Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WMO DOOR DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WMO DOOR DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID
CiteertitelBESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WMO DOOR DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2016nieuwe regeling

01-09-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 30-12-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WMO DOOR DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WMO DOOR DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID

 

 

De directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland,

 

 

OVERWEGENDE DAT:

 

 • 1.

  de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, Raalte Olst-Wijhe en Deventer elk afzonderlijk de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland hebben aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

   

 • 2.

  het toezicht in beginsel betrekking heeft op:

  • -

   de voorschriften uit de WMO 2015 zelf;

  • -

   de toekennings-, vaststellings- en kwaliteitseisen uit de van toepassing zijnde lokale verordening;

  • -

   de eventuele nadere regeling ter uitvoering van de van toepassing zijnde verordening door het betreffende college van burgemeester en wethouders;

  • -

   de eventuele aanvullende voorwaarden die zijn gesteld in overeenkomsten met zorgaanbieders;

    

 • 3.

  voor het toezicht  naast de bevoegdheid op grond van artikel 6:1, tweede lid, van de Wmo 2015, de algemene bevoegdheden en verplichtingen van een toezichthouder zoals die zijn vastgelegd in artikel 5:11 tot en met 5.20 van de Algemene wet bestuursrecht als kader gelden;

BESLUIT:

 • 1.

  mandaat te verlenen aan mevrouw W. Potjes en de heer A. de Boer tot het verrichten van alle noodzakelijke handelingen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015;

 • 2.

  de aangewezen toezichthouders vervangen elkaar.

Aldus besloten op 1 september 2015.

De directeur Publieke Gezondheid,

drs. Nicolette A.M. Rigter