân: € 125.000

  • Zuidoost Fryslân: € 150.000

 • 3.

  Het subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 75.000

  • Noordoost Fryslân: € 75.000

  • Noordwest Fryslân: € 75.000

  • Zuidwest Fryslân: € 75.000

  • Zuidoost Fryslân: € 75.000

 • 4.

  Na sluiting van de openstelling kunnen de hoogtes van de subsidieplafonds worden gewijzigd.

 

In tabelvorm:

 

Klein

Middel

Groot

Totaal

Wadden

55.000

150.000

75.000

280.000

Noordoost

50.000

160.000

75.000

285.000

Noordwest

80.000

130.000

75.000

285.000

Zuidwest

25.000*

125.000

75.000

220.000*

Zuidoost

55.000

150.000

75.000

280.000

Totaal

265.000

715.000

375.000

1.355.000

Artikel 3 Beperking van de openstelling

 • 1.

  Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020 worden in de regio Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van kunstgras, met inbegrip van daarmee samenhangende werkzaamheden,

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de aanleg van kunstgrasvelden die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen.

 • 3.

  Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020 wordt binnen de categorie middelgrote en grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c, van die subsidieregeling, in de regio’s Noordwest Fryslân en Noordoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 4.

  Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020 wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder c van die subsidieregeling, in de regio Zuidwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 5.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op de aanleg van speeltoestellen in de regio Zuidoost Fryslân, die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen;

 • 6.

  Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020 wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c, van die subsidieregeling, in de regio Zuidwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden,

 • 7.

  Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020 zijn niet subsidiabel de kosten die verband houden met:

  • a.

   loonkosten van de aanvrager;

  • b.

   de loonkosten van ingehuurde adviseurs zijn maximaal voor 50% subsidiabel voor zover zij in redelijke verhouding staan tot de uitgevoerde activiteit.

Artikel 4 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020.

Artikel 5 Slotbepalingen

Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit IMF 2020/03 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Nadere details over de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân & Moetingsplakken 2020 zijn te vinden via www.streekwurk.frl/imf. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, de beleidsregel subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns & Moetingsplakken 2020, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

Leeuwarden 25 augustus 2020,

Gedeputeerde Staten voornoemd:

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris