Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, van 15 december 2020, houdende regels omtrent het tijdvak en de openstellingsperiode van Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân (Openstellingsbesluit IMF 2021/1)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, van 15 december 2020, houdende regels omtrent het tijdvak en de openstellingsperiode van Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân (Openstellingsbesluit IMF 2021/1)
CiteertitelOpenstellingsbesluit IMF 2021/01
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/635212/CVDR635212_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2020nieuwe regeling

15-12-2020

prb-2020-9788

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, van 15 december 2020, houdende regels omtrent het tijdvak en de openstellingsperiode van Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân (Openstellingsbesluit IMF 2021/1)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

 

gelet op de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân,

 

besluiten als volgt:

 

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 11 januari 2021 tot en met 4 februari 2021 tot 17.00u.

 • 2.

  Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend. Zie hiervoor op www.streekwurk.frl/imf.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1.

  Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 80.000

  • Noordoost Fryslân: € 50.000

  • Noordwest Fryslân: € 90.000

  • Zuidwest Fryslân: € 70.000*

  • Zuidoost Fryslân: € 55.000

 • 2.

  Het subsidieplafond voor middelgrote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 105.000

  • Noordoost Fryslân: € 135.000

  • Noordwest Fryslân: € 90.000

  • Zuidwest Fryslân: € 115.000

  • Zuidoost Fryslân: € 130.000

 • 3.

  Het subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 75.000

  • Noordoost Fryslân: € 75.000

  • Noordwest Fryslân: € 80.000

  • Zuidwest Fryslân: € 75.000

  • Zuidoost Fryslân: € 75.000

 • 4.

  Na sluiting van de openstelling kunnen de hoogtes van de subsidieplafonds worden gewijzigd.

 

In tabelvorm:

 

Klein

Middel

Groot

Totaal

Wadden

80.000

105.000

75.000

260.000

Noordoost

50.000

135.000

75.000

260.000

Noordwest

90.000

90.000

80.000

260.000

Zuidwest

70.000*

115.000

75.000

260.000*

Zuidoost

55.000

130.000

75.000

260.000

Totaal

345.000

575.000

380.000

1.300.000

 

Artikel 3 Beperking van de openstelling

 • 1.

  Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân worden in de regio Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van kunstgras, met inbegrip van daarmee samenhangende werkzaamheden,

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de aanleg van kunstgrasvelden die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen.

 • 3.

  Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie middelgrote en grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c, van die subsidieregeling, in de regio’s Noordwest Fryslân en Noordoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 4.

  Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder c van die subsidieregeling, in de regio Zuidwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 5.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op de aanleg van speeltoestellen in de regio Zuidoost Fryslân, die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen;

 • 6.

  Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c, van die subsidieregeling, in de regio Zuidwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden,

Artikel 4 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân.

Artikel 5 Slotbepalingen

Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit IMF 2021/01 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Nadere details over de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân & Moetingsplakken 2020 zijn te vinden via www.streekwurk.frl/imf. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, de beleidsregel subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns & Moetingsplakken 2020, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

Leeuwarden 15 december 2020,

Gedeputeerde Staten voornoemd:

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris