Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Verordening "Luchthavenregeling Maldens Vlak te Malden"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening "Luchthavenregeling Maldens Vlak te Malden"
CiteertitelLuchthavenregeling Maldens Vlak te Malden
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpverkeer en vervoer, toezicht, veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Luchtvaart
 2. Provinciewet, artikel 158, eerste lid aanhef en onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-201117-10-2014Nieuwe regeling

29-06-2011

Provinciaal Blad nr. 2011/103

PS2011-396

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening "Luchthavenregeling Maldens Vlak te Malden"

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelezen het voorstel PS 2010-012624 van Gedeputeerde Staten van 14 juni 2011, inzake het vaststellen van de herziene ontwerp-verordening “"Luchthavenregeling Maldens Vlak te Malden";

Gelet op de Wet luchtvaart en artikel 158, eerste lid aanhef en onder b van de Provinciewet;

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende verordening

Hoofdstuk 1 Algemeen

Art. 1.1 Begripsbepalingen

In deze luchthavenregeling wordt verstaan onder

 • a

  wet: de Wet luchtvaart;

 • b

  regeling: de Regeling burgerluchthavens;

 • c

  luchthaven: een terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

 • d

  exploitant: de houder van een luchthavenregeling;

 • e

  gebruiker: een luchtvaartmaatschappij, alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert;

 • f

  Rvglt: Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;

 • g

  daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang, zoals geldt voor de positie 52.00 graden N en 05.00 graden O op zeeniveau;

 • h

  vliegbeweging: een start of landing met een luchtvaartuig;

 • i

  motorzweefvliegtuig: vliegtuig dat bij uitgeschakelde motor de eigenschappen heeft van een zweefvliegtuig;

 • j

  TMG: motorzweefvliegtuig met een integraal gemonteerde niet intrekbare motor en een niet intrekbare propeller, dat in staat is om op eigen kracht op te stijgen en te klimmen (Touring Motor Glider);

 • k

  zweeftoestel: luchtvaartuig, niet zijnde TMG, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht kan worden gehouden door aerodynamische reactiekrachten en waarvan de vrije vlucht niet afhankelijk is van een motor;

 • l

  zweefvliegtuig: zweeftoestel met een vaste vleugel.

Art. 1.2 Exploitant

De luchthaven wordt geëxploiteerd door/ beheerd door Stichting zweefvliegveld Maldens Vlak (voorheen Nijmeegse Aeroclub, NIJAC)

Hoofdstuk 2 Aanduiding luchthaven

Art. 2.1 Locatie-aanduiding

Deze luchthavenregeling is van toepassing op een terrein gelegen aan de Groesbeekseweg 55a, 6581 BJ te Malden. Het luchthaven referentiepunt van het terrein is vastgesteld op 51 47’09”N 005 52’48”E. Dit is weergegeven in bijlage 1.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden luchthaven

Art. 3.1 Typen luchtvaartuigen

Onverminderd de bepalingen uit de wet en de Rvglt, mag de luchthaven uitsluitend gebruikt worden door zweeftoestellen, (motor)zweefvliegtuigen, één Touring Motor Glider (type Grob 109 of een vervangend toestel) en luchtballonnen.

Art. 3.2 Meteorologische omstandigheden

Het gebruik of doen gebruiken van de luchthaven is alleen toegestaan in Visual Meteorological Conditions.

Art. 3.3 Aantal vliegbewegingen

Het aantal vliegbewegingen met zweeftoestellen en (motor)zweefvliegtuigen bedraagt maximaal 5.500 starts (= 11.000 vliegbewegingen) per gebruiksjaar, waarvan het aantal starts met een werkende motor (zogenaamde zelfstarters) wordt beperkt tot enkele tientallen per gebruiksjaar. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de TMG en luchtballonnen.

Art. 3.4 Tijden, dagen waarop gevlogen mag worden

De luchthaven mag slechts in werking zijn gedurende de daglichtperiode.

Art. 3.5 Gebruiksjaar 

Het gebruiksjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Art. 3.6 Logboek

De exploitant houdt een logboek bij waarin zijn opgenomen de aantallen vluchten, het baangebruik, het soort luchtvaarttuigen en de bijbehorende data en tijdstippen.

Art. 3.7 Jaarlijkse rapportage

Binnen vier weken na het einde van een gebruiksjaar overlegt de in artikel 1.2 genoemde exploitant een rapportage aan het bevoegd gezag over het gebruik van de luchthaven gedurende het betreffende gebruiksjaar. De inhoud van de rapportage bevat in ieder geval de in art. 3.6 genoemde punten en moet voldoen aan de vereisten gesteld in de regeling.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Art. 4.1 In werkingtreding

Deze luchthavenregeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Art. 4.2 Citeertitel

Deze luchthavenregeling kan worden aangehaald als: Luchthavenregeling Maldens Vlak te Malden.

Provinciale Staten van Gelderland