Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Fryslân

Regeling voor de officiële spelling van het Fries

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Fryslân
Officiële naam regelingRegeling voor de officiële spelling van het Fries
CiteertitelRegeling voor de officiële spelling van het Fries
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpcultuur, friese taal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art .90

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-197001-02-2015Nieuwe regeling

05-11-1969

Provinciaal Blad, 1970

GS voorstel 13.832

Tekst van de regeling

PROVINCIALE STATEN van Friesland;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 oktober 1969, no. 13,832: 2e afdeling Rekening houdend met de artikelen 89 en 90 van de Provinciewet;

In overweging nemend dat de spelling van de Friese taal een aangelegenheid van algemeen provinciaal belang is;

dat er de laatste jaren onrust heerst in verband met de mogelijke veranderingen in deze spel-ling;

dat het daarom wenselijk is om tot een officiële regeling ten aanzien van de spelling van het Fries te komen;

de Statencommissie voor culturele aangelegenheden gehoord hebbende;

Besluiten:

I.

 • 1 Het vaststellen van de officiële spelling van het Fries is een bevoegdheid van Provinciale Staten.

 • 2 De officiële spelling van het Fries is de spelling zoals de Fryske Akademy die in 1945 heeft vastgesteld. De vreemde woorden worden gespeld volgens de “Regeling” die de Fryske Akademy in 1952, met de daaraan toegevoegde “List fan frjemde wurden”, heeft vastgesteld.

 • 3 Wijzigingen in deze spelling zullen niet voor 1 januari 1980 worden aangebracht.

II.

De officiële spelling van het Fries wordt gevolgd in de in het Fries gestelde uitgaande stukken van het Provinciaal Bestuur, de door het Provinciaal Bestuur ingestelde Raden en Commissies, de Provinciale Diensten en Provinciale Ambtenaren.

III.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen zal worden verzocht te bevorderen, dat de officiële spelling van het Fries zal worden gevolgd bij de rijksexamens in de Friese taal en letterkunde.

IV.

Dit besluit wordt toegezonden aan:

 • a.

  het bevoegd gezag van de scholen waar onderwijs in het Fries wordt gegeven of kan worden gegeven;

 • b.

  de besturen van gemeenten en waterschappen in Friesland;

 • c.

  de instanties die het gebruik van de Friese taal, zulks in de breedste zin van het woord, bevorderen;

met het verzoek om bij het schriftelijk gebruik van het Fries de officiële spelling daarvan aan te houden.

Ondertekening

Leeuwarden, 5 november 1969

voorzitter H.P. Linthorst Homan

griffier J. Woltjer