Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Gaasterlân-Sleat

Verordening tot intrekking van de Verordening speelautomatenhallen gemeente Gaasterlân-Sleat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Gaasterlân-Sleat
Officiële naam regelingVerordening tot intrekking van de Verordening speelautomatenhallen gemeente Gaasterlân-Sleat
CiteertitelIntrekkingsverordening Verordening speelautomatenhallen gemeente Gaasterlân-Sleat
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpspeelautomaten, speelautomatenhallen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de kansspelen, titel Va
 2. Speelautomatenbesluit
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-201101-01-2015Nieuwe regeling

25-10-2011

Balkster Courant, 27-10-2011

2011/94

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Gaasterlân-Sleat;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2011;

gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit 2000 en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

“Verordening tot intrekking van de Verordening speelautomatenhallen gemeente Gaasterlân-Sleat”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De Verordening speelautomatenhallen gemeente Gaasterlân-Sleat, zoals deze door de gemeenteraad op 12 januari 2011 is vastgesteld, wordt met ingang van 30 oktober 2011 ingetrokken, met dien verstande dat zij van kracht blijft voor de periode waarvoor zij heeft gegolden.

Artikel 2 Overgangsrecht

 • 1. De in artikel 1 genoemde verordening blijft van toepassing op vergunningen, welke voor 30 oktober 2011 op basis van de in artikel 1 genoemde ingetrokken verordening zijn verleend.

 • 2. Aanvragen om vergunningen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening, worden afgehandeld op grond van de in artikel 1 genoemde ingetrokken verordening.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “IntrekkingsverordeningVerordening speelautomatenhallen gemeente Gaasterlân-Sleat”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn

openbare vergadering van 25 oktober 2011,

voorzitter griffier

Toelichting op de intrekkingsverordening Verordening speelautomatenhallen gemeente Gaasterlân-Sleat

Algemene toelichting

De raad van de gemeente Gaasterlân-Sleat heeft in zijn vergadering van 6 juli 2010 ten aanzien van de bestaande speelhal op de Van Swinderenstraat 8 te Balk onderstaande motie aangenomen, luidende:

“Het voornemen uitspreken dat na beëindiging van de exploitatie van de huidige speelautomatenhal:

 • a.

  geen nieuwe speelautomatenhal in de gemeente wordt toegestaan en;

 • b.

  geen nieuwe vergunning aan een ander dan de huidige exploitant wordt verleend.”

Wil aan deze motie uitvoering worden gegeven, dan speelt daarbij het volgende.

 • 1.

  In de Verordening speelautomatenhallen gemeente Gaasterlân-Sleat, zoals deze vastgesteld op 12 januari 2010, is bepaald dat de burgemeester voor maximaal één speelautomatenhal een vergunning kan verlenen (artikel 2, lid 2);

 • 2.

  De vergunning die gemeente op basis van de Verordening speelautomatenhallen gemeente Gaasterlân-Sleat heeft verleend, komt op 30 oktober 2011 van rechtswege te vervallen.

Ter uitvoering van de motie van de gemeenteraad van 6 juli 2010 is het daarom noodzakelijk dat de Verordening speelautomatenhallen gemeente Gaasterlân-Sleat per 30 oktober 2011 komt te vervallen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel omvat een omschrijving van de verordening en de datum van intrekking. Dit artikel geeft, in het laatste gedeelte van de volzin, aan dat de verordening blijft gelden voor de periode waarin hij in werking is getreden tot de datum van intrekking.

Artikel 2

Het eerste lid van dit artikel moet in samenhang met artikel 1 worden bezien. Artikel 1 geeft de geldingsduur van de verordening aan, terwijl artikel 2, lid 1 regelt dat de wettelijke grondslag van de voor de intrekkingsdatum verleende vergunningen behouden blijft.

Het tweede lid van artikel 2 geeft aan dat op de verordening betrekking hebbende aanvragen, welke voor de datum van intrekking worden ingediend, dienen te worden getoetst aan de per 30 oktober ingetrokken verordening. Immers, het toetsingsmoment is het moment dat een dergelijke aanvraag door de gemeente wordt ontvangen. Daarom dient de verordening voor deze aanvragen te blijven gelden.

Artikel 3

Een verordening kan een inwerkingtredingsdatum alsmede een ingangsdatum hebben.

De inwerkingtredingsdatum is de datum dat de verordening gaat gelden, m.a.w. rechtskracht krijgt. De ingangsdatum geeft aan de datum dat de materiële bepalingen van de verordening in werking treden.

De ingangsdatum is geregeld in artikel 1 van deze verordening, terwijl de datum van inwerkingtreding is geregeld in artikel 3.

Gezien de datum van de behandeling van de gemeenteraad, te weten 25 oktober en het feit dat enige op basis van de verordening verleende vergunning per 30 oktober komt te vervallen, dient de datum van inwerkingtreding van de intrekkingsverordening vóór 30 oktober te zijn gelegen. Dit is van belang ingeval er vóór de datum van inwerkingtreding nog een aanvraag voor een speelautomatenhal wordt gedaan. Daarom is de datum van inwerkingtreding de datum van publicatie. De datum van publicatie zal 27 oktober 2011 zijn, te weten de datum van plaatsing in de Balkster Courant.